casino siteleri slot siteleri

KE: prywatny sektor medyczny zmniejsza korupcję w ochronie zdrowia

Autor:
12 lutego 2014

Według raportu Komisji Europejskiej, opublikowanego pod koniec grudnia 2013 roku, dotyczącego stanu korupcji w sektorze służby zdrowia w krajach członkowskich, głównym obszarem, w którym występuje korupcja w polskiej służbie zdrowia są zamówienia publiczne. Problemem są też nieformalne płatności, jednak w ostatnim czasie z uwagi na dostęp do sektora prywatnych usług medycznych, zjawisko to uległo znacznemu zmniejszeniu.

Autorzy raportu zaznaczają, że Polska nie korzysta z jednolitego systemu zamówień dla tego sektora. W praktyce każda jednostka realizuje zamówienia na własną rękę. W przypadku zapotrzebowania na sprzęt specjalistyczny, lekarze wiedzą jakie funkcjonalności tego sprzętu są im potrzebne, jednak nierzadko niewiele wiedzą na temat rozwiązań technologicznych (podzespołów, procesorów itp.). Małe i średnie placówki opieki zdrowotnej nie mają specjalistów mogących sprecyzować zamówienie oraz poprawnie sformułować jego warunki. Producenci sprzętu medycznego docierają do osób odpowiedzialnych za przygotowanie zamówienia i przedstawiają informację techniczną komisji przetargowej, nierzadko przekupując jej członków lub też najzwyczajniej korzystając z ich niewiedzy. Stąd też specyfikacje zamówień są przygotowywane dla konkretnego sprzętu produkowanego przez konkretną firmę.

Inny opisywany w raporcie mechanizm, pozwalający na zdobycie określonego zamówienia polega na proponowaniu prze firmę „darowizny” dla szpitala w postaci jednego urządzenia w zamian za kupienie innego. Zgodnie z wynikami przeprowadzonego w Polsce badania, rozmówcy informowali, że szpitale bardzo ochoczo odnosiły się do tego typu propozycji i dopiero kiedy okazywało się jak kosztowna jest eksploatacja (np. odczynniki) tych urządzeń w kilkuletniej perspektywie, orientowały się, że w związku z przyjęciem tego typu darowizny ponoszą straty. Jednak jak napisano w raporcie, kilka lat temu takie sytuacje były bardzo powszechne i głośne medialnie. Obecnie władze szpitali są znacznie bardzie ostrożne.

Ze społecznego punktu widzenia, nieformalne płatności związane ze świadczeniem usług medycznych stanowią poważny problem, którego negatywne skutki odczuwają najczęściej mniej uprzywilejowane grupy społeczne ¬- lepiej sytuowani obywatele mogą sobie pozwolić na prywatną opiekę medyczną. W tym przypadku łapówki przybierają formę wysoko opłacanych wizyt w prywatnych gabinetach lekarzy praktykujących również w państwowych szpitalach. Tego typu płatność upoważnia do „przeskoczenia” kolejki osób oczekujących na przyjęcie do szpitalnego oddziału. Również w tym przypadku autorzy raportu są zdania, że praktyki te ulegają zmniejszeniu.

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez polskich respondentów, średnia kwota przeznaczona przez nich w 2011 roku na łapówki mające na celu uzyskanie lepszego lub szybciej udzielonego świadczenia medycznego wyniosła 311 zł na gospodarstwo domowe. 1,7 procent badanych (gospodarstw domowych) przyznało, że wręczyło łapówkę związaną z opieką zdrowotną. Wartość wręczonych „dowodów wdzięczności” po wykonanej usłudze medycznej wyniosła średnio 142 zł. Do poniesienia takiego wydatku przyznało się 1,6 procent badanych.

