Ministerstwo przyznaje się do błędów w rozporządzeniu

0
964

Ministerstwo Zdrowia odpowiadając na pismo Pracodawców RP w sprawie wymogów dotyczących kwalifikacji pielęgniarek uczestniczących w zabiegach zaćmy i jaskry przyznało, że wprowadzenie wymogu zatrudniania przy tych zabiegach pielęgniarki specjalistki pielęgniarstwa operacyjnego był niezamierzony.

Jak wynika z pisma Ministerstwa w ramach konsultacji społecznych zgłoszono uwagę zgodnie z którą pielęgniarkę instrumentariuszkę zastąpiono pielęgniarką specjalistką pielęgniarstwa operacyjnego, co stanowiło „niezamierzone zawężenie wymogu w kwestii kwalifikacji pielęgniarki”.

Wymóg dotyczący obecności pielęgniarki operacyjnej przy zabiegach operacji zaćmy i jaskry zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 września 2011 roku, dotyczące zmiany rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. nr 202, poz. 1191). W sprawie tej wielokrotnie swoje zastrzeżenia zgłaszali Pracodawcy RP.

Poza tym Ministerstwo Zdrowia przyznało także, iż w zapisie paragrafu 4, ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, stanowiącym, że świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych wyłącznie w ramach hospitalizacji planowej powinien zapewniać realizację badań RTG i USG w lokalizacji, jest pomyłką. W związku z tym przygotowywany jest projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia korygujący te przepisy, który w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji zewnętrznych.

Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o zorganizowanie w trybie pilnym posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w trakcie którego zostaną omówione kwestie działań Ministerstwa zmierzającego do zapewniania bezpieczeństwa pacjentów czekających na operację jaskry lub zaćmy w kontekście obowiązku posiadania pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa operacyjnego wprowadzonej przez rozporządzenie z dnia 15 września 2011 r., przedstawienia informacji w zakresie zawierania lub aneksowania umów ze szpitalami chirurgii jednego dnia oraz przedstawienie harmonogramu prac i wstępne omówienie zgłoszonych uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wraz z przedstawieniem stanowiska Ministra Zdrowia dotyczącego postulatu powołania komisji do spraw opracowania tego projektu.