Komisja zdrowia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

0
915

27 marca 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia zorganizowane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek posłów opozycji zainspirowanych pismami kierowanymi do komisji przez środowiska pielęgniarek i położnych.

Termin był uzasadniony zapisem rozporządzenia ministra zdrowia z 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, zgodnie z którym minimalne normy ustalone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 31 marca 2014 roku.

W pierwszej części posiedzenia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Aleksander Sopliński, opisał proces legislacyjny w/w rozporządzenia. Zapewnił, że w celu wprowadzenia jak najlepszych zmian resort rozesłał ankietę do wszystkich publicznych szpitali – odesłało ją 43 procent podmiotów, to pozwoliło na przygotowanie tego aktu prawnego.

W drugiej części posiedzenia prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala – Pawelczyk przedstawiła obecny kształt rozporządzenia oraz wynikające z niego konsekwencje dla interesariuszy systemu. Jednocześnie poinformowała o oczekiwaniach środowiska pielęgniarek w stosunku do rozporządzenia.

Po tym wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja, w której opozycja krytykowała resort zdrowia za nieudolne wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia, za przyjęcie odgórnych schematów ich wyliczania, podczas gdy każdy pacjent i każda sytuacja jest inna. Posłowie opozycji podnosili także problem małej ilości pielęgniarek w systemie oraz praktycznie znikomej ilości osób, która uczy się tego zawodu, zwracała uwagę na duże rozwarstwienie wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, brak analiz jak wprowadzone nowe normy wpłyną na rynek pracy pielęgniarek i położnych oraz brak przewidywania skutków starzenia się społeczeństwa i wynikającego z tego zapotrzebowanie na większą ilość pielęgniarek. Posłowie koalicji bronili projektu rozporządzenia i zwracali uwagę na problem w określeniu norm zatrudnienia jak i będący tego konsekwencją wzrost biurokracji (sprawozdawczości). Wszyscy uczestnicy dyskursu postulowaniu przesunięcie wejścia w życie rozporządzenia minimum do końca roku 2014. Czas ten miałby zostać wykorzystany za ewentualne zmiany w jego treści.

Przedstawiciele związków zawodowych i samorządu pielęgniarek zwracałli uwagę, że projekt rozporządzenia był przygotowywany przez trzy lata, a następnie głosy organizacji przedsiębiorców i Związków Powiatów Polskich doprowadziły do jego radykalnej zmiany (uelastycznienia) w ciągu kilku dni przed jego publikacją w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie podkreślali, iż do dzisiaj nie poznali owych wyliczeń które to sygnalizowały, że pierwotny kształt projektu rozporządzenia doprowadzi do istotnych obciążeń finansowych. Przedstawiciel Izby Pielęgniarek i Położnych zwrócił uwagę, że z jego doświadczenia w pracy wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych wynika, że przeciążony obowiązkami personel medyczny już teraz robi wiele błędów, między innymi w dokumentacji medycznej.

Wywołany do tablicy prezydent Pracodawców RP podkreślił, że dla przedsiębiorców środowisko pielęgniarek zawsze było ważne, gdyż gwarantuje bezpieczeństwo świadczonych usług zdrowotnych, a ewentualne większe kwalifikacje pielęgniarek muszą się łączyć z docenieniem finansowym ich pracy. Jednocześnie poinformował o porozumieniu podpisanym już w styczniu 2013 roku przez Pracodawców RP, w którym przedstawiono oczekiwanie, że normy zatrudnienia będą obowiązywać nie tylko wobec podmiotów niebędących przedsiębiorcami (tak brzmi delegacja ustawowa do wydania tego rozporządzenia) ale wszystkich świadczeniodawców korzystających ze środków publicznych.

Spotkanie podsumował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Sławomir Neumann – który poinformował, że w poniedziałek resort podejmie decyzje o ewentualnej prolongacie wejścia w życie rozporządzenia. Podkreślił, że nie ma technicznych możliwości, aby się to stało przed 1 kwietnia 2014 roku,  ale możliwa jest szybsza ścieżka pozwalająca na wprowadzenie zmian w ciągu około miesiąca. Zwrócił uwagę także, że tygodniu od 31 marca 2014 zostanie przekazany do konsultacji społecznych pakiet ustaw tzw. kolejkowych. W ramach tych projektów planowane jest poszerzenie kompetencji pielęgniarek – co jest docenieniem ich kwalifikacji i wykształcenia – i będzie to okazja do spotkania się ze środowiskiem oraz przedyskutowania proponowanych zmian.

Przygotował : Grzegorz Byszewski, Pracodawcy RP