Kolejny duży problem, który odnotowała w raporcie Komisja Europejska dotyczy nepotyzmu. Według autorów opracowania jest on widoczny szczególnie wyraźnie w klinikach uniwersyteckich. W Polsce, zwłaszcza wśród lekarzy pokutuje przekonanie, że medycyna to rodzinny biznes, przekazywany z rodziców na dzieci. Charakterystyczny dla polskiej służby zdrowia jest również brak wrażliwości na potencjalny konflikt interesów.

Polscy ankietowani byli zgodni co do tego, że głównym czynnikiem sprzyjającym korupcji – pomimo tego, że jej skala jest mniejsza, niż parę lat temu – jest mentalność polskiego społeczeństwa przejawiająca się np. w społecznej akceptacji na wręczanie łapówek i niedostrzeganiu negatywnych skutków korupcji.

Opracowanie stanowi element pierwszego raportu Unii Europejskiej dotyczącego antykorupcji, który z kolei jest częścią całościowej strategii antykorupcyjnej zapoczątkowanej przez Komisję Europejską w 2011 roku. Główne cele opracowania koncentrują się wokół lepszego zrozumienia zakresu, natury i wpływu korupcji na sektor służby zdrowia w krajach Unii Europejskiej; oceny zdolności krajów członkowskich do zapobiegania i kontrolowania korupcyjnych praktyk w sektorze służby zdrowia, a także skuteczności przyjętych rozwiązań w praktyce.

Nacisk położony został na trzy obszary służby zdrowia: świadczenia usług medycznych (różne formy nieformalnych płatności); zamówienia i certyfikowanie wyrobów medycznych; zamówienia i dopuszczanie leków do obrotu.

Badanie zostało przeprowadzone w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej. W każdym z nich zrealizowano 3-4 wywiady z reprezentantami sektora służby zdrowia i instytucji antykorupcyjnych. Badanie obejmowało również opis 3-6 przypadków korupcji w służbie zdrowia oraz charakterystykę przyjętych polityk i praktyki przeciwdziałania korupcji w obszarze danego kraju. Zebrane informacje poddane zostały analizie, w wyniku której wypracowano konkluzje i rekomendacje.

Ze wstępnej analizy wybranych przypadków wynika, że różne typy korupcji definiowane zazwyczaj w literaturze (np. przekupstwo, łapownictwo, konflikt interesów, nepotyzm itd.), nie są wystarczającym kryterium dla głębszej analizy przyczyn i rozmiarów korupcji w sektorze zdrowia. Jak argumentują autorzy raportu, korupcja jest zjawiskiem złożonym, a poszczególne przypadki nierzadko łączą różne jej typy.

Zdaniem autorów raportu korupcja jest najbardziej widoczna w relacji między lekarzem i pacjentem. W obszarze sprzętu medycznego i lekarstw najbardziej powszechna według autorów jest korupcja w zamówieniach publicznych i niewłaściwe relacje marketingowe.

Zdaniem autorów raportu korupcja w sektorze służby zdrowia jest obecna w każdym z krajów członkowskich UE, różni się zaś jej charakter i skala powszechności różnych typów korupcji. Wśród krajów uznanych za borykające się z powszechną korupcją w służbie zdrowia znalazły się: Czechy, Łotwa, Chorwacja, Słowacja, Rumunia, Włochy, Bułgaria i Grecja. Za najczęstsze uznano: korupcję w związku ze świadczeniem usług medycznych, w zamówieniach publicznych i nadużywanie stanowisk.

Korupcja związana ze świadczeniem usług medycznych występuje najczęściej i jest postrzegana jako zjawisko systemowe w krajach Centralnej i Wschodniej Europy będących po transformacji gospodarczej. W krajach Europy Zachodniej występuje rzadziej i ogranicza się do poszczególnych przypadków.

Korupcja w zamówieniach publicznych, niewłaściwe relacje marketingowe polegające na przekazywaniu pieniędzy, finansowaniu konferencji, wycieczek i innych atrakcji występuje w całej Europie. Korupcja w zamówieniach publicznych wydaje się być zjawiskiem rzadziej występującym w krajach, w których obszar zamówień publicznych jest ściśle uregulowany.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że korupcji w służbie zdrowia mogą sprzyjać pewne słabości systemu, takie jak niskie wynagrodzenia, zbyt ograniczone środki przeznaczane na służbę zdrowia, powiązania z firmami; bądź luki w systemie nadzoru, ustawodawstwie antykorupcyjnym, czy skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Powszechne przyzwolenie, a co najmniej tolerancja dla korupcji, uznawane są za jeden z głównych czynników sprzyjających jej. Autorzy raportu zauważają jednak niemal we wszystkich krajach członkowskich spadek społecznej akceptacji korupcji.

Nie istnieje jedna skuteczna strategia antykorupcyjna. Z badania wyraźnie wynika, że taka polityka musi polegać na silnych, niezależnych instytucjach i braku przyzwolenia na korupcję ze strony społeczeństwa.


Pełen raport Komisji Europejskiej jest dostępny na stronie CBA.


Według raportu Komisji Europejskiej, opublikowanego pod koniec grudnia 2013 roku, dotyczącego stanu korupcji w sektorze służby zdrowia w krajach członkowskich, głównym obszarem, w którym występuje korupcja w polskiej służbie zdrowia są zamówienia publiczne. Problemem są też nieformalne płatności, jednak w ostatnim czasie z uwagi na dostęp do sektora prywatnych usług medycznych, zjawisko to uległo znacznemu zmniejszeniu.

Autorzy raportu zaznaczają, że Polska nie korzysta z jednolitego systemu zamówień dla tego sektora. W praktyce każda jednostka realizuje zamówienia na własną rękę. W przypadku zapotrzebowania na sprzęt specjalistyczny, lekarze wiedzą jakie funkcjonalności tego sprzętu są im potrzebne, jednak nierzadko niewiele wiedzą na temat rozwiązań technologicznych (podzespołów, procesorów itp.). Małe i średnie placówki opieki zdrowotnej nie mają specjalistów mogących sprecyzować zamówienie oraz poprawnie sformułować jego warunki. Producenci sprzętu medycznego docierają do osób odpowiedzialnych za przygotowanie zamówienia i przedstawiają informację techniczną komisji przetargowej, nierzadko przekupując jej członków lub też najzwyczajniej korzystając z ich niewiedzy. Stąd też specyfikacje zamówień są przygotowywane dla konkretnego sprzętu produkowanego przez konkretną firmę.

Inny opisywany w raporcie mechanizm, pozwalający na zdobycie określonego zamówienia polega na proponowaniu prze firmę „darowizny” dla szpitala w postaci jednego urządzenia w zamian za kupienie innego. Zgodnie z wynikami przeprowadzonego w Polsce badania, rozmówcy informowali, że szpitale bardzo ochoczo odnosiły się do tego typu propozycji i dopiero kiedy okazywało się jak kosztowna jest eksploatacja (np. odczynniki) tych urządzeń w kilkuletniej perspektywie, orientowały się, że w związku z przyjęciem tego typu darowizny ponoszą straty. Jednak jak napisano w raporcie, kilka lat temu takie sytuacje były bardzo powszechne i głośne medialnie. Obecnie władze szpitali są znacznie bardzie ostrożne.

Ze społecznego punktu widzenia, nieformalne płatności związane ze świadczeniem usług medycznych stanowią poważny problem, którego negatywne skutki odczuwają najczęściej mniej uprzywilejowane grupy społeczne ¬- lepiej sytuowani obywatele mogą sobie pozwolić na prywatną opiekę medyczną. W tym przypadku łapówki przybierają formę wysoko opłacanych wizyt w prywatnych gabinetach lekarzy praktykujących również w państwowych szpitalach. Tego typu płatność upoważnia do „przeskoczenia” kolejki osób oczekujących na przyjęcie do szpitalnego oddziału. Również w tym przypadku autorzy raportu są zdania, że praktyki te ulegają zmniejszeniu.

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez polskich respondentów, średnia kwota przeznaczona przez nich w 2011 roku na łapówki mające na celu uzyskanie lepszego lub szybciej udzielonego świadczenia medycznego wyniosła 311 zł na gospodarstwo domowe. 1,7 procent badanych (gospodarstw domowych) przyznało, że wręczyło łapówkę związaną z opieką zdrowotną. Wartość wręczonych „dowodów wdzięczności” po wykonanej usłudze medycznej wyniosła średnio 142 zł. Do poniesienia takiego wydatku przyznało się 1,6 procent badanych.

Kolejny duży problem, który odnotowała w raporcie Komisja Europejska dotyczy nepotyzmu. Według autorów opracowania jest on widoczny szczególnie wyraźnie w klinikach uniwersyteckich. W Polsce, zwłaszcza wśród lekarzy pokutuje przekonanie, że medycyna to rodzinny biznes, przekazywany z rodziców na dzieci. Charakterystyczny dla polskiej służby zdrowia jest również brak wrażliwości na potencjalny konflikt interesów.

Polscy ankietowani byli zgodni co do tego, że głównym czynnikiem sprzyjającym korupcji – pomimo tego, że jej skala jest mniejsza, niż parę lat temu – jest mentalność polskiego społeczeństwa przejawiająca się np. w społecznej akceptacji na wręczanie łapówek i niedostrzeganiu negatywnych skutków korupcji.

Opracowanie stanowi element pierwszego raportu Unii Europejskiej dotyczącego antykorupcji, który z kolei jest częścią całościowej strategii antykorupcyjnej zapoczątkowanej przez Komisję Europejską w 2011 roku. Główne cele opracowania koncentrują się wokół lepszego zrozumienia zakresu, natury i wpływu korupcji na sektor służby zdrowia w krajach Unii Europejskiej; oceny zdolności krajów członkowskich do zapobiegania i kontrolowania korupcyjnych praktyk w sektorze służby zdrowia, a także skuteczności przyjętych rozwiązań w praktyce.

Nacisk położony został na trzy obszary służby zdrowia: świadczenia usług medycznych (różne formy nieformalnych płatności); zamówienia i certyfikowanie wyrobów medycznych; zamówienia i dopuszczanie leków do obrotu.

Badanie zostało przeprowadzone w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej. W każdym z nich zrealizowano 3-4 wywiady z reprezentantami sektora służby zdrowia i instytucji antykorupcyjnych. Badanie obejmowało również opis 3-6 przypadków korupcji w służbie zdrowia oraz charakterystykę przyjętych polityk i praktyki przeciwdziałania korupcji w obszarze danego kraju. Zebrane informacje poddane zostały analizie, w wyniku której wypracowano konkluzje i rekomendacje.

Ze wstępnej analizy wybranych przypadków wynika, że różne typy korupcji definiowane zazwyczaj w literaturze (np. przekupstwo, łapownictwo, konflikt interesów, nepotyzm itd.), nie są wystarczającym kryterium dla głębszej analizy przyczyn i rozmiarów korupcji w sektorze zdrowia. Jak argumentują autorzy raportu, korupcja jest zjawiskiem złożonym, a poszczególne przypadki nierzadko łączą różne jej typy.

Zdaniem autorów raportu korupcja jest najbardziej widoczna w relacji między lekarzem i pacjentem. W obszarze sprzętu medycznego i lekarstw najbardziej powszechna według autorów jest korupcja w zamówieniach publicznych i niewłaściwe relacje marketingowe.

Zdaniem autorów raportu korupcja w sektorze służby zdrowia jest obecna w każdym z krajów członkowskich UE, różni się zaś jej charakter i skala powszechności różnych typów korupcji. Wśród krajów uznanych za borykające się z powszechną korupcją w służbie zdrowia znalazły się: Czechy, Łotwa, Chorwacja, Słowacja, Rumunia, Włochy, Bułgaria i Grecja. Za najczęstsze uznano: korupcję w związku ze świadczeniem usług medycznych, w zamówieniach publicznych i nadużywanie stanowisk.

Korupcja związana ze świadczeniem usług medycznych występuje najczęściej i jest postrzegana jako zjawisko systemowe w krajach Centralnej i Wschodniej Europy będących po transformacji gospodarczej. W krajach Europy Zachodniej występuje rzadziej i ogranicza się do poszczególnych przypadków.

Korupcja w zamówieniach publicznych, niewłaściwe relacje marketingowe polegające na przekazywaniu pieniędzy, finansowaniu konferencji, wycieczek i innych atrakcji występuje w całej Europie. Korupcja w zamówieniach publicznych wydaje się być zjawiskiem rzadziej występującym w krajach, w których obszar zamówień publicznych jest ściśle uregulowany.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że korupcji w służbie zdrowia mogą sprzyjać pewne słabości systemu, takie jak niskie wynagrodzenia, zbyt ograniczone środki przeznaczane na służbę zdrowia, powiązania z firmami; bądź luki w systemie nadzoru, ustawodawstwie antykorupcyjnym, czy skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Powszechne przyzwolenie, a co najmniej tolerancja dla korupcji, uznawane są za jeden z głównych czynników sprzyjających jej. Autorzy raportu zauważają jednak niemal we wszystkich krajach członkowskich spadek społecznej akceptacji korupcji.

Nie istnieje jedna skuteczna strategia antykorupcyjna. Z badania wyraźnie wynika, że taka polityka musi polegać na silnych, niezależnych instytucjach i braku przyzwolenia na korupcję ze strony społeczeństwa.


Pełen raport Komisji Europejskiej jest dostępny na stronie CBA.

Inne artykuły

Grupa Lux Med Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego przez kolejne lata

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.02.2023

Grupa Lux Med będzie Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do 2028 roku. Umowę o przedłużeniu współpracy podpisali Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med i Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Największa prywatna sieć medyczna w Polsce zapewni kompleksową opiekę sportowcom przygotowującym się do Igrzysk Paraolimpijskich, w tym między innymi profilaktykę, diagnostykę czy rehabilitację po kontuzjach.

-Cieszę się, że możemy długofalowo wspierać polskich paraolimpijczyków. Przedłużenie współpracy z Polskim Komitetem Paraolimpijskim naturalnie wpisuje się w profil naszej dotychczasowej działalności. Lux Med kocha sport i bardzo ważne jest dla nas to, że możemy otaczać opieką medyczną zawodników. Jestem przekonana, że tak jak dotychczas, zespoły naszych specjalistów będą dawały duże wsparcie i poczucie bezpieczeństwa paraolimpijczykom – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Jak dodaje, Grupa Lux Med posiada bardzo duże doświadczenie i kompetencje w pracy ze sportowcami. W 2022 roku podczas XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie przedłużyła umowę na współpracę jako Główny Partner Medyczny Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej do 2028 roku.

-Doceniamy to, że Grupa Lux Med zapewnia nam od strony medycznej wszystko to, co pomaga paraolimpijczykom osiągać dobre wyniki lub szybko wrócić do najlepszej sportowej formy. Dotychczasowa współpraca bardzo nam pomogła przejść bez problemów zdrowotnych przez sportowe zmagania. Gdy którykolwiek z naszych zawodników ulegał jakiejś kontuzji czy chorobie otrzymał opiekę medyczną. Zawodnik był natychmiastowo konsultowany, diagnozowany i kierowany do dalszego leczenia. To jest dla nas kluczowe, bo czas reakcji i odpowiednie leczenie sportowca na przykład po kontuzji jest bardzo ważne – mówi Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Polski Komitet Paraolimpijski istnieje od 1998 roku, jest organem odpowiedzialnym za organizację ruchu paraolimpijskiego w Polsce oraz organizatorem wyjazdów Narodowej Reprezentacji Paraolimpijskiej na igrzyska letnie i zimowe.

Lux Med wspiera zawodników Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa, międzynarodowego ubezpieczyciela i świadczeniodawcy usług medycznych. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Przeczytaj teraz

Nowe centrum stomatologiczne Lux Med w Warszawie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.02.2023

1 lutego 2023 roku otwarte zostało w Warszawie nowe wysokospecjalistyczne centrum Lux Med Stomatologia, zlokalizowane przy Placu Unii (ulica Puławska 2).

W nowoczesnym i komfortowym wnętrzu pacjenci mogą zadbać o piękny uśmiech, dzięki usługom w zakresie implantologii, protetyki, ortodoncji, a także zabiegom z zakresu chirurgii stomatologicznej. W ofercie jest możliwość skorzystania z zabiegów przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym. Sprawne leczenie gwarantuje również znajdujące się w centrum laboratorium protetyczne.

-Bardzo się cieszymy, że nasza sieć powiększyła się o placówkę, w której przeprowadzane będą zabiegi pełnej odbudowy uzębienia – Nowe Zęby w Jeden Dzień. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w powstanie kolejnego centrum. Nasza sieć stomatologiczna rozrasta się w całym kraju a pacjenci są w rękach najlepszych specjalistów – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

           

Lux Med Stomatologia posiada sieć około 200 własnych gabinetów i prawie 70 centrów medycznych.

Lux Med otworzył największą klinikę stomatologiczną

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów.

Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego przez kolejne lata

Przeczytaj teraz

Lekarz ze Centrum Medycznego Gajda-Med Pediatrą Roku 2022

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.02.2023

Jolanta Kozłowska z Centrum Medycznego Gajda-Med została Pediatrą Powiatu Pułtuskiego w konkursie Hipokrates 2022, organizowanym między innymi przez Polska Press, PRO Media Sp. z o. o.

Jolanta Kozłowska przyjmuje pacjentów w Centrum Medycznym Gajda – Med w Pułtusku oraz w fili placówki w Pniewie.

Celem akcji Hipokrates jest nagrodzenie i docenienie pracowników ochrony zdrowia, którzy cieszą się największym uznaniem pacjentów, doceniających ich nie tyko za profesjonalizm, ale także za kulturę osobistą i odpowiednie podejście.

Ratowniczka ze Scanmed laureatką plebiscytu Hipokrates

Plebiscyt organizowany przez Grupę Polska Press, wydawcę serwisów internetowych i prasy regionalnej w całej Polsce, trwał od połowy lipca 2022, a wyróżnienia przyznawane były na poziomie miast i powiatów, a potem województw i całego kraju. Podczas tegorocznego plebiscytu oddano w sumie 1 340 tysięcy głosów.

Nagrody laureatom konkursu wręczono 2 grudnia 2022 podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Grupa Gajda-Med prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego oraz Szpital Powiatowy w Pułtusku.

Założycielem Grupy Gajda-Med jest lekarz Robert Gajda, specjalista w zakresie kardiologii i medycyny sportowej.

Przeczytaj teraz

Inwestycje za 15 mln zł w szpitalu w Drawsku Pomorskim

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.02.2023

Ponad 15 mln zł  zainwestowała Grupa American Heart of Poland w Szpitalu im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim od kwietnia 2022 roku, czyli od chwili przejęcia zarządzania placówką. Środki te zostały przeznaczone między innymi na rozbudowę lądowiska, modernizację sali hybrydowej i sali hemodynamiki oraz zakup sprzętu medycznego.

Grupa American Heart of Poland działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Za sprawą porozumienia z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wartość kontraktu ma świadczenia w Drawsku Pomorskim na rok 2022 została zwiększona o ponad 15 mln zł.

Dzięki temu w szpitalu wykonano o ponad 500 zabiegów operacyjnych więcej niż w roku 2021, wzrosła też liczba leczonych pacjentów. Wpłynie to pozytywnie na wartość kontraktu w 2023 roku. Jego wyższa wartość oznacza, iż szpital będzie mógł wykonać więcej procedur medycznych i świadczyć opiekę dla większej liczby pacjentów w regionie.

Flagowym przedsięwzięciem  jest rozbudowa lądowiska na terenie szpitala. Zostało ono dostosowane do wymogów większych i cięższych śmigłowców – oprócz helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego będą mogły z niego korzystać maszyny wojskowe. Dzięki tej inwestycji pacjenci wymagający pilnej interwencji medycznej uzyskają pomoc szybciej, a szpital zyska na znaczeniu w województwie.

Od kwietnia 2022 roku szpital zwiększył liczbę pracowników medycznych o 127. Zatrudniono dodatkowo między innymi 44 lekarzy, 40 pielęgniarek i położnych oraz 34 pracowników personelu pomocniczego. Wzrosła również liczba umów o pracę. Grupa American Heart of Poland inwestuje w dodatkowe szkolenia personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i administracyjnego.

Pracodawcy odegrają istotną rolę w kształtowaniu prywatnego rynku medycznego

Zakupione zostały urządzenia i sprzęt medyczny, między innymi tomograf, angiografy, aparaty do USG, defibrylatory. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu podstawowej i nocnej opieki zdrowotnej liczba pacjentów trafiających na SOR zmniejszyła się o ponad 1000 osób w porównaniu do 2021 roku. Oznacza to poprawę opieki nad pacjentami wymagającymi natychmiastowej pomocy.

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to kolejny etap zmian w drawskim szpitalu. Oddział został wyposażony w nowy sprzęt, który wpływa na poprawę warunków hospitalizacji pacjentów oraz efektywność świadczonych usług medycznych.

Statystyki wskazują na znaczący wzrost chorób sercowo-naczyniowych oraz neurologicznych po okresie pandemii. W niektórych regionach kraju zanotowano wzrost liczby zawałów mięśnia sercowego nawet o 40 procent. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów w regionie drawskim, szpital  konsekwentnie realizuje program opieki nad pacjentem po zawale – KOS-zawał, który oferuje pacjentom po zawale konsultacje kardiologiczne oraz rehabilitację. W związku ze wzrostem  liczby udarów mózgu drawska placówka obejmie  również opieką pacjentów neurologicznych.

Od 1 lutego 2023 roku działalność rozpoczęła tutaj poradnia neurologiczna, która 4 dni w tygodniu funkcjonuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Grupa American Heart of Poland realizuje szereg programów społecznych, których celem jest edukacja zdrowotna. Fundacja „Z sercem do Pacjenta” organizuje bezpłatne spotkania – Kluby Pacjenta. Specjaliści medyczni dzielą się swoją wiedzą na temat zapobiegania chorobom cywilizacyjnym takim jak otyłość, udary mózgu czy zawały mięśnia sercowego, a uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji.  W 2022 roku w spotkaniach w maju i w listopadzie uczestniczyło prawie 200 osób, kolejne spotkanie Klubu Pacjenta  planowane jest na marzec 2023.

Koncepcja rozbudowy Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty zakłada zwiększanie jego powierzchni o 2400 metrów kwadratowych.  Utworzony zostanie między innymi blok operacyjny i porodowy (3 sale operacyjne). Wdrożony zostanie również nowy układ komunikacyjny, który ułatwi transport pacjentów.

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med z nagrodą Produkt Roku

Grupa American Heart of Poland chce przejąć także szpital w Sztumie, obecnie jest on zarządzany przez Szpitale Polskie S.A.

