casino siteleri

Newsletter portalu MedycynaPrywatna.pl – 2013-11-28

Autor:
25 listopada 2013

Inne artykuły

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.09.2022

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Enel-Med w I półroczu 2022 roku miały wartość 235 051 tys. zł. Rok wcześnie było to 215 291 tyś. zł.

Za I półrocze 2022 Enel-Med odnotował 19 201 tys. zł straty, rok wcześniej strata ta wyniosła 152 tys. zł.

 

Wyniki finansowe Spółki charakteryzują się dużą zmiennością w czasie. Mają na to wpływ zarówno czynniki zewnętrzne (np. epidemie, okresy wzmożonych zachorowań czy zmiany zachowań konsumentów), jak rów- nież zmiany zachodzące w Spółce i jej Grupie Kapitałowej (np. otwieranie nowych placówek). Spółka i jej Grupa Kapitałowa na bieżąco analizują zarówno czynniki zewnętrzne, jak i czynniki wewnętrzne i podej- muje niezbędne działania. Ze względu jednak na złożoność tych czynników, ich wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki jest trudny do przewidzenia.
W I półroczu 2022 r. na terenie Polski obowiązywał nadal stan epidemii COVID-19, a od 16 maja 2022 r. stan zagrożenia epidemicznego, co skutkowało utrzymaniem stosowania wszystkich wytycznych i zaleceń Głów- nego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia w oddziałach enel-med. Pomimo panującego stanu epidemii, a później stanu zagrożenia epidemicznego, zauważalny był powrót pacjentów do oddziałów w szcze- gólności w obszarze usług Fee For Service (FFS), w tym obszarze Spółka zanotowała wzrost o 14,6% w sto- sunku do I półrocza 2021 r. W obecnej strukturze finansowej większość przychodów Grupy nadal pochodzi ze sprzedaży usług abonamentowych dla klientów i osób prywatnych (63,4% w I półroczu 2022 r.). Ten seg- ment również dynamicznie rozwija się w bieżącym roku finansowym. Całkowita sprzedaż wzrosła w I półro- czu 2022 r. o 9,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnęła poziom 235 mln zł.

 

