MZ: projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

0
920


Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Projekt zawiera między innymi przepisy dotyczące ciągłości i kompleksowości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Pojawiło się tutaj określenie poradni przyszpitalnej. Zawierając umowę, Fundusz może wybrać ofertą lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość, kompleksowość i dostępność świadczeń zdrowotnych oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia (art. 142).

Artykuł 135 projektu ustawy mówi o tym, że oferty złożone w postępowaniu o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz umowy o udzielania tych świadczeń są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, które zostały zastrzeżone przez świadczeniodawcę, w szczególności przez umożliwienie wglądu do tych ofert.

Projekt reguluje także sprawy odwołania od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, przedłużania umów oraz ich zmiany.

Cały projekt jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia.
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_dzialnosc_23092013.pdf