Jest projekt ustawy zmieniającej kilkanaście ustaw w związku z epidemią

0
436

Powstał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Wprowadzane zmiany dotyczą kilkunastu ustaw.

Zmiany będą dotyczyły między innymi możliwości wystawiania recept przez farmaceutów w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, kierowania lekarzy stażystów i lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne do pracy  innym podmiocie niż odbywają staż i do innych zadań niż dotychczas wykonywanych.

Ustawa reguluje sprawę niezrealizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza, w sytuacji, gdy realizował on zadania wynikające z ustawy oraz przesunięcia terminów egzaminów specjalizacyjnych. Mówi o tym, że w przypadku ogłoszenia epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej pobieranie krwi lub jej składników może być wykonywane przez pielęgniarkę.

Projekt mówi także o izolacji pacjentów w warunkach domowych w przypadku osób chorych z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji, o zgłaszaniu do podstawowej oraz specjalistycznej sieci nadzoru Unii Europejskiej danych o przypadkach zakażeń, zachorowań lub zgonów z powodu chorób zakaźnych.

Wprowadza także możliwość wykonywania dodatkowej pracy przez pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudniania osób wykonujących te zawody w okresie objęcia ich kwarantanną w ramach pracy zdalnej, a także niezwłoczne odwoływanie dyrektorów placówek medycznych  i ustanawianie na ich miejsce pełnomocników.

Reguluje także sprawę rezerw strategicznych wyrobów medycznych czy produktów leczniczych.

Czytaj także: Bierzemy odpowiedzialność za zdrowie pacjentów>>>

Z projektu wynika także, że w nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie  ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym, po uprzednim zawiadomieniu o tym okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

Natomiast konkursy ofert i rokowania dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wszczęte i niezakończone przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia  epidemicznego lub stanu epidemii, zostały od tego dnia zawieszone i zostaną wznowione po odwołaniu danego stanu,.

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej  na okres niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań.

W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem medycznym może być osoba, która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika i której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Projekt ustawy dostępny jest tutaj>>>