Konsultacje w sprawie ustawy o zawodzie ratownika medycznego

0
285

Do konsultacji trafił po raz kolejny projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Wprowadza on przepisy, które regulują w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego oraz tworzą ramy prawne dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad ich odpowiedzialności zawodowej.

Zawód ratownika medycznego należy do zawodów zaufania publicznego, a jego wykonywanie posiada znamiona realizowania misji społecznej w newralgicznym obszarze gwarantowanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa do ochrony zdrowia. Szczególny charakter zawodu ratownika medycznego wynika ze znacznego udziału w procesie jego wykonywania podejmowania kwalifikowanych medycznych czynności ratunkowych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zawód ten wiąże się z samodzielnością i niezależnością w wykonywaniu niejednokrotnie złożonych czynności, wymaga posiadania wysokich specjalistycznych kwalifikacji zawodowych oraz zakłada dostęp do tzw. danych wrażliwych osób trzecich – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Projektowane regulacje zakładają, że zawód ratownika medycznego będzie mogła wykonywać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu, wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego” oraz spełnia także inne wymagania.

Dotyczą one rozpoczęcia przed 1 października 2019 roku studiów wyższych na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub rozpoczęcie po 30 września 2019 roku studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata oraz złożenie z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Według projektu ustawy ratownikiem będzie mogła być także osoba, która rozpoczęła przed 1 marca 2013 roku naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznany za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w RP.

Będzie to mogła być także osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w RP.

PERM będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Ustawa określa także, na czym polegać będzie wykonywanie zawodu ratownika medycznego, a także jakie rodzaje działalności będą uznawane za równoważne z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego.

Zgodnie z projektowanymi regulacjami istotne będzie, aby ratownik medyczny dysponował aktualną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Jeżeli ratownik medyczny nie będzie realizował świadczeń zdrowotnych przez okres dłuższy niż 5 lat łącznie w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć wykonywanie zawodu. będzie obowiązany do odbycia przeszkolenia.

Ustawa określa również prawa i obowiązki ratowników, w tym między innymi prawo do wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz obowiązek wykonywania zleceń z dokumentacji medycznej  i dokumentowania świadczeń zdrowotnych w karcie indywidualnej ratownika medycznego.

Czytaj także: Lean Management sposobem na niedobór lekarzy i pielęgniarek>>>

Nowym rozwiązaniem w zakresie doskonalenia zawodowego będzie wprowadzenie urlopu szkoleniowego dla pracownika wykonującego zawód ratownika medycznego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego przyznawać będzie Krajowa Rada Ratowników Medycznych, która będzie prowadziła również rejestr przedstawicieli tego zawodu w systemie teleinformatycznym.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, co pozwali adresatom jej norm odpowiednio się przygotować.

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych został opublikowany  na stronie Rządowego Centrum Legislacji 9 grudnia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.