Katowice: pozytywne wyniki kontroli Szpitala Zakonu Bonifratrów

Autor:
17 marca 2015

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów nie doszło do żadnych uchybień i zaniedbań w trakcie narodzin Lilianny, córki Moniki W. – tak wynika z oficjalnych wystąpień pokontrolnych Ministerstwa Zdrowia z 23 i 26 lutego 2015 roku. Kontrole dotyczyły oddziału ginekologiczno-położniczego z pododdziałem ginekologii onkologicznej i oddziału noworodkowego.

Lilianna, córka Moniki W. przyszła na świat z silnym niedotlenieniem mózgu w grudniu 2013 roku. Według rodziców stan dziecka jest efektem za późno podjętej decyzji o cesarskim cięciu.

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przeprowadził wszechstronne postępowanie sprawdzające, dotyczące wyłącznie sprawy porodu Moniki W. Sprawdzono szczegółowo postępowanie personelu medycznego oraz zachowanie standardów  w procesie diagnostyczno-terapeutycznym wobec pacjentki i dziecka w trakcie porodu. Kontrola została przeprowadzona przez profesor Anitę Olejek, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, profesor Iwonę Maruniak-Chudek, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neonatologii oraz mgr Barbarę Gardyjas, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

Profesor Anita Olejek, oceniła, że działania diagnostyczne i terapeutyczne wobec pacjentki i dziecka zostały przeprowadzone zgodnie z wszelkimi obowiązującymi standardami. Pozytywna opinia dotyczyła także wyposażenia oddziału i prowadzenia dokumentacji medycznej. Podobnie wyniki swojej kontroli podsumowała profesor Iwona Maruniak-Chudek. Według mgr Barbary Gardyjas, personel medyczny postępował prawidłowo i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Zaopiniowała, że wyposażenie porodówki było wystarczające, a personel wykorzystał sprzęt i aparaturę w sposób prawidłowy. Wskazała jako obszar do poprawy szczegółowość dokumentacji medycznej położnych, stwierdzając jednoznacznie, że sposób prowadzenia dokumentacji nie miał wpływu na działania terapeutyczne. Zalecenia niezwłocznie wdrożono.

- Szpital został oceniony pozytywnie przez trzech konsultantów wojewódzkich. Wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Zdrowia jest oficjalnym dokumentem, ostatecznie potwierdzającym nasze stanowisko, które od początku prezentujemy. Nasz personel medyczny postępował zgodnie ze sztuką lekarską i dopełniał wszelkich niezbędnych czynności. Mimo najlepszej woli nie udaje się uniknąć trudnych sytuacji i skomplikowanych przypadków pod względem medycznym - mówi dr n. med. Maria Janusz, dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach.

Niezależna kontrola została także przeprowadzona pod kierunkiem Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia. Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach znalazł się na liście placówek medycznych wytypowanych do ogólnopolskiej kontroli w związku z informacjami o rzekomych nieprawidłowościach w oddziałach położniczych.

Kontrola dotyczyła okresu od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i obejmowała ocenę postępowania medycznego u wybranej grupy noworodków. Skontrolowano dziesięć przypadków, w tym ponownie narodziny Lilianny, córki Moniki W. Zarówno profesor Anita Olejek, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, jak i profesor Iwona Maruniak-Chudek, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii  przeprowadzające kontrolę, nie stwierdziły uchybień w postępowaniu medycznym ani zmian w dokumentacji medycznej u wybranej grupy noworodków.

- Dostaliśmy obiektywne dowody na to, że mamy profesjonalny zespół i wszelkie procedury są zachowywane. Potwierdziła to kolejna kontrola zlecona przez Ministerstwo Zdrowia, która była przeprowadzona według jednolitych zasad we wszystkich szpitalach ginekologiczno-położniczych w Polsce – mówi dr n. med. Maria Janusz, dyrektor Szpitala Bonifratrów w Katowicach.

