MPiPS: konferencja podsumowująca projekty unijne w zakresie ochrony zdrowia

0
1040

29 października 2014 w Warszawie odbędzie się konferencja „Dla rozwoju i zdrowia…”, dotycząca realizacji Priorytetu II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Priorytet II stanowi połączenie przedsiębiorczości i ochrony zdrowia, które służą wspólnemu celowi – wsparciu zatrudnienia. Celem konferencji jest podsumowanie stanu realizacji działań w ramach Priorytetu II PO KL.

Środki EFS w Priorytecie II przeznaczane są między innymi na organizację otwartych i zamkniętych szkoleń, doradztwo oraz studia podyplomowe dla pracowników MMŚP z określonych zakresów (zarządzania wiekiem, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą), opracowanie standardów zarządzania procesami w przedsiębiorstwach, dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych i finansowych) odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Priorytet II PO KL to także środki na zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób pracujących, wsparcie dla kadry medycznej oraz poprawę jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia.

Konferencja jest okazją do debaty nad stanem rynku pracy w Polsce w oparciu o wyniki projektów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaprezentowany zostanie również projekt innowacyjny „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” oraz efekty konkursów ogłaszanych przez PARP skierowanych do menadżerów i działów HR.

Celem konferencji jest także przedstawienie efektów projektów systemowych nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Beneficjenci systemowi – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – zaprezentują efekty projektów realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL.

Konferencja adresowana jest do beneficjentów poszczególnych działań w ramach Priorytetu II PO KL oraz osób zainteresowanych wynikami projektów nadzorowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Zdrowia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.