Jakość usług będzie wpływać na finansowanie placówek

0
961

Według projektu nowej ustawy o jakości w ochronie zdrowia wszystkie szpitale, mające podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zostaną zobowiązane do przesyłania raz do roku informacji o stopniu zgodności wewnętrznych procesów ze standardami, co będzie stanowić podstawę do ich kategoryzacji i różnicowania systemu finansowania.

Świadczeniodawcy zostaną podzieleni na cztery grupy, charakteryzujące się różnym poziomem jakości. Podmioty reprezentujące najwyższy poziom, czyli takie, które uzyskały certyfikat akredytacyjny, będą otrzymywać finansowanie na poziomie 103 procent wartości świadczeń określonych w umowie z NFZ. Druga grupa to podmioty o nieco niższym poziomie jakościowym, które będą otrzymywać 102 procent wartości umowy z NFZ. Trzecia grupa będzie otrzymywać finansowanie o wartości 101 procent kontraktu, a podmioty z czwartej grupy – 100 procent.

Placówki będą oceniane według opracowanych standardów akredytacyjnych. Zastosowane w projekcie ustawy standardy opierają się na „zaniżonych” standardach akredytacyjnych.

Informacje te będą weryfikowane w trakcie kontroli zewnętrznej dokonywanej przez Agencję ds. Jakości u co najmniej 10 procent świadczeniodawców rocznie. W przypadku przekazania nieprawdziwych danych dany podmiot leczniczy zostanie zakwalifikowany do najniższej grupy jakościowej na okres trzech lat.

Według tworzonej ustawy o jakości w ochronie zdrowia wszystkie podmioty będą także zobowiązane do sprawozdawania wskaźników jakościowych, czyli informacji o wybranych efektach klinicznych leczenia, skuteczności i efektywności procedur medycznych. Będzie to obowiązkowe, jednak nie będzie stanowić podstawy do różnicowania poziomu finansowania.

Agencja ds. Jakości, której powstanie przewiduje ustawa, będzie autonomiczną i niezależną jednostką, utworzoną na wzór Agencji Oceny Technologii Medycznych. Powstanie ona na bazie przekształconej jednostki budżetowej podlegającej Ministerstwu Zdrowia, czyli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Ustawa przewiduje w początkowym okresie utworzenie systemu rozliczania i monitorowania jakości wyłącznie w zakresie świadczeń szpitalnych. Założenie projektu ustawy przedstawił podczas Forum Kardy Zarządzającej w Ochronie Zdrowia, które odbyło się 17 maja 2012 w Warszawie Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.