Aby utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów konieczny jest stały rozwój potencjału operacyjnego Grupy. W I półroczu 2022 r. Grupa ENEL-MED otworzyła dwie ultranowoczesne placówki – w Warszawie i Łodzi oraz jedną klinikę medycyny estetycznej w Warszawie.
Dnia 15 marca 2022 r. na kampusie biurowym przy ulicy Burakowskiej 14 w Warszawie uruchomione zosta- ło centrum medyczne enel-med Forest. Nowa placówka oferuje pacjentom kompleksową obsługę medyczną w 11 gabinetach medycznych oraz 3 gabinetach pielęgniarskich. W enel-med Forest można skorzystać z usług: internisty, alergologa, ortopedy, kardiologa, okulisty, ginekologa, dermatologa, laryngologa oraz neurologa. Klienci mają również dostęp do konsultacji z zakresu medycyny pracy oraz do punktu pobrań i podstawowych usług diagnostycznych takich jak: badania ginekologiczne i położnicze, EKG i USG oraz szczepienia i diagnosty- ka pod kątem wirusa Sars-CoV-2. W ramach oferty można również zrealizować pakiet zdrowotny „post-Covid”.
W tej samej lokalizacji 21 marca 2022 r. otwarta została klinika medycyny estetycznej ESTELL. Oferuje ona ultranowoczesne usługi komercyjne dla kobiet i mężczyzn z zakresu kosmetologii, medycyny i stomatologii estetycznej. To już drugi punkt marki ESTELL w Warszawie. Na pacjentów w klinice czeka 7 gabinetów – 4 gabinety stomatologii estetycznej oraz 3 gabinety medycyny estetycznej.
Tego samego dnia Grupa ENEL-MED otworzyła kolejną już placówkę w centrum Łodzi. W nowoczesnym biurowcu React przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 znajduje się 10 gabinetów konsultacyjnych oraz infrastruktura umożliwiająca wykonanie podstawowych badań diagnostycznych oraz przeprowadze- nie konsultacji u lekarza medycyny pracy. Wieloprofilowa przychodnia świadczy także usługi specjalistycz- ne z zakresu interny, okulistyki, neurologii, dermatologii, laryngologii i ginekologii. Nowy punkt enel-med w Łodzi dysponuje wysokoczułymi urządzeniami USG nowej generacji, wykorzystującymi innowacyjną metodę obrazowania – elastografię. Dodatkowe, zaawansowane funkcje aparatów pozwalają m.in. na szyb- sze i dokładniejsze porównywanie badanych tkanek, wykonywanie obrazów panoramicznych oraz wykry- wanie obwodowych naczyń krwionośnych.
Wzmożona działalność inwestycyjna, jaką prowadziła Spółka i Grupa Kapitałowa w I połowie 2022 roku, wiąże się ze zwiększeniem wydatków ponoszonych jednorazowo w momencie uruchomienia inwestycji, wzrostem kosztów stałych (czynsze, administracja placówek itp.). W naturalny sposób wpływa to na pewne obniżenie rentowności w pierwszym okresie po uruchomieniu każdej inwestycji. Aby utrzymać ten nega- tywny efekt pod kontrolą, Zarząd Spółki na bieżąco kontroluje sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej oraz stopień realizacji biznesplanów przygotowanych dla nowych inwestycji.
W celu zwiększenia dynamiki wzrostu przychodów Spółka zdecydowała się na znaczne zwiększenie wydat- ków marketingowych w I połowie 2022 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Warto zauważyć, że te działania również należy traktować jak inwestycje, które w początkowym okresie powodują wzrost kosztów, lecz w dłuższej perspektywie powinny mieć pozytywny wpływ na osiągane przez Spółkę i Grupę wyniki finansowe.
W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa ENEL-MED kontynuowała swoją działalność operacyjną, utrzymu- jąc wysoki standard obsługi i dopasowując ofertę do potrzeb pacjentów. Grupa przeprowadziła szereg kampanii informacyjnych, których zadaniem była promocja profilaktyki oraz nowoczesnych metod diagno- stycznych i zabiegów medycznych. W pierwszym półroczu br. prowadzone były akcje upowszechniające kompleksowe badania profilaktyczne dla całej rodziny oraz promujące specjalną ofertę diagnostyki gine- kologicznej dla kobiet metodą cytologii płynnej. Równocześnie Grupa ENEL-MED uruchomiła dla klien- tów preferencyjne cenowo pakiety szczepień, wychodząc naprzeciw rosnącemu wiosną i latem zagrożeniu zakażenia się kleszczowym zapaleniem mózgu.
W marcu 2022 r. Grupa uczestniczyła w kampanii stomatologicznej „Polska mówi aaa”. W 20 klinikach enel- -med w całym kraju można było wykonać bezpłatne przeglądy stomatologiczne połączone z instruktażem
10
prawidłowej higieny jamy ustnej. Od kwietnia 2022 r. marka enel-sport prowadzi kampanię na rzecz odpo- wiedzialnego uprawiania aktywności fizycznej, której twarzą jest znany polski skialpinista Andrzej Bargiel. Jest to pierwsza w historii enel-sport kampania wizerunkowa promująca nowoczesne usługi ortopedyczne i rehabilitacyjne, która jest prowadzona we współpracy z siecią kin Cinema City. Równolegle enel-sport nawiązał ekspercką współpracę z portalem branżowym Biegowe.pl. Pierwszy artykuł z cyklu osiągnął łącz- ny zasięg ok. 12 mln osób.
W ramach swoich działań komunikacyjnych Grupa nie tylko oferuje kompleksowe rozwiązania medyczne dla pacjentów, ale także edukuje rynek w kwestiach diagnostyki i leczenia schorzeń uznawanych za istotne wyzwania społeczne takie jak: nowotwory, leczenie stomatologiczne czy zaćma.
Działania Grupy zostały już drugi rok z rzędu dostrzeżone przez media i organizacje branżowe. Sieć placó- wek enel-med zajęła pierwsze miejsce w rankingu Forbes Poland’s Best Employers wśród firm oferujących prywatne usługi medyczne. Ranking 300 najlepszych pracodawców sporządzony we współpracy z firmą Statista objął organizacje z aż 25 sektorów rynku, zatrudniające co najmniej 250 osób. Laureaci zostali wybrani na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród pracowników, którzy oceniali m.in. możliwości roz- woju, atmosferę czy ogólne warunki zatrudnienia.
Wysoki poziom usług enel-med został dostrzeżony także przez pacjentów. Spółka po raz kolejny zdobyła wyróżnienie Gwiazda Jakości Obsługi, czyli nagrodę przyznawaną przez konsumentów, uzyskując wynik 5,62 punktów na 6 możliwych.
W związku ze stale rosnącą pozycją Grupy na rynku prywatnych usług medycznych, firma angażuje się aktywnie w dyskusję o sytuacji systemu opieki medycznej w Polsce oraz o możliwych scenariuszach rozwo- ju branży w przyszłości. Prezes Zarządu Spółki znajduje się wśród liderów opinii i ekspertów zapraszanych przez czołowe polskie media. W 2022 r. Jacek Rozwadowski udzielił przekrojowych wywiadów m.in. dla Pulsu Biznesu (zapowiedź rozmowy ukazała się na pierwszej stronie gazety drukowanej) oraz dla Gazety Wyborczej w dziale „ekonomia”.
Silny wzrost inflacji, jaki obserwujemy w Polsce od połowy 2021 r., przekłada się na duży wzrost kosztów działalności Spółki i Grupy. Wzrosty kosztów widoczne są zarówno w wypadku kosztów bezpośrednich wykonania usług takich, jak wynagrodzenia personelu medycznego i materiałów medycznych, jak i kosz- tów pośrednich związanych z prowadzeniem placówek takich, jak media, usługi obce, zakupy wyposaże- nia i materiałów gospodarczych. Duży wpływ na wzrost kosztów wykonania usług ma również osłabienie złotego wobec EUR, jakie nastąpiło w pierwszej połowie 2022 r. Większość umów czynszowych zawar- tych przez Spółkę i Grupę nominowana jest w EUR. Zmiany kursu EUR mają istotny wpływ na wyso- kość czynszów, a w rezultacie na koszty i marżowość świadczonych usług. Kolejnym istotnym elementem wpływającym na marżowość Spółki i Grupy jest wysokość stóp procentowych. Spółka korzysta z kredy- tów bankowych w celu częściowego finansowania swoich inwestycji i bieżącej działalności. Wzrost stóp procentowych powoduje zwiększenie kosztów finansowych Spółki, a w rezultacie spadek marżowości. Opisane powyżej czynniki wpływają na znaczne obniżenie rentowności świadczonych przez Spółkę usług i pogorszenie wyników finansowych Spółki i Grupy. Zarząd Spółki na bieżąco analizuje sytuację i podejmu- je działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków tych czynników na działalność Spółki i Grupy. Działania te obejmują zarówno ograniczenia kosztów działalności, jak i zwiększanie przychodów poprzez dostosowanie cen usług do aktualnej sytuacji rynkowej. Większość umów abonamentowych, jakie zawarła Spółka ze swoimi klientami pozwala na okresową indeksację cen. Trzeba jednak pamiętać, że jest to mechanizm rozłożony w czasie i uzyskane w wyniku tych zmian dodatkowe przychody nie są w stanie w pełni zrekompensować wzrostów kosztów świadczonych usług.
Jednym z istotniejszych zdarzeń o nietypowym charakterze mogącym wpłynąć na działalność i wyni- ki Grupy był wybuch wojny na terytorium Ukrainy. Wprawdzie Grupa, działając tylko na rynku polskim
11

