NFZ: sprawy sądowe w III kwartale 2011 roku

Autor:
28 grudnia 2011

Od stycznia do końca września 2011 roku zakończyło się 386 spraw sądowych przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia, z czego największą liczbę - 158 (41 procent) stanowiły sprawy związane ze świadczeniami udzielanymi ponad limity.

Kolejną grupę stanowiły 63 sprawy o zapłatę (16 procent wszystkich spraw). W tym czasie zakończyło się również 14 spraw z tytułu „ustawy 203" (czyli 4 procent wszystkich) oraz 6 spraw z zakresu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (stanowiących 2 procent wszystkich spraw). Dodatkowo zakończonych zostało 143 innych postępowań sądowych (37 procent ogółu). W omawianym okresie zakończyło się 7 spraw mniej niż w analogicznym okresie 2010 r.

W III kwartale 2011 roku zostało wszczętych 168 spraw (tj. o 18 spraw więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym). W 62 postępowaniach Fundusz występował jako powód (37 procent). Pozostałych 106 spraw (tj. 63 procent ogółu), wszczętych w III kwartale 2011 r., toczyło się przeciwko Funