NFZ: proponowane zmiany w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

0
1005

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz przekazała 8 kwietnia 2013 roku do konsultacji projekt zmiany zarządzenia w sprawie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie zmian, odnoszących się m.in. do mechanizmu wyodrębniania środków finansowych na realizację świadczeń zabiegowych. Celem tych zmian jest wzrost liczby wykonywanych procedur zabiegowych możliwych do przeprowadzenia w trybie ambulatoryjnym. Każdy z dyrektorów OW NFZ zaproponuje określoną pulę środków finansowych na realizację procedur zabiegowych. W oparciu o analizę dynamiki realizacji procedur wykonywanych w ramach grup zabiegowych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a możliwych do wykonania również w lecznictwie szpitalnym, przeprowadzono modyfikację wyceny punktowej kilku świadczeń, w tym np. cystoskopii z 15 na 20 pkt, czy biopsji stercza, która w większości przypadków może być wykonywana w ramach AOS z 30 na 60 pkt. Planowana jest jednoczesna modyfikacja wyceny przedmiotowej procedury w lecznictwie szpitalnym, tak by różnica cen w przypadku realizacji zbliżonych świadczeń odzwierciedlała wyłącznie koszty stałe związane z pobytem w szpitalu.

Modyfikacje te to kontynuacja zmian polegających na przesunięciu części procedur medycznych wykonywanych w trybie stacjonarnym do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w warunkach gabinetu zabiegowego. W efekcie powinno to skrócić kolejki do świadczeń szpitalnych oraz spowodować podwyższenie jakości i kompleksowości leczenia w poradniach specjalistycznych.

Po dokonaniu analizy związanej z realizacją wymienionych wyżej procedur transplantacyjnych przewidziano wyodrębnienie środków finansowych na realizację tej grupy procedur. Ma to na celu zwiększenie zgłaszania przez poradnie specjalistyczne liczby potencjalnych biorców do ośrodków kwalifikujących do przeszczepu nerki oraz poprawę opieki ambulatoryjnej nad pacjentami z ciężką niewydolnością nerek, którzy zostali zakwalifikowani do przeszczepu.

Wychodząc także naprzeciw postulatom środowiska lekarskiego wprowadzono w rankingu ofert – obok obowiązującej obecnie punktacji – dodatkową wycenę punktową parametru „jakość”. Polega ona na przyznaniu świadczeniodawcom punktów za realizację świadczeń przez lekarzy z I stopniem specjalizacji, premiując szczególnie stałość i stabilność personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w poradniach specjalistycznych. Przedmiotową modyfikację kryteriów dodatkowo ocenianych zastosowano do zakresów świadczeń, w których lekarz z I stopniem specjalizacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z późn. zm., uprawniony jest do samodzielnego realizowania świadczeń w poradni specjalistycznej. Ocena podmiotów, w których pracują lekarze posiadający tytuł specjalisty w poszczególnych dziedzinach, pozostanie nadal wysoka.

Termin zgłaszania uwag i opinii do przedstawionego projektu zarządzenia mija z dniem 28 kwietnia 2013 r.
www.nfz.gov.pl