i korzystając z krajowych zasobów (polski personel medyczny, krajowi dostawcy i odbiorcy), nie jest bezpo- średnio narażona na negatywne skutki tych wydarzeń, jednak należy pamiętać, że globalne zmiany gospo- darcze (wzrost kursu EUR wobec złotówki, wzrost inflacji, wzrost stóp procentowych) w dłuższej perspek- tywie mogą mieć wpływ na wyniki osiągane przez Grupę. Zarząd na bieżąco analizuje sytuację i stara się jak najszybciej podejmować decyzje mające na celu zminimalizowanie wpływu tych negatywnych czynników na działalność Grupy i osiągane przez nią wyniki.
Grupa włączyła się aktywnie w działania niesienia pomocy uchodźcom ukraińskim przybywającym do Pol- ski, jak i organizacji pomocy humanitarnej dla ludności na terenie samej Ukrainy. W ramach zbiórki cha- rytatywnej sprzętów i opatrunków medycznych oraz leków, enel-med przekazał dary organizacji „SERCE DZIECIOM UKRAINY”, które następnie trafiły do szpitali polowych organizowanych na Ukrainie. Osoby przybywające do Polski z obszarów objętych działaniami wojennymi mogły również skorzystać bezpłat- nie z wizyt u lekarza internisty i pediatry w wybranych placówkach w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Krako- wie, Wrocławiu oraz Katowicach. Dodatkowo, 11 marca 2022 r., Grupa zorganizowała specjalny webinar dla partnerów z doświadczonym psychologiem i psychoterapeutą Michałem Zawadzkim o radzeniu sobie z emocjami i wspieraniu innych w związku agresją militarną za wschodnią granicą.