- Konsultanci, którzy na polecenie Ministerstwa sprawdzali nasz szpital, nie dopatrzyli się zaniedbań  i winy po stronie personelu medycznego. Otrzymane dokumenty stanowią w naszej opinii zamknięcie sprawy i są ostatecznym rozstrzygnięciem z punktu widzenia medycznego - podsumowuje dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach.

Szpital od 2009 roku jest prowadzony przez Boni Fratres Catoviensis spółkę z o. o. , której jedynym właścicielem jest Zakon Bonifratrów. Właściciel inwestuje w placówkę, starając się podnosić jakość usług i poszerzać ofertę medyczną szpitala poprzez zaproszenie do współpracy wybitnych specjalistów, inwestycje w najlepszej jakości sprzęt i intensywne prace remontowe.

W ramach placówki działają: izba przyjęć, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej, a także poradnie specjalistyczne.

Kontrakt placówki z NFZ na rok 2015 ma wartość ponad 36 mln zł. Środki te są przeznaczone na leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz rehabilitacje leczniczą. Ze środków Funduszu jest także finansowana podstawowa opieka zdrowotna.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie,  Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.


 

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów nie doszło do żadnych uchybień i zaniedbań w trakcie narodzin Lilianny, córki Moniki W. – tak wynika z oficjalnych wystąpień pokontrolnych Ministerstwa Zdrowia z 23 i 26 lutego 2015 roku. Kontrole dotyczyły oddziału ginekologiczno-położniczego z pododdziałem ginekologii onkologicznej i oddziału noworodkowego.

Lilianna, córka Moniki W. przyszła na świat z silnym niedotlenieniem mózgu w grudniu 2013 roku. Według rodziców stan dziecka jest efektem za późno podjętej decyzji o cesarskim cięciu.

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przeprowadził wszechstronne postępowanie sprawdzające, dotyczące wyłącznie sprawy porodu Moniki W. Sprawdzono szczegółowo postępowanie personelu medycznego oraz zachowanie standardów  w procesie diagnostyczno-terapeutycznym wobec pacjentki i dziecka w trakcie porodu. Kontrola została przeprowadzona przez profesor Anitę Olejek, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, profesor Iwonę Maruniak-Chudek, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neonatologii oraz mgr Barbarę Gardyjas, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

Profesor Anita Olejek, oceniła, że działania diagnostyczne i terapeutyczne wobec pacjentki i dziecka zostały przeprowadzone zgodnie z wszelkimi obowiązującymi standardami. Pozytywna opinia dotyczyła także wyposażenia oddziału i prowadzenia dokumentacji medycznej. Podobnie wyniki swojej kontroli podsumowała profesor Iwona Maruniak-Chudek. Według mgr Barbary Gardyjas, personel medyczny postępował prawidłowo i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Zaopiniowała, że wyposażenie porodówki było wystarczające, a personel wykorzystał sprzęt i aparaturę w sposób prawidłowy. Wskazała jako obszar do poprawy szczegółowość dokumentacji medycznej położnych, stwierdzając jednoznacznie, że sposób prowadzenia dokumentacji nie miał wpływu na działania terapeutyczne. Zalecenia niezwłocznie wdrożono.

– Szpital został oceniony pozytywnie przez trzech konsultantów wojewódzkich. Wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Zdrowia jest oficjalnym dokumentem, ostatecznie potwierdzającym nasze stanowisko, które od początku prezentujemy. Nasz personel medyczny postępował zgodnie ze sztuką lekarską i dopełniał wszelkich niezbędnych czynności. Mimo najlepszej woli nie udaje się uniknąć trudnych sytuacji i skomplikowanych przypadków pod względem medycznym – mówi dr n. med. Maria Janusz, dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach.

Niezależna kontrola została także przeprowadzona pod kierunkiem Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia. Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach znalazł się na liście placówek medycznych wytypowanych do ogólnopolskiej kontroli w związku z informacjami o rzekomych nieprawidłowościach w oddziałach położniczych.

