NFZ: 984 skargi na świadczeniodawców w II kwartale 2013 roku

0
1017


W II kwartale 2013 roku Narodowy Fundusz Zdrowia rozpatrzył 1149 skarg i 1 wniosek. W oddziałach wojewódzkich NFZ rozpatrywanych  było 1079 skarg, a w  Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia – 70 skarg i 1 wniosek. Większość skarg – 984 dotyczyła świadczeniodawców realizujących umowy zawarte z NFZ.

55,5 procent wszystkich skarg w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców dotyczyło dostępności do świadczeń, a 25,9 procent – jakości świadczeń.

Na działalność Narodowego Funduszu Zdrowia, w oddziałach wojewódzkich i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia rozpatrzono 165 skarg i 1 wniosek, w tym w oddziałach wojewódzkich – 102 skargi, a w  Centrali – 63 skargi i 1 wniosek.
W II kwartale 2013 roku odnotowano spadek liczby skarg rozpatrzonych na działalność Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do II kwartału 2012 roku.

Na 166 skarg i wniosków rozpatrzonych w oddziałach wojewódzkich i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie działalności Funduszu 8 skarg zostało uznanych za zasadne. Dotyczyły one przewlekłości udzielania odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych, trudności w dodzwonieniu się do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, sposobu weryfikacji wniosku o leczenie poza granicami kraju oraz kwalifikacji skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Współczynnik skarg na 100 tysięcy mieszkańców liczony dla całego kraju wyniósł 2,8. Wśród wszystkich skarg rozpatrzonych w II kwartale 2013 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia jako zasadne uznano skargi dotyczące odmowy udzielenia gwarantowanego świadczenia, odmowy realizacji świadczenia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu błędnego statusu pacjenta w systemie eWUŚ, odmowy kontynuacji pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej z powodu „wyczerpania kontraktu”, pobierania opłat za gwarantowane świadczenia, długiego czasu oczekiwania na realizację świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i leczenia szpitalnego, przyjazd zespołu ratownictwa medycznego, dostępu do gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej (sposobu rejestracji, prowadzenia list oczekujących), nieprzestrzegania harmonogramu pracy przez lekarzy, jakości wykonywanych świadczeń w zakresie zaopatrzenia protetycznego i stomatologicznego oraz błędnego wykazania w systemie SIMP świadczenia, którego nie zrealizowano.

W jedenastu oddziałach wojewódzkich i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia skargi i wnioski zostały rozpatrzone terminowo. Terminowego okresu rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia dotrzymano w stosunku do 98,5 procent wszystkich rozpatrzonych skarg i wniosków.

W Narodowym Funduszu Zdrowia rozpatrywane są skargi i wnioski dotyczące: naruszenia praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, przewlekłego lub biurokratycznego załatwianie spraw, zaniedbania lub nienależytego wykonywanie zadań przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.