Kongres Zdrowego Starzenia: potrzebna długofalowa polityka senioralna

0
755


Otwierając w Warszawie Kongres Zdrowego Starzenia marszałek Sejmu Ewa Kopacz zapowiedziała, że w 2015 roku odbędą się pierwsze obrady Parlamentu Seniorów. Marszałek Kopacz zapowiedziała też powołanie nowej, stałej komisji sejmowej, która zajmować się będzie polityką senioralną. Uczestnicy Kongresu, który odbywał się 30 i 31 stycznia 2014  rozmawiali na temat celów, najważniejszych wyzwań oraz działań koniecznych dla wdrożenia długofalowej polityki senioralnej.

Jest to istotne dlatego, że Polska posiada jedno z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Jednocześnie odsetek seniorów aktywnych zawodowo i społecznie jest u nas kilkukrotnie niższy niż na przykład w krajach skandynawskich. Takie wnioski płyną z diagnozy społecznych i zdrowotnych aspektów starości – zaprezentowanej przez profesora Janusza Czapińskiego.

Na 100 osób w wieku 60+ pracuje zaledwie 13, a w krajach takich jak Dania czy Szwajcaria współczynnik ten wynosi powyżej 40. Bardziej od nas aktywni są nasi południowi sąsiedzi, z których co czwarty po przekroczeniu 60 lat wciąż pracuje zawodowo. Podobnie prezentują się dane dotyczące zaangażowania w życie społeczne. Jednocześnie polscy oraz węgierscy seniorzy najgorzej oceniają stan swojego zdrowia. Notowane jest wysokie natężenie depresji psychicznej, a wskaźnik osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych jest u nas aż 8-krotnie wyższy niż np. w Austrii.

Jeżeli chorują, starsi pacjenci trafiają do lekarzy geriatrów za późno. W efekcie często mamy do czynienia z leczeniem skutków wcześniejszych, niewłaściwych  terapii. W opinii wiceministra zdrowia, Igora Radziewicza-Winnickiego, odpowiedzią może być przesunięcie środków z lecznictwa zamkniętego na profilaktykę.

Wojciech Matusewicz, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych zwrócił uwagę na kilka elementów, branych pod uwagę przez AOTM przy ocenie innowacyjnej technologii, takich jak: skuteczność leku, bezpieczeństwo jego stosowania oraz efektywność kosztowa: –

Profesor Witold Tłustochowicz, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii poruszył temat innowacji w kontekście  kobiet cierpiących na osteoporozę, które dzięki technologiom mogłyby liczyć na skuteczne i bardziej komfortowe leczenie: Trudno jest się leczyć biorąc codziennie lek przez 10-15 lat. Innowacją dla pacjenta byłoby np. podskórne przyjmowanie leku tylko dwa razy w roku, dzięki czemu zwiększyłaby się jego skuteczność .

Z dyskusji kongresowych wynika, że Polska nie wdrożyła jak dotąd żadnego modelu opieki senioralnej.
– Brak kierunkowych rozwiązań wyraża się między innymi nikłą liczbą specjalistów geriatrów, ponieważ lekarze nie widzą perspektyw dla pracy w tej specjalności – mówi Agnieszka Szpara, z Rady Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się.
Brak w naszym kraju oddziałów geriatrycznych, ośrodków pobytu dziennego finansowanych ze środków publicznych i rozwiązań dla innych form opieki, w tym opieki domowej. Jedyną formą troski o seniorów jest zasiłek wypłacany osobom, które ukończyły 75 rok życia w kwocie około175 zł miesięcznie jako dodatek do emerytury lub renty.