Medicalgorithmics: wzrost przychodów za trzy kwartały 2017

0
201


W ciągu trzech kwartałów 2017 roku, zakończonych 30 września 2017 roku, Grupa Kapitałowa Medicalgorithmics osiągnęła przychody w wysokości 152.844 tys. zł, co oznacza wzrost o 64 procent w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku.

W tym czasie liczba złożonych przez Medi-Lynx wniosków o płatność od ubezpieczycieli za usługi wykonane przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA wyniosła 70.221, co stanowi wzrost o 63 procent w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku.

Wzrost przychodów oraz liczby wniosków jest w głównej mierze spowodowany objęciem konsolidacją wyników finansowych Medi-Lynx za cały badany okres oraz istotnym wzrostem skali działalności tej spółki po przejęciu klientów AMI.

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku całość przychodów Grupy pochodziła ze sprzedaży systemu PocketECG, na którą składały się przychody ze sprzedaży usług wynoszące 152.386 tys. zł (90.282 tys. zł w analogicznym okresie 2016 roku) stanowiące 99,7 procenta całości przychodów (96,9 procenta w 2016 roku) oraz przychody ze sprzedaży urządzeń w kwocie 458 tys. zł (2.932 tys. zł w analogicznym okresie 2016 roku).

Niższy niż w 2016 roku udział sprzedaży urządzeń w całości przychodów wynika głównie z wyłączenia na etapie konsolidacji sprzedaży urządzeń do Medi-Lynx.

Natomiast od 1 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku przychody Grupy wyniosły 50.302 tys. zł, co stanowi spadek o 18 procent (10.794 tys. zł) w stosunku do II kwartału 2017 roku.

Zmniejszenie tych przychodów było powiązane ze spadkiem liczby badań wykonywanych przez Medi-Lynx w miesiącach wakacyjnych, o charakterze sezonowym.

Dodatkowo, wpływ na mniejszą liczbę badań miały huragany i powodzie, które nawiedziły południowo-wschodnie stany na przełomie sierpnia i września 2017. Kolejnym czynnikiem wpływającym na przychody wypracowane w III kwartale 2017 roku był też  niższy niż w II kwartale średni kurs USD używany do konsolidacji wyników, który przełożył się na spadek przychodów o 2.291 tys. zł.

Medicalgorithmics działa od 2005 roku. Spółka jest producentem systemu PocketECG, służącego do zdalnego monitorowania pracy serca. Blisko współpracuje z ośrodkami diagnostyki i nadzoru kardiologicznego, które na bazie systemu PocketECG świadczą usługi diagnostyki kardiologicznej.

Spółka sprzedaje abonamenty na wykorzystanie systemu PocketECG i infrastruktury IT do diagnostyki arytmii, a także usługi przetwarzania i analizy danych w sektorze telemedycznym oraz usługi programistyczne.

Spółka prowadzi także prace rozwojowe, uczestnicząc w projekcie eHealth Monitor realizowanym przez konsorcjum, w którym uczestniczą firmy i jednostki badawcze z państw Unii Europejskiej. Celem projektu jest stworzenie platformy, dzięki której pacjenci i lekarze będą mogli korzystać ze spersonalizowanych usług medycznych. Spółka prowadzi także inne projekty dotyczące urządzenia do telerehabilitacji kardiologicznej, oprogramowana do szpitalnych sieci informatycznych w USA oraz urządzeń i systemu do zdalnego i natychmiastowego opisu EKG.