Kontrola dotyczyła okresu od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i obejmowała ocenę postępowania medycznego u wybranej grupy noworodków. Skontrolowano dziesięć przypadków, w tym ponownie narodziny Lilianny, córki Moniki W. Zarówno profesor Anita Olejek, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, jak i profesor Iwona Maruniak-Chudek, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii  przeprowadzające kontrolę, nie stwierdziły uchybień w postępowaniu medycznym ani zmian w dokumentacji medycznej u wybranej grupy noworodków.

– Dostaliśmy obiektywne dowody na to, że mamy profesjonalny zespół i wszelkie procedury są zachowywane. Potwierdziła to kolejna kontrola zlecona przez Ministerstwo Zdrowia, która była przeprowadzona według jednolitych zasad we wszystkich szpitalach ginekologiczno-położniczych w Polsce – mówi dr n. med. Maria Janusz, dyrektor Szpitala Bonifratrów w Katowicach.

– Konsultanci, którzy na polecenie Ministerstwa sprawdzali nasz szpital, nie dopatrzyli się zaniedbań  i winy po stronie personelu medycznego. Otrzymane dokumenty stanowią w naszej opinii zamknięcie sprawy i są ostatecznym rozstrzygnięciem z punktu widzenia medycznego – podsumowuje dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach.

Szpital od 2009 roku jest prowadzony przez Boni Fratres Catoviensis spółkę z o. o. , której jedynym właścicielem jest Zakon Bonifratrów. Właściciel inwestuje w placówkę, starając się podnosić jakość usług i poszerzać ofertę medyczną szpitala poprzez zaproszenie do współpracy wybitnych specjalistów, inwestycje w najlepszej jakości sprzęt i intensywne prace remontowe.

W ramach placówki działają: izba przyjęć, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej, a także poradnie specjalistyczne.

Kontrakt placówki z NFZ na rok 2015 ma wartość ponad 36 mln zł. Środki te są przeznaczone na leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz rehabilitacje leczniczą. Ze środków Funduszu jest także finansowana podstawowa opieka zdrowotna.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie,  Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.


 

Inne artykuły

Pracodawcy Medycyny Prywatnej organizują spotkanie: „Dostęp do metod wspierania płodności w Polsce – wyzwania i proponowane rozwiązania”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.04.2024

Pracodawcy Medycyny Prywatnej zapraszają na spotkanie „Dostęp do metod wspierania płodności w Polsce – wyzwania i proponowane rozwiązania”, które odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. w godz. 9:00-11:00, w budynku Polskiej Agencji Prasowej (ul. Bracka 6/8) w Warszawie oraz online (formuła hybrydowa).

Celem wydarzenia jest zdefiniowanie kluczowych wyzwań w systemie wspierania płodności w Polsce – bazując m.in. na zapisach znowelizowanej ustawy oraz zasadach wypracowanych przez zespół ministerialny i wskazanie, w jakim kierunku powinien być on docelowo rozwijany. Przedmiotem dyskusji będą m.in. kwestie dostępu do diagnostyki, równość w dostępie do leczenia, czy też wsparcie psychologiczne. Spotkanie będzie pierwszym krokiem ku stworzeniu – w ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej – Forum ds. Wspierania Płodności. Forum ma stanowić platformę integrującą podmioty lecznicze oraz ekspertów i gwarantować, że ich głos, a także postulaty będą właściwie słyszalne.

Warsztat będzie składał się z dwóch części – wystąpień ekspertów klinicznych oraz debaty w gronie zaproszonych gości – w tym przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Parlamentu RP, ekspertów klinicznych oraz jednostek medycznych leczących niepłodność. Kontynuacją będą zamknięte spotkania dla zainteresowanych, podczas których wypracowane zostaną konkretne rekomendacje, które następnie zostaną komunikowane i przekazane osobom odpowiedzialnym za tworzenie systemu.

