Jest projekt rozporządzenia dotyczący wskaźników zatrudnienia pielęgniarek

0
531

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który opublikowany został na stronie RCL, określa wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Zmiany wprowadzone w projekcie są rezultatem „Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.

Strategia została opracowana przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy ze środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych. W trakcie prac nad strategią określono wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym) wraz z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi.

W celu zapewnienia właściwej realizacji świadczeń na bloku operacyjnym wprowadzono wymóg zapewnienia w zakresie kwalifikacji personelu wymagania kwalifikacyjne i etatowe dla pielęgniarek – obecność dwóch pielęgniarek, a w sytuacji wykonywania zabiegów ginekologicznych położnych, na każdy stół operacyjny, zgodnie z czasem udzielania świadczeń określonym w harmonogramie pracy. Analogiczne rozwiązania istnieją w odniesieniu do lekarzy.

W konsekwencji określenia wymiaru etatu oraz kwalifikacji personelu pielęgniarskiego zrezygnowano z odwołania do zapewnienia opieki pielęgniarskiej lub położnych z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej.

 W załączniku do rozporządzenia określono w poszczególnych profilach oddziałów szpitalnych wymiar etatu oraz kwalifikacje personelu pielęgniarskiego. Ponadto na wszystkich poziomach referencyjnych, na wniosek środowiska pielęgniarek i położnych, zobowiązano świadczeniodawców do wyodrębnienia całodobowo personelu położniczego dedykowanego sali porodowej. Opieka położnicza sprawowana na sali porodowej nie powinna być łączona z jednoczesnym udzielaniem świadczeń w innych komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego. W odniesieniu do tych oddziałów dodano wymóg prowadzenia edukacji laktacyjnej przez edukatora do spaw laktacji oraz obowiązek mierzenia i oceniania wskaźnika liczby noworodków dokarmianych sztucznym pokarmem względem liczby żywo urodzonych noworodków rocznie.

Wprowadzono także alternatywę dla przeszkolenia w zakresie podawania cytostatyków –  ukończenie kursu specjalistycznego przygotowania podawania leków przeciwnowotworowych u dorosłych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 czerwca 2019 roku. Część przepisów wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a część dotycząca zapewnienia równoważnika co najmniej 2 etatów pielęgniarek lub położnych o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych, wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

Uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego można przekazywać do 11 maja 2018 roku.