Przeczytaj teraz

Certyfikat „Szpital bez bólu” dla Szpitala Swissmed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.09.2022

Szpital Swissmed otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”, przyznany na kolejne trzy lata po audycie potwierdzającym stosowanie najwyższych standardów w zakresie uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany jest przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z kilkoma innymi towarzystwami skupiającymi  specjalistów z zakresu medycyny.

Certyfikat początkowo funkcjonował w odniesieniu do leczenia bólu pooperacyjnego dla oddziałów zabiegowych, a od 2017 roku decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu obejmuje także oddziały niezabiegowe w odniesieniu do leczenia bólu przewlekłego.

Akredytacja ministra zdrowia z najwyższym wynikiem dla Szpitala Medicover

Certyfikat „Szpital bez bólu” posiada obecnie 239 szpitali oraz 52 oddziały szpitalne.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej, proktologii, laryngologii, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, urologii i andrologii. Prowadzi kilkadziesiąt poradni specjalistycznych.

65,99 procent akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz tyle samo głosów na WZA posiada Lux Med. sp. z o.o.

Przeczytaj teraz

Nowa placówka rehabilitacyjna w Małkini

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.09.2022

W Małkini Górnej (województwo mazowieckie, powiat ostrowski) powstała przychodnia rehabilitacyjna Vish-Med. Placówka odziała od września 2022 roku i oferuje świadczenia finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W przychodni dostępne są między innymi zabiegi w zakresie elektroterapii, światłolecznictwa, zabiegi krioterapii, kinezyterapii, hydroterapii oraz masaże lecznicze. W planach jest uruchomienie rehabilitacji domowej.

Placówka zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku gminnego przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej. W tej samej lokalizacji działa także NZOZ Mak-Med, oferujący świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Właścicielami przychodnia Vish-Med są: Halina i Sylwester Wiśniewscy.

Przeczytaj teraz

Ważny jest dialog i współpraca z całym sektorem ochrony zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.09.2022

Andrzej Podlipski

Członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej
Prezes zarządu Scanmed S.A.

Czas rozpoczęcia kadencji nowego zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej to z pewnością okres pełen wyzwań dla sektora medycznego w Polsce. Jako członek zarządu chciałbym rzetelnie kontynuować wszelkie podjęte wcześniej działania i utrzymać aktywne relacje ze wszystkimi środowiskami tworzącymi ten sektor.

Zarówno w zarządzanej Grupie Scanmed jak i w perspektywie Pracodawców Medycyny Prywatnej chciałbym skupić się na problemach funkcjonowania i rozwoju szpitalnictwa. Należy szerzej rozpatrzeć aspekt finansowania, na przykład w sferze ryczałtu. Z jednej strony pomaga on w działalności, zapewniając stałość finansowania, a jednocześnie stanowi pewne ograniczenie, gdyż jego wysokość nie jest oparta na realnej produktywności szpitala i potrzebach zdrowotnych regionu. Warto by było przeprowadzić pogłębioną analizę dotyczącą tego, jakie świadczenia powinny być w ryczałcie, a jakie należałoby z niego wyłączyć w celu maksymalnego ograniczania długu zdrowotnego.