***

AGENDA

Dostęp do metod wspierania płodności w Polsce – wyzwania i proponowane rozwiązania

15.04.2024 r., godz. 9:00-11:00

9:05-9:20        OTWARCIE SPOTKANIA, Artur Białkowski, Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

9:20-9:50        WYSTĄPIENIA EKSPERTÓW I ORGANIZACJI PACJENTÓW

  • prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa – Obecny stan i możliwości leczenia niepłodności w Polsce (Atlas niepłodności);
  • prof. dr hab. n. med. Michał Radwan Główne bariery i potrzeby w zakresie rozwoju leczenia niepłodności;
  • prof. dr hab. n. med. Robert Jach – Wyzwania w zakresie zabezpieczania płodności u pacjentów z nowotworem;

9:50-10:50      DYSKUSJA ORAZ SESJA Q&A – W drodze do optymalnego modelu wspieranie płodności w Polsce. Czego brakuje? Co należy zmienić?

                              MODERATOR: Marzena Smolińska, Doradca Zarządu InviMed

                              UCZESTNICY:

  • przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia (TBC);
  • Marek Hok, Poseł na Sejm RP;
  • prof. Mirosław Wielgoś, Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii;
  • dr Joanna Kufel-Grabowska, Przewodnicząca Sekcji Płodności w Chorobie Nowotworowej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne;
  • Marta Górna, Stowarzyszenie Nasz Bocian;
  • dr Łukasz Sroka, Dyrektor Medyczny, InviMed;

10:50-11:00   PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA – Artur Białkowski, Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

Przeczytaj teraz

Parlamentarny Zespół ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z udziałem przedstawicieli Pracodawców Medycyny Prywatnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.04.2024

W efekcie rozmów przedstawicieli Pracodawców Medycyny Prywatnej z Senator RP Agnieszką Gorgoń-Komor w Senacie został utworzony Parlamentarny Zespół ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zespół ma stanowić platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk, realizowanych przez przedstawicieli medycyny prywatnej, które powinny stanowić wsparcie w poprawie funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia.

15 października odbyło się spotkanie Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej z Senator Agnieszką Gorgoń-Komor, podczas którego podsumowaliśmy dotychczasowe rozmowy oraz zarysowaliśmy zakres tematów, które będą mogły stanowić prace zespołu. Wśród nich znalazły się m.in. przedstawienie roli sektora prywatnego, cyfryzacji w ochronie zdrowia czy zasadność określenia równych zasad i warunków finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych bez uwarunkowania struktury właścicielskiej. Efektem rozmów jest właśnie powołanie zespołu, który ma ułatwić i udrożnić komunikację pomiędzy decydentami a prywatnym sektorem medycyny.

Przeczytaj teraz

Ochrona zdrowia ukierunkowana na pacjenta

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2024

Wspólnym mianownikiem prywatnego i publicznego sektora opieki zdrowotnej jest pacjent – jego zdrowie i profilaktyka chorób – podkreśla Artur Białkowski, nowy Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej (PMP).

– Medycyna prywatna jest dziś skoncentrowana na pacjencie – począwszy od profilaktyki, znoszenia barier w dostępie do leczenia, zapewnienia opieki na poziomie ambulatoryjnym, aż po inwestycje w nowe technologie oraz zaangażowanie w kształcenie kadr medycznych – dodaje Prezes PMP.

Podmioty prywatne dysponują wykwalifikowaną kadrą, wiedzą, niezbędną nowoczesną infrastrukturą, a także zdobytym na przestrzeni lat doświadczeniem. Co więcej – sektor prywatny jest gotowy do dzielenia się z publicznym swoimi zasobami, doświadczeniem i know-how. Na szczególną uwagę – zdaniem Artura Białkowskiego – zasługują dobre praktyki prywatnych placówek w zakresie wdrażania innowacji, organizacji opieki oraz zarządzania.

