Łódzkie: rozdrobnienie niepublicznego rynku medycznego

0
991


W wojewódzkie łódzkim działa około 1400 poradni niepublicznych, większość z nich ma niewielkie kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, i dlatego istnieje konieczność współpracy pomiędzy nimi, szczególnie wobec zbliżającego się konkursu ofert. Brak jednak przedstawiciela, który  reprezentowałby wobec NFZ interesy tak dużej grupy świadczeniodawców – tak wynika z dyskusji, która odbyła się w siedzibie łódzkiego oddziału NFZ.

Dyskusja ujawniła różnice pomiędzy świadczeniodawcami niepublicznymi, którzy są monopolistami w swoim powiecie czy miejscowości i oczekują wysokich kontraktów, oferując pacjentom duża dostępność  i jakość udzielanych świadczeń, a świadczeniodawcami, którzy konkurować będą z wieloma dużymi podmiotami i swoje istnienie wiążą z niewielkim choćby kontraktem z NFZ, co dla pacjentów oznacza często krótsze godziny pracy poradni.

Podczas spotkania w łódzkim NFZ dyrektor oddziału Jolanta Kręcka zapoznała świadczeniodawców niepublicznych z wysokością kontraktów w województwie ze względu na typ organu założycielskiego. Szefowie największych niepublicznych placówek zapoznali się z prezentacją na temat zakresów kontraktowanych w publicznych i niepublicznych placówkach oraz wysokością kontraktów w poszczególnych zakresach. Wskazano zakresy, które w ogóle nie są kontraktowane przez placówki niepubliczne i te, które kontraktowane są niemal wyłącznie przez świadczeniodawców prywatnych.

Rok 2014 to dla Łódzkiego NFZ ostatni rok obowiązywania podpisanych w 2011 roku umów na świadczenia medyczne we wszystkich zakresach świadczeń, poza nocną i świąteczną opieką zdrowotną. Z inicjatywy dyrekcji w siedzibie oddziału odbywają się spotkania i szkolenia dla wybranych grup świadczeniodawców.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania poświęcone analizie świadczeń udzielonych w poszczególnych SOR-ach oraz izbach przyjęć oraz skutkom finansowym związanym ze zmianą sposobu naliczania ryczałtu dobowego w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć (zmiana zarządzenia prezesa NFZ).

Pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie świadczeń w izbach przyjęć i SOR-ach przeszkolono w zakresie sprawozdawania świadczeń udzielanych w tych zakresach.