Moje plany wpisują się cele w wyznaczone przez prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej Andrzeja Mądralę, takie jak aktywna kontynuacja współpracy z podmiotami szeroko rozumianej ochrony zdrowia, zaangażowanie w opiniowanie projektów i rozwiązań legislacyjnych, a co za tym idzie rozwijanie jakości usług tego sektora. Budowa przyjaznego i stabilnego miejsca pracy dla kadry medycznej, automatycznie przełoży się na komfort i satysfakcję pacjentów.

Czytaj także: Andrzej Mądrala: Stawiam na aktywność związku na wielu polach

Placówki medyczne jak i sami pacjenci borykają się z wieloma dotychczasowymi problemami, ale także nowymi, wynikającymi z trwającego kryzysu. Ogromne znaczenie ma dziś problem inflacji, który szczególnie dotyka sektor ochrony zdrowia. Z uwagi na istotny udział wynagrodzeń, kosztów energii i materiałów medycznych w wydatkach podmiotów leczniczych, inflacja kształtuje się na poziomie powyżej 20 procent. Dodatkowo, obserwujemy ją nieprzerwanie na podobnym poziomie od początku pandemii Covid-19, czyli przez ostatnie 3 lata, nie tylko w ostatnich miesiącach. Warto rozważyć opracowanie specjalnego wskaźnika inflacji dla szpitali jako specyficznych podmiotów leczniczych i pokusić się o oparcie na nim przyszłych rewizji wyceny procedur medycznych.

Zgadzam się, że wprowadzanie zmian w systemie ochrony zdrowia jest trudne, zwłaszcza przez uwarunkowania wyborcze i polityczne. Co nie oznacza, że powinniśmy zaprzestać wysiłków, w zakresie dialogu i konsekwentnie wspólnie nakreślać właściwy kierunek. Jedną z bolączek i jednocześnie hamulcem w zakresie nowych inwestycji, także w oddziały szpitalne i infrastrukturę, jest zwolnienie przedmiotowe z VAT w służbie zdrowia. Warto by wrócić do tematu wprowadzenia stawki 0 procent VAT dla podmiotów medycznych, świadczących usługi w zakresie opieki medycznej, które mają na celu profilaktykę, ratowanie, przywracanie i ochronę zdrowia, zamiast zwolnienia przedmiotowego z VAT.

Pozwoliłoby to odliczyć między innymi podatek VAT z tytułu kosztów remontu szpitali, inwestycji w infrastrukturę oddziałów, zakupu sprzętu, ale także tak rosnących na skutek presji inflacyjnej cen usług sprzątania, prania, posiłków i innych, co dziś nie jest możliwe i cała wartość brutto stanowi koszt podmiotu. Można by wziąć też pod uwagę alternatywną propozycję, czyli wprowadzenie możliwości odliczania podatku w przypadku samych zakupów inwestycyjnych i modernizacyjnych dla tej branży, jako rodzaj wsparcia i zachęty dla inwestycji.

Tym chętniej dołączyłem do prac zarówno zarządu, jak i innych instytucji i zespołów prywatnej ochrony zdrowia i partnerstwa publiczno-prywatnego. Dialog i współpraca zawsze są gwarantem zrównoważonego rozwoju, tym bardziej stają się wyjątkowo konieczne w czasie wyzwań.

Czytaj także: komentarz Jakuba Szulca, członka zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej:

Prywatny rynek nieodzownym elementem systemu ochrony zdrowia

Przeczytaj teraz

Lux Med Partnerem Medycznym Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.09.2022

Grupa Lux Med została Partnerem Medycznym 28. Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn i będzie odpowiadać za zabezpieczenie medyczne mundialu. Mistrzostwa odbędą się w styczniu 2023 roku w Polsce i w Szwecji.

Umowę w tej sprawie z przedstawicielami Związku Piłki Ręcznej w Polsce podpisali 22 września 2022 Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, Michał Rybak, wiceprezes ds. operacyjnych Grupy Lux Med.

Grupa Lux Med będzie jednym z ośmiu Narodowym Dostawców Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2023.