Sektor prywatny i publiczny są naturalnymi partnerami do współpracy w zakresie wykorzystania nowych technologii, lecznictwa otwartego, a także profilaktyki, diagnostyki i organizacji opieki. Koncentracja na tych aspektach jest także zgodna z koncepcją Value Based Healthcare, w której duży nacisk kładzie się na zapobieganie schorzeniom, wczesne ich wykrywanie, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii do leczenia w sposób najbardziej efektywny oraz wygodny dla pacjenta.

W ocenie Prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej kluczowe jest wprowadzenie modelu skoncentrowanego na efektach całego procesu leczenia (a nie pojedynczych świadczeń), który pozwala na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, pobudza konkurencję między podmiotami leczniczymi w zakresie wyników leczenia i daje stały impuls do wdrażania innowacyjnych rozwiązań z myślą – oczywiście – o pacjencie.

System ochrony zdrowia powinien zachęcać świadczeniodawców do stałego podnoszenia jakości usług, wprowadzania nowoczesnych, coraz skuteczniejszych metod leczenia. Niezbędne w tym zakresie jest również gromadzenie i udostępnianie odpowiednich danych dotyczących wyników leczenia, a także wyceny świadczeń oraz cyfryzacja systemu, w tym przede wszystkim dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej – komentuje Artur Białkowski.

Czerpanie z własnych doświadczeń może pomóc obu sektorom zmierzyć się z najpoważniejszymi wyzwaniami systemu ochrony zdrowia, jakim są np. braki kadrowe. Sektor publiczny mógłby skorzystać z doświadczeń medycyny prywatnej w zakresie organizacji pracy personelu i opieki nad pacjentami. Wykorzystanie rozwiązań telemedycznych – które podnoszą wydajność systemu przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników – jest z kolei doskonałym przykładem korzyści, jakie wnoszą do całego systemu ochrony zdrowia nowoczesne technologie.

Kolejnym istotnym elementem jest rozwój i poszerzenie skali lecznictwa otwartego, które pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów systemu ochrony zdrowia. Jego przewagą są znacznie niższe – w porównaniu z leczeniem szpitalnym – koszty, przy jednoczesnym zapewnieniu – zarówno pacjentom, jak i pracownikom medycznym – większego komfortu oraz oszczędności czasu.

Podsumowując – niezwykle ważnymi wyzwaniami i zadaniami wspólnymi dla obu sektorów są:  wykorzystanie zasobów systemu prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, racjonalizacja systemu opieki, w tym zwiększenie roli i znaczenia lecznictwa otwartego, organizacja systemu skoncentrowanego na pacjencie, wprowadzenie modelu opieki zdrowotnej opartego na wartości, stworzenie mechanizmów oceny, które będą bodźcem do poprawy jakości świadczeń, jak również zwiększania innowacyjności świadczeniodawców, wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak np. telemedycyna, a także inicjowanie zmian w zakresie zarządzania pracą personelu medycznego, czy wreszcie inwestycje w zdrowie publiczne i innowacyjne technologie.

Jako Pracodawcy Medycyny Prywatnej niezmiennie deklarujemy, że prywatni świadczeniodawcy są gotowi i chętni do dzielenia się doświadczeniami, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania całego systemu opieki nad pacjentem – podkreśla Prezes Artur Białkowski.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej mają olbrzymią nadzieję, że udział, jak również rola świadczeniodawców prywatnych w całym systemie ochrony zdrowia zostaną w końcu właściwie dostrzeżone, co pozwoli na dynamizację rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami, bez względu na strukturę właścicielską. W centrum uwagi sektora prywatnego i publicznego zawsze musi pozostawać pacjent, a chęć zapewnienia mu możliwie najlepszej opieki powinna być elementem łączącym oraz integrującym wszystkim uczestników systemu.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej życzą radosnych Świąt Wielkanocnych!