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Przeczytaj teraz

Pabianice: nowa siedziba Centrum Medycznego Anmed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.02.2023

Centrum Medyczne Anmed z Pabianic zmieniło siedzibę. Od 27 stycznia 2023 roku mieści się przy ulicy Piłsudskiego 3A. Dotychczas placówka zlokalizowana była na Starym Rynku.

Nowa siedziba to większa powierzchnia i więcej gabinetów lekarskich, a także nowoczesne estetyczne pomieszczenia, zarówno dla personelu jak i dla pacjentów.

Centrum Medyczne Anmed oferuje konsultacje specjalistyczne dla dorosłych i dla dzieci, a także diagnostykę (USG), laryngologiczną (fiberoskopia), laboratoryjną, transport medyczny oraz specjalistyczną opiekę domową.

W ofercie placówki jest także rehabilitacja. W roku 2017 wprowadzono świadczenia w zakresie fizjoterapii dla niemowląt i dzieci, w roku 2012 – fizjoterapię uroginekologiczną.

Centrum Medyczne Lux Med po rozbudowie

Stale poszerzana jest także oferta świadczeń specjalistycznych dla dzieci i dorosłych, między innymi o konsultacje ortopedów, neurologów, kardiologów, radiologów, dermatologów, endokrynologów czy pulmonologów.

Świadczenia Centrum są komercyjne. W planach jest otwarcie pod koniec roku 2023 domu opieki w Pawlikowicach, 6 km od Pabianic.

Anmed powstało w 2016 roku jako prywatne centrum medyczne świadczące usługi w zakresie rehabilitacji.

Placówkę prowadzi Anmed sp. z o.o., zarejestrowana w Warszawie, przy ulicy Obrzeżnej 1A. Prezesem spółki jest Arkadiusz Tomasik.

Przeczytaj teraz

Więcej środków z NFZ na świadczenia zdrowotne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.02.2023

NFZ zmienił plan finansowy na rok 2023. W wyniku uruchomienia 3,6 mld zł z funduszu zapasowego zwiększy się ryczał dla szpitali w sieci, więcej środków trafi także na opiekę paliatywną i hospicyjną oraz POZ.

Od stycznia 2023 roku cena punktu w ryczałcie wzrosła o 15 procent do 1,62 zł. Prezes NFZ, zmieniając plan finansowy, zapewnił środki na pokrycie tej podwyżki. Prawie 3,2 mld zł uwolnione z funduszu zapasowego NFZ uzupełnią środki na wzrost ryczałtu, które zostały zabezpieczone już w pierwotnym planie finansowym NFZ na 2023 rok. Łącznie, w tym roku, szpitale „sieciowe” zyskają z tego tytułu około 4,5 mld zł.

Przeliczenie ryczałtu po nowej cenie nastąpiło w oddziałach wojewódzkich NFZ do 1 lutego 2023.

Resort zdrowia ogłosił konkurs na dofinansowanie szpitali onkologicznych

Wyceny świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej wzrosły od 1 lutego 2023 średnio o 12 procent. Także od 1 lutego 2023 wyższe stawki zaczeły obowiązywać w opiece długoterminowej. Tutaj wzrost wyceny waha się między 10 a 17 procent i dotyczy świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Na te cele świadczenia przeznaczono dodatkowe 220 mln zł z funduszu zapasowego NFZ.

Nowelizacja planu finansowego NFZ na 2023 rok dotyczy również poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Do lekarzy rodzinnych trafi prawie 229,2 mln zł (z funduszu zapasowego) na zakup i wykonanie testów combo, które umożliwiają wykrycie — za pomocą jednego testu — wirusów Covid-19, grypy (A lub B) i RSV.

Przeczytaj teraz

pendik escort escort gaziantep izmit eskort eskort alanya bursa escort bayan bayan escort eskişehir samsun rus escort escort bayan kartal

sexemodel