MBA w ochronie zdrowia: zniżka dla członków Pracodawców Medycyny Prywatnej

0
868


Centrum Kształcenia Podyplomowego warszawskiej Uczelni Łazarskiego oferuje studia podyplomowe „MBA w ochronie zdrowia” z 10-procentową zniżką dla organizacji członkowskim Pracodawców Medycyny Prywatnej. Początek zajęć w styczniu 2014 roku. Studia składają się z siedmiu modułów, które pozwalają na elastyczne komponowanie programu.

Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów następuje po realizacji pięciu z nich – modułu podstawowego, minimum trzech specjalistycznych modułów szkoleniowych oraz modułu dyplomowego MBA. Dodatkową wartością studiów jest możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Prince II (zarządzanie projektami). Ilość godzin składających się na program MBA wynosi minimum 500.

Moduły specjalistyczne dotyczą następujących zakresów tematycznych: organizacyjno-prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia, modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, zarządzanie finansami w jednostkach ochrony zdrowia, praktyka zarządzania ochroną zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego oraz metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia.

  – Program „MBA w ochronie zdrowia” to pierwszy w Polsce program MBA skoncentrowany na teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania sektora ochrony zdrowia oraz zarządzania podmiotami leczniczymi. Naszym celem jest kształcenie liderów rynku zdrowia, menedżerów odważnych, kreatywnych i skutecznych, wyposażonych w aktualną wiedzę oraz nowoczesne metody i narzędzia zarządzania. Modułowy charakter studiów pozwala kształtować nowe kompetencje zgodnie z własną ścieżką kariery. Przekrojowy zakres programu oraz udział w nim doświadczonych ekspertów rynku zdrowia i wybitnych akademików gwarantuje sukces naszym absolwentom. – Małgorzata Gałązka – Sobótka, dyrektor programu „MBA w ochronie zdrowia”.

Sektor ochrony zdrowia należy do strategicznych obszarów państwa, determinujących jego rozwój społeczno-gospodarczy. Efektywne wykorzystanie środków i zasobów  jest sprawą najwyższej wagi oraz przedmiotem zainteresowania rządów, samorządów i ekspertów w wielu krajach, bez względu na stopień ich zamożności. Podstawowe pytanie dotyczy tego, jakie rozwiązania należy przyjąć, aby podwyższyć standard usług zdrowotnych, zwiększyć ich dostępność i efektywność ekonomiczną, a w konsekwencji sprawnie realizować potrzeby wynikające ze zmian demograficznych, rozwoju medycyny, wzrostu wiedzy i świadomości pacjentów i innych interesariuszy tego rynku.

Odpowiedzi na nie poszukują politycy i naukowcy, lekarze i menedżerowie ochrony zdrowia, bezpośrednio odpowiedzialni za satysfakcję pacjentów. Uczelnia Łazarskiego od lat uczestniczy w tej dyskusji, poszukując sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi opieki medycznej. Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji centralnej i samorządowej, odpowiedzialnymi za organizację systemu.

W skład kadry wykładowców na studiach „MBA w ochronie zdrowia” wchodzą doświadczeni eksperci w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitni akademicy: prof. dr hab. Hubert Izdebski -dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert OECD,  prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki – profesor zwyczajny dr hab. nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Systemów Informatycznych w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, prof. dr hab. Ewelina Nojszewska-  badacz skoncentrowany na efektywności i funkcjonowaniu systemów ochrony zdrowia oraz ekonomii zdrowia biorący udział w różnych programach badawczych także międzynarodowych. Członek Rady NFZ, dr Robert Mołdach- doradca gospodarczy, ekspert ds. zdrowia Pracodawców RP (w przeszłości prezes zarządu Carolina Medical Center), Marek Balicki – minister zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki i inni.