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.03.2024
Przeczytaj teraz

Nowe przychodnie medyczne enel-med we Wrocławiu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.03.2024

Na początku II kwartału 2024 roku sieć enel-med wzbogaci się o dwie nowe placówki we Wrocławiu. Największa polska firma medyczna otworzy dwa nowoczesne obiekty w biurowcu Sagittarius i budynku Infinity. W kilkudziesięciu gabinetach pacjenci będą mogli skorzystać z rozbudowanej oferty konsultacji lekarskich i badań oraz usługi stomatologicznej leczenia w narkozie. W sumie do dyspozycji klientów będą cztery placówki medyczne enel-med w prestiżowych lokalizacjach w stolicy Dolnego Śląska.

– Intensywnie rozwijające się aglomeracje miejskie, czyli duże rynki pracy, cały czas zasilane nowymi pracownikami, to naturalne środowisko funkcjonowania sieci enel-med, w strukturze przychodów której cały czas dominują abonamenty medyczne dla firm. Nie zapominamy jednak o pacjentach indywidualnych, którzy coraz częściej wybierają enel-med jako swoją placówkę podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. Dynamika przychodów FFS w przychodniach z ostatniego okresu wyniosła ponad 40% to dowód niezwykle silnej pozycji konkurencyjnej naszej spółki. Staramy się zatrudniać najlepszych specjalistów i dbamy o ich komfort pracy, aby mogli leczyć naszych pacjentów w jak najlepszych warunkach – podkreśla Jacek Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED i dodaje: warto nadmienić, że we Wrocławiu mocno poszerzamy ofertę stomatologiczną, gdzie obok standardowych usług umożliwiamy pacjentom skorzystanie z leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym lub z użyciem gazu rozweselającego pod pełną opieką anestezjologiczną. To znacząco zmienia podejście do leczenia zębów, szczególnie wśród osób, którzy panicznie boją się dentysty. Oba biurowce, Sagittarius i Infinity, położone są w sercu miasta, przez co zapewnią naszym pacjentom wygodny dojazd oraz szybki dostęp do specjalistów z różnych dziedzin.

Wrocław z czterema placówkami

Centrum medyczne enel-med dysponuje we Wrocławiu trzema placówkami. Są to przychodnie Szczytnicka (przy ul. Szczytnickiej 11), West Gate (przy ul. Lotniczej 12) oraz w Arkadach Wrocławskich. W związku z planowaną rozbiórką Arkad Wrocławskich przez właściciela obiektu, które zostaną zamknięte w pierwszej połowie 2024 roku, enel-med zdecydował o otwarciu na początku II kwartału tego roku dwóch nowych oddziałów: w biurowcu Sagittarius Business House (przy ul. Suchej 2) oraz Infinity (przy ul. Legnickiej 16). Pacjenci będą mieć dostęp do jeszcze bogatszej oferty usług w aż czterech prestiżowych lokalizacjach we Wrocławiu.

Placówka enel-med w Sagittarius Business House to nowoczesny ośrodek medyczny o powierzchni 510 m2, który zostanie otwarty 2 kwietnia 2024 roku. W kilkunastu gabinetach zarówno dorośli, jak i najmłodsi pacjenci będą mogli skorzystać z rozbudowanej oferty specjalistycznych usług, m.in. laryngologii, okulistyki, ginekologii z USG, ortopedii, licznych badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Pełna oferta placówki oraz informacje na temat dojazdu i parkingu są dostępne na stronie www.enel.pl.

