NFZ: informacja na temat projektu zarządzenia

0
1147


Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz skierowała do opiniowania 11 października 2013 roku projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na rok 2014 i lata następne.

W projekcie zarządzenia dokonano następujących zmian:

• wprowadzono definicje określające poszczególne specjalności lekarskie w celu jednoznacznej oceny złożonych ofert;
• obniżono liczbę personelu medycznego wymaganego w godzinach 24.00-8.00 na obszarach zabezpieczenia R3 i R4;
• określono konieczną liczbę gabinetów lekarskich, równą wymaganej liczbie lekarzy na danym obszarze zabezpieczenia;
• wprowadzono, jako element wymagalny, konieczność rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez personel świadczeniodawców z pacjentami;
• zaktualizowano treść umowy i załączników w związku z opisywanymi powyżej zmianami w treści zarządzenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia, że wprowadzenie powyższych zmian poprzedzone zostało przeprowadzoną analizą dotychczasowej realizacji świadczeń NiŚOZ oraz doświadczeniami w przeprowadzeniu postępowań konkursowych w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ, gdzie w wyniku przygotowania i przeprowadzenia postępowań nastąpiła racjonalizacja wyznaczonych obszarów zabezpieczenia, zwiększenie dostępności do świadczeń diagnostycznych (RTG i laboratoria) oraz proporcjonalny wzrost udziału lekarzy pediatrów w realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

NFZ podkreśla, że wprowadzenie wymogu rejestracji rozmów telefonicznych stanowi realizację rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, podpisanego 24 września 2013 r. przez Ministra Zdrowia.

Informacja o projekcie zarządzenia została opublikowana na portalu www.medycynaprywatna.pl