Izba Polmed: zmiany w ustawie o działalności leczniczej

0
941

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed postuluje wprowadzenie zmian w obowiązującej od 1 lipca 2011 roku ustawie o działalności leczniczej (jej nowelizacja weszła w życie 30 czerwca 2012). Postulaty dotyczą wielkości kapitału zakładowego podmiotów leczniczych oraz konieczności uzyskiwania zgody organu założycielskiego przez podmioty, które chciałyby zmienić wierzyciela.

Izba Polmed proponuje, aby wprowadzić zapis w ustawie, według którego świadczenia szpitalne będą mogły wykonywać podmioty lecznicze, których kapitał zakładowy wynosi co najmniej 5 mln zł. Zabezpieczyłoby to ewentualne roszczenia przedsiębiorców w przypadku ogłoszenia upadłości spółki, która prowadzi podmiot leczniczy.

W pierwotnym projekcie ustawy z roku 2010 istniał zapis, który określał minimalny poziom kapitału w wysokości 5 mln złotych dla podmiotów leczniczych, z wyjątkiem tych utworzonych przez uczelnie medyczne, dla których określono go na poziomie 10 mln złotych. Ostatecznie, w wyniku protestu środowiska, zapis ten nie znalazł się w ustawie.

Polmed proponuje także usunięcie ust. 5 artykułu 54 ustawy, dotyczącego obowiązku uzyskania zgody podmiotu tworzącego SPZOZ na zmianę wierzyciela zakładu. Według opinii Izby wprowadzenie ustawowego ograniczenia w obrocie wierzytelności szpitali jest sprzeczne z literą obowiązującego prawa i powinno zostać uznane za sprzeczna z ustawą zasadniczą.

Ponadto, jak wynika z uzasadnienia tych postulatów, ograniczenie to narusza także konstytucyjną zasadę społecznej gospodarki rynkowej wyrażoną w art. 20 Konstytucji oraz jednakowej ochrony prawnej wszystkich form własności i innych praw majątkowych (art. 64 ust. 2 Konstytucji). Wobec niektórych podmiotów ustawodawca stosuje bowiem wzmożoną ochronę prawną praw podmiotowych, godząc tym samym w zasadę jednakowej ochrony własności.
Zgodnie z ustabilizowaną linią orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego „działalność państwa nie może naruszać fundamentalnej dla gospodarki rynkowej zasady swobodnej konkurencji, co polega w szczególności na zakazie preferencji dla podmiotów państwowych. Łączy się to ściśle z zakazem jakiejkolwiek dyskryminacji w tym zakresie podmiotów niepaństwowych. Tymczasem zapis ten powoduje, że szpital działający w formie SPZOZ, zasłaniając się organem założycielskim może uchylać się od płacenia wierzytelności z dowolnego powodu ograniczając prawa wierzyciela odzyskania swoich pieniędzy, natomiast NZOZ musi się liczyć z zagrożeniem związanym z obrotem jego wierzytelnościami.

Izba Polmed skierowała swoje uwagi do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza. Izba Polmed jest największą organizacją, działającą na polskim rynku wyrobów medycznych. Reprezentuje firmy członkowskie wobec organów państwowych, samorządowych oraz instytucji społecznych. Przedstawia opinie dotyczące praktyki gospodarczej, projektów aktów prawnych, proponując także własne rozwiązania. Izba prowadzi także działalność szkoleniową, informacyjną i doradczą. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wyrobów Medycznych EUCOMED z siedzibą w Brukseli.