Z kolei otwarcie czwartego ośrodka medycznego enel-med w Infinity o powierzchni 1374 m2 jest zaplanowane na 6 maja 2024 roku. Wówczas będą dostępne usługi w zakresie pediatrii, a od 15 maja obiekt będzie oferował pełny zakres zaplanowanych usług. W kilkudziesięciu gabinetach pacjenci zyskają dostęp do opieki zdrowotnej, m.in. w zakresie pediatrii, okulistyki, laryngologii, ortopedii, kardiologii, endokrynologii i psychologii. W komfortowych warunkach będą realizowane liczne badania diagnostyczne m.in. EKG, spirometria, USG oraz badania laboratoryjne. Co więcej, placówka w Infinity będzie posiadać rozbudowane usługi stomatologiczne, m.in. będzie oferować leczenie pacjentów w narkozie. Pełna oferta placówki oraz informacje na temat dojazdu i parkingu są dostępne na stronie www.enel.pl.

W obu obiektach do dyspozycji pacjentów będzie bezpłatny parking.

Nieustannie rozwijająca się sieć

Grupa ENEL-MED nieustannie rozwija ofertę medyczną zarówno w zakresie obsługiwanych specjalizacji, jak również placówek położonych w wygodnych dla pacjentów lokalizacjach. Dziś enel-med to 34 oddziały, 22 przychodnie stomatologiczne, 5 oddziałów zlokalizowanych w dużych firmach, 3 kliniki medycyny i stomatologii estetycznej, 3 kliniki ortopedii, rehabilitacji i medycyny sportowej, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla seniorów oraz szpital w Warszawie, w którym wykonywane są zabiegi z zakresu ortopedii, chirurgii ogólnej, urologii i okulistyki. enel-med to również ponad 1600 placówek partnerskich w całym kraju w ramach systemu opieki abonamentowej dla firm. 

Przeczytaj teraz

Coraz więcej Polaków potrzebuje psychologa lub psychiatry. W 2023 roku liczba wizyt wzrosła o połowę

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.03.2024

Zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną i psychiatryczną w Polsce rośnie nieubłaganie. Liczba wizyt u psychologów i psychiatrów w 2022 roku wzrosła o 32 proc. r/r, a w 2023 roku już o 49 proc. r/r – wynika z danych centrum medycznego enel-med. Jednocześnie dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują na zwiększoną liczbę zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 roku do ZUS wpłynęło 1,4 mln L4, o prawie 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Te alarmujące dane odzwierciedlają rosnącą świadomość wśród pracowników dotyczącą zdrowia psychicznego, a jednocześnie oznaczają ogromne koszty dla pracodawców. W przypadku specjalisty przebywającego na L4 wynoszą one średnio jedno miesięczne wynagrodzenie, czyli 14 tys. zł brutto.

Rosnąca świadomość wśród pracowników dotycząca zdrowia psychicznego i dostępnych narzędzi wsparcia w trudnych sytuacjach stawia przed firmami coraz większe wyzwania. W dzisiejszych czasach pracodawcy nie mogą być obojętni wobec tego faktu. Dlatego warto, aby dopasowując swoje programy prozdrowotne, uwzględnili w pakiecie medycznym aspekt zdrowia psychicznego i zaoferowali adekwatne rozwiązania. Konsultacje u psychiatry i psychologa, infolinia psychologiczna czy webinary na temat zdrowia psychicznego, obejmujące techniki relaksacyjne i radzenie sobie ze stresem, są istotnymi elementami wsparcia, których pracownicy coraz częściej oczekują od swoich pracodawców. Nie bez znaczenia pozostaje również rola kultury organizacyjnej, która powinna sprzyjać zdrowiu psychicznemu i dobremu samopoczuciu w miejscu pracy – podkreśla Alina Smolarek, Dyrektorka HR w Centrum Medycznym ENEL-MED.