– Zapowiadane przez ekspertów pogorszenie sytuacji epidemiologicznej sprawiło, że jako gospodarze wielkich zawodów sportowych potrzebowaliśmy doświadczonego partnera, który zadba o nasze zdrowie. Grupa Lux Med dołącza do ekskluzywnego grona Narodowych Dostawców, aby zagwarantować zabezpieczenie mistrzostw na najwyższym poziomie, bo opieką zostaną objęci nie tylko zawodnicy, ale także wszyscy zaangażowani w ich organizację – mówi prezes ZPRP Henryk Szczepański.

Grupa Lux Med zadba między innymi o szczepienia przeciwko Covid-19, które przyjmą zarówno członkowie departamentu zaangażowanego w przeprowadzenie zawodów, jak i pozostali pracownicy oraz zawodnicy.

– Przed, jak i w trakcie Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2023 będziemy robić to, co robimy najlepiej, czyli udzielać  pomocy medycznej. Cieszymy się, że jako Narodowy Dostawca zapewnimy sportowcom profesjonalną opiekę, na jaką zasługują. Jesteśmy dumni z tego, co robimy, i bardzo się cieszę, że Lux Med może być częścią tej wyjątkowej drużyny. Jestem przekonana, że nadchodzący rok będzie dla polskiego sportu niezapomniany – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel oraz świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Zapewnia pełną opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów.

Lux Med z nagrodą „Debiut Roku” dla ubezpieczenia szpitalnego Pełna Opieka

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej 2023 potrwają od 11 do 29 stycznia. Gospodarzami będą Katowice, Województwo Śląskie, Kraków, Małopolska, Płock i Gdańsk (w Polsce) oraz Goteborg, Malmo, Sztokholm, Kristianstad i Jonkoping (w Szwecji).

Narodowym Dostawcą turnieju w naszym kraju – obok firmy Lux Med – jest Eventim, która prowadzi dystrybucję biletów na to wydarzenie.

Źródło: Związek Piłki Ręcznej w Polsce

Przeczytaj teraz

Akredytacja ministra zdrowia z najwyższym wynikiem dla Szpitala Medicover

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.09.2022

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover w działający w Warszawie po raz czwarty znalazł się na liście placówek medycznych akredytowanych we wrześniu 2022 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Najwyższy wynik certyfikacji w Polsce, który uzyskał Szpital Medicover, potwierdza spełnianie standardów akredytacyjnych w obiektywny sposób. Dla pacjentów certyfikacja oznacza wysoką jakość leczenia i bezpieczeństwo.

Certyfikat akredytacyjny oznacza również, że warszawski Szpital Medicover dysponuje wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz profesjonalnym sprzętem medycznym. Zgodność ze standardami akredytacyjnymi na poziomie 96 procent przyniosła w tym roku Szpitalowi Medicover najlepszy wynik akredytacji w Polsce.

-Kolejna akredytacja ministra zdrowia dla Szpitala Medicover jest oficjalnym potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa, które zapewniamy naszym pacjentom. Dla nas samych to dowód, że konsekwentnie trzymamy się raz obranego kierunku rozwoju, a mianowicie: jesteśmy zorientowani na najwyższy możliwy standard opieki zdrowotnej. Tegoroczny, najwyższy wynik zgodności z wymogami ministerialnych akredytacji, to dla nas spektakularny sukces i bodziec, by nadal stawiać sobie wysoko poprzeczkę i nieustannie się doskonalić – komentuje Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover.

Akredytacji placówek medycznych dokonuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – jednostka Ministerstwa Zdrowia. W przypadku osiągnięcia przez placówkę wyniku minimum 75 procent zgodności z wymogami akredytacji, ta jest przyznawana na trzy lata.

Udział w procesie akredytacyjnym jest dobrowolny. W jego trakcie weryfikowane są takie obszary, jak: realizacja ciągłości i kompleksowości leczenia, dbałość o respektowanie praw i obowiązków pacjenta, profilaktyka i terapia zakażeń, czy stosowanie skutecznych środków przeciwbólowych po zabiegach.

W całej Polsce działa 898 szpitali – aktualnie certyfikaty akredytacji posiada 177 szpitali i 201 placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Debiut Medicover Optyk w świecie rozszerzonej rzeczywistości

Przeczytaj teraz
marmaris escort