Konieczne przerejestrowanie podmiotów leczniczych

0
887


Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku konieczne jest przerejestrowanie podmiotów leczniczych. Termin na dostosowanie się do nowych przepisów upływa 30 czerwca 2012 roku.

Z przepisów ustawy wynika, że podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie, które jak wynika z interpretacji Ministerstwa Zdrowia, należy rozumieć jako zespół składników majątkowych, za pomocą którego wykonywany jest określony rodzaj działalności leczniczej. W jednym przedsiębiorstwie może być prowadzony tylko jeden z rodzajów działalności leczniczej. Wynika z tego, że gdy podmiot leczniczy chce prowadzić więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej, wymaga to wyodrębnienia więcej niż jednego przedsiębiorstwa.

Każdemu z przedsiębiorstw nadawany jest 14-znakowy numer REGON, którego 9 pierwszych cyfr stanowi numer REGON podmiotu leczniczego (na przykład SP ZOZ czy spółka), a pozostałe dotyczą konkretnych przedsiębiorstw (np. szpital, przychodnia). Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, nazwa przedsiębiorstwa nie może być identyczna z nazwą podmiotu leczniczego.

Pomimo konieczności wyodrębnienia poszczególnych przedsiębiorstwo ustawa nie nakłada na podmioty lecznicze obowiązku prowadzenia  dla każdego z nich odrębnej rachunkowości, samodzielnego sporządzania bilansu, wyodrębnienia majątkowego i osobowego (przypisania określonych składników majątku oraz pracowników).

Zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, także w zakresie kodów resortowych, dokonane do dnia 30 czerwca 2012 roku są wolne od opłat.