Depresja nową pandemią

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych na świecie. Aż 9 na 10 przypadków samobójstw powiązanych jest właśnie z nią. Na naszym podwórku wcale nie jest lepiej. Na podstawie danych centrum medycznego enel-med dotyczących liczby wizyt zrealizowanych w 2022 i 2023 roku można zaobserwować dynamiczny wzrost zapotrzebowania na usługi z zakresu psychologii i psychiatrii. W 2022 roku liczba wizyt u psychiatry i psychologa wzrosła niemal o jedną trzecią w ujęciu rocznym (+32 proc. r/r), a w 2023 roku niemal o połowę (+49 proc. r/r). To wyraźny sygnał rosnącej świadomości społecznej dotyczącej znaczenia opieki nad zdrowiem psychicznym.

Wzrost liczby wizyt u psychologów i psychiatrów o połowę w ciągu jednego roku jest alarmujący i sugeruje, że coraz więcej osób doświadcza trudności emocjonalnych lub psychicznych problemów. To sygnał dla nas wszystkich, że zdrowie psychiczne staje się coraz ważniejszym zagadnieniem społecznym, któremu należy poświęcić większą uwagę i zasoby. Dane potwierdzają, że społeczeństwo staje się coraz bardziej otwarte na rozmowy o zdrowiu psychicznym i szuka sposobów na jego poprawę. To krok w dobrym kierunku, ale wymaga dalszego wsparcia ze strony instytucji publicznych oraz edukacji społecznej. Należy również zadbać o dostępność i jakość usług psychologicznych oraz psychiatrycznych dla wszystkich, niezależnie od statusu społecznego czy finansowego. Ważne, aby osoby potrzebujące wsparcia mogły je otrzymać w odpowiednim czasie i miejscu – zwraca uwagę Sylwia Bartczak, psycholog w Centrum Medycznym ENEL-MED.

Tłumem po zwolnienie lekarskie

Niedociągnięcia w zakresie dbałości o zdrowie psychiczne w miejscu pracy mogą objawiać się poprzez zwiększenie liczby dni na zwolnieniu lekarskim spowodowanych obniżeniem nastroju czy stresem. Zauważenie takiego trendu powinno być sygnałem do zrewidowania polityki prozdrowotnej w organizacji i wprowadzenia odpowiednich środków wsparcia dla pracowników.

Z ostatnich danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku lekarze wystawili ponad 1,4 mln zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, o 9 proc. więcej niż w 2022 roku. Efektem tego było aż 26 mln dni L4. Wśród jednostek chorobowych, będących główną przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, były reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (477,6 tys. zaświadczeń na 8,86 mln dni), epizod depresyjny (251,6 tys. zaświadczeń na 5,14 mln dni) i inne zaburzenia lękowe (246 tys. zaświadczeń na 4,77 mln dni).

Jedno nieefektywne wynagrodzenie

Na problem warto spojrzeć także od strony gospodarczej. Przedsiębiorstwa ponoszą bardzo wysokie koszty związane z nieobecnością członków zespołu. Zarówno bezpośrednie jak wypłata wynagrodzenia za pierwsze dni zwolnienia, jak i pośrednie związane z czasowym obsadzeniem wakatów.

Płacimy wynagrodzenie za 33 dni choroby. Problemy ze zdrowiem psychicznym średnio wiążą się z miesięcznym zwolnieniem, czyli jednym nieefektywnym wynagrodzeniem po stronie pracodawcy. Przy średniej pensji specjalisty wynoszącej zgodnie z Raportem Płacowym firmy Antal 14 tys., comiesięczny koszt dla firmy to ponad 17 tys. zł brutto. W przypadku gdy taki pracownik idzie na miesięczne L4, pracodawca ponosi koszt w wysokości 80 proc. tej kwoty, czyli 14 tys. zł. Ale to nie wszystko. W takiej sytuacji często płacimy również za nadgodziny innych pracowników, bo zniknięcie pracownika sprawia, że w zespole jest więcej pracy. Ten argument także powinien dać do myślenia i skłonić do podjęcia działań profilaktycznych, które zapobiegną galopującemu wysypowi zwolnień lekarskich – mówi Alina Smolarek.

***

Źródła danych:

Przeczytaj teraz