W NFZ powstanie korpus kontroli

0
725

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodaje nowe zapisy regulujące kompleksowo działalność Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie kontroli. Dodano między innymi regulacje w sprawie kontroli ordynacji i kontroli aptek.

Projektowane zmiany w obszarze kontroli obejmują między innymi przeniesienie uprawnień
kontrolnych Funduszu na poziom prezesa Funduszu. W dotychczasowych regulacjach
realizacja kontroli jest zadaniem własnym dyrektorów oddziałów, a  kompetencja kontrolna
prezesa jest ograniczona do sytuacji  wyjątkowych.
Utworzony zostanie korpus kontrolerski. W dotychczasowych regulacjach kontrolerzy zatrudnieni w NFZ nie są objęci żadnymi szczegółowymi regulacjami dotyczącymi wymogów
szkoleniowych, posiadania uprawnień kontrolerskich (na kształt profesjonalnej kadry
kontrolerskiej Najwyższej Izby Kontroli, czy Krajowej Administracji Skarbowej), ani też nie
stworzono dla tej grupy zawodowej żadnych regulacji dotyczących ich stosunku pracy oraz czynników motywacyjnych.
W związku z tym zasoby kadrowe wydziałów kontroli opierają się na pracownikach
wyłonionych w wyniku przeprowadzonych rekrutacji, w których jest sprawdzana ich
wiedza i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań.
Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni od jego otrzymania.