Medicalgorithmics: umowy aliansu strategicznego

0
1008


11 marca 2014 roku spółka Medicalgorithmics zawarła dwie umowy aliansu strategicznego. Umowy zostały zawarte ze spółkami: AMI Monitoring Inc. z siedzibą w McKinney w stanie Teksas oraz ze spółką Medi-Lynx Monitoring Inc. z siedzibą w Plano w stanie Teksas. Łączna szacowana wartość obu umów wynosi 181,8 mln zł.

Spółka AMI Monitoring działa także pod marką Spectocor. Medicalgorithmics szacuje wartość umów netto, za okres 5 lat, na kwoty: umowa z AMI Monitoring Inc.: 92,48 mln zł, umowa z Medi-Lynx Inc.: 89,32 mln zł. Przy wyliczeniu wartości umów zastosowano średni kurs NBP z dnia 10.03.2014 (3,0266 zł za 1 dolara). 

Przedmiotem obu umów jest ustalenie zasad dostarczania przez spółkę na rzecz tych kontrahentów urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji urządzeń i świadczenia usług diagnostyki medycznej.

Na podstawie obu umów spółka zobowiązała się w szczególności do: dostawy na rzecz danego partnera urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG,  świadczenia usług serwisu PocketECG oraz oprogramowania, przechowywania, przetwarzania, wymiany i udostępniania danych generowanych przez PocketECG oraz  kontynuacji rozwoju produktu spółki.

Każdy z partnerów w zawartej przez niego umowie zobowiązał się w szczególności do organizacji i realizacji dystrybucji systemów PocketECG na terytorium Stanów Zjednoczonych, świadczenia w oparciu o PocketECG ciągłych usług telediagnostyki kardiologicznej w stosunku do użytkowników PocketECG w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną i bazodanową spółki.

Każda z umów zapewnia danemu partnerowi, z określonymi nią wyjątkami, wyłączność na terytorium Stanów Zjednoczonych, zastrzeżoną łącznie na rzecz Medi-Lynx Monitoring Inc. oraz AMI Monitoring Inc. Spółka udzieliła też każdemu z partnerów prawa pierwszeństwa dostępu do nowych technologii wprowadzanych do obrotu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Natomiast każdy z partnerów udzielił spółce prawa pierwszeństwa sprzedaży za jego pośrednictwem nowych technologii i urządzeń diagnostycznych.

W związku z udzieleniem wyłączności przez spółkę na sprzedaż na terytorium Stanów Zjednoczonych produktów spółki, strony każdej z umów określiły minimalne ilości i wzrosty liczby systemów PocketECG utrzymywanych przez danego partnera w stanie aktywności w kolejnych latach obowiązywania każdej z umów. Każda z umów została zawarta na czas nieoznaczony z 2 letnim okresem pisemnego wypowiedzenia.

Medicalgorithmics działa od 2005 roku. Spółka jest producentem systemu PocketECG, służącego do zdalnego monitorowania pracy serca. Blisko współpracuje z ośrodkami diagnostyki i nadzoru kardiologicznego, które na bazie systemu PocketECG świadczą usługi diagnostyki kardiologicznej. Od roku 2010 najszybciej rosnącym źródłem przychodów spółki jest sprzedaż wyrobów medycznych wraz z zapewnieniem wsparcia informatycznego i obsługi technicznej w USA.