NFZ: projekt zarządzenia o leczeniu uzdrowiskowym

0
1095

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Projekt wprowadza zmiany zarządzeniu Nr 66/2011/DSM Prezesa NFZ z dnia 18 października 2011 roku. Projekt wprowadza między innymi zmiany w sposobie definiowania naturalnych surowców leczniczych – gazów leczniczych oraz kopalin leczniczych, w tym takich jak peloidy, wody lecznicze i wody termalne. Według projektu nowego zarządzenia właściwości lecznicze tych surowców muszą zostać potwierdzone w decyzjach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Zarządzenie określa rodzaje świadczeń medycznych, będących przedmiotem umów, do których należą sługi szpitalne rehabilitacyjne, usługi rehabilitacyjne, usługi ambulatoryjne oraz usługi zakładów opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie. Omawia zasady postępowania oraz warunki dodatkowo oceniane dla świadczeniodawców, zasady udzielania świadczeń oraz zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń.

Na uwagi do projektu NFZ czeka do 29 grudnia 2011 r. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=4721&b=1