NFZ: 63,4 mld zł na świadczenia w roku 2014

0
960

Narodowy Fundusz Zdrowia na 2014 rok zaplanował na świadczenia opieki zdrowotnej 63.387.601 tys. zł, w tym w oddziałach wojewódzkich Funduszu – 62.485.562 tys. zł. Ogólnie oznacza to nominalny wzrost w stosunku do pierwotnego planu na 2013 rok o 412.901 tys. zł, tj. o 0,7 procenta, w oddziałach zaś na poziomie wartości planu pierwotnego na 2013 rok.

Projekt planu finansowego przedstawiła 24 lipca 2013 roku prezes NFZ Agnieszka  na posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP. Priorytetami przyjętymi przez Centralę NFZ na 2014 rok jest między innymi zwiększenie roli ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie procedur zabiegowych.

Poza tym NFZ chce kłaść nacisk na zwiększenie populacji dzieci i młodzieży objętej badaniami bilansowymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, na zwiększenie poziomu realizacji chemioterapii udzielanej w trybie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz na zwiększenie dostępności do rehabilitacji kardiologicznej i poprawę opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W Centrali Funduszu zaplanowano środki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej:
• wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE/EFTA w kwocie 516.610 tys. zł,
• określonych w art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 18.429 tys. zł,
• wynikających z projektowanych regulacji w zakresie finansowania zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach tzw. dyrektywy transgranicznej w kwocie 367.000 tys. zł.

Przychody oraz odpowiadające im koszty zostały opracowane na podstawie wskaźników makroekonomicznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów, zgodnymi z przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2014 rok, w tym zaktualizowane wskaźniki makroekonomiczne dla 2013 roku.

Środki na pokrycie kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych zostały podzielone pomiędzy oddziały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ. Ujęte w projekcie planu koszty ogółem Funduszu – 67.061.086 tys. zł, są wyższe o 240.946 tys. zł od planowanych przychodów – 66.820.140 tys. zł, co jest związane z koniecznością przeznaczenia części środków z funduszu zapasowego na świadczenia opieki zdrowotnej, tak aby nakłady w 2014 roku na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach Funduszu nie były niższe niż w roku poprzednim.