II edycja kursu – audytor wiodący systemu zarządzania ryzykiem zakażenia

0
864


W dniach od 7 do 11 kwietnia 2014 roku w Katowicach odbędzie się II międzynarodowa edycja kursu audytora wiodącego standardu MIR (Managing Infection Risk – zarządzania ryzykiem zakażeń szpitalnych) opracowanego i prowadzonego przez DNV Healthcare.

Standard zarządzania ryzykiem zakażeń, to pierwsze holistyczne ujęcie tego tematu z perspektywy 18 obszarów, które go opisują.
– W 2013 roku, po raz pierwszy zaprezentowaliśmy w  Polsce wymagania standardu MIR dotyczące zarządzania zakażeniami szpitalnymi od strony ryzyka. Standard MIR został  w pełni opracowany  przez  międzynarodowy zespół „DNV Research & Innovation in Healthcare” i przedstawiony w Europie podczas III Forum Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta we Wrocławiu, a wcześniej w USA. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem uczestników tego Forum – mówi Dariusz Rycek, odpowiedzialny za sektor ochrony zdrowia w DNV BA Poland.

Po tym wydarzeniu DNV zorganizowało w Polsce pierwszą edycję kursu „audytora wiodącego systemu zarządzania ryzykiem zakażeń”, która miała miejsce we wrześniu 2013 roku. Ze względu na wiele zapytań o kolejne edycje, oraz bieżące oczekiwania placówek ochrony zdrowia przygotowana została kolejna edycja.

Standard MIR odzwierciedla najnowocześniejsze trendy w standardach zarządzania, ukierunkowane na budowaniu świadomości profilaktyki zakażeń i ich monitorowania proaktywnego.
–  Oparty jest on na najlepszych praktykach ujętych w przewodnikach, wytycznych CDC, ECDC, WHO i innych przywołanych dokumentach odniesienia. Stanowi holistyczne ujęcie tematyki zakażeń szpitalnych, dlatego też bardzo dobrze wpisuje się w wymagania prezesa NFZ zawarte w zarządzeniu nr 3/2014/DSOZ z 23.01.2014 roku. Zawiera on w sobie odniesienia zarówno do antybiotykoterapii, programu PPS, jak również wytycznych WHO dotyczących higieny rąk, itd. Patrząc z perspektywy ryzyka standard jest systemem otwartym, bo określa wymagania a sposób ich spełnienia pozostawia placówkom medycznym. Na bazie analizy ryzyka placówki określają akceptowalny poziom ryzyka poparty wynikami, analizami, rozwiązaniami i działaniami korygującymi – mówi Dariusz Rycek.

Szkolenie pozwala wprowadzić i wzmocnić dobre praktyki w szpitalu w obszarze kontroli zakażeń. System MIR staje się tym samym narzędziem w rozmowach z ubezpieczycielami i innymi interesariuszami. Deklaracja wdrożenia systemu buduje dobry odbiór wśród pacjentów i innych interesariuszy, a nawet mediów. System MIR kreuje także mechanizmy wzmocnienia pożądanych zmian i postaw wśród personelu poprzez przywództwo na różnych poziomach decyzyjnych, wymaganą sprawozdawczość, pokazywanie efektów rozwiązań i promocji standardu. Ponadto szkolenie ma również charakter obligatoryjny dla wszystkich kandydatów, którzy zainteresowani są kontynuowaniem kształcenia w tym kierunku i zdobywaniem kompetencji audytora wiodącego standardu MIR. Jest także przepustką do audytowania tego standardu poza granicami Polski. Pomaga także w dużym stopniu w aktywnym uczestnictwie w szkoleniach z tego obszaru opartych na ocenie ryzyka i zarządzaniu nim.

II Edycja kursu, podobnie jak Edycja I-sza, prowadzona będzie przez twórcę standardu Paula Huntly’ego w języku angielskim z tłumaczeniem konsekutywnym. Wszystkie materiały dla uczestników opracowane zostały w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej. Kurs z jednej strony przedstawia wymagania standardu MIR i jego interpretację, patrząc z perspektywy audytora jako osoby oceniającej, z drugiej zaś przygotowuje uczestników do prowadzenia audytów tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Pozostałe informacje:
http://www.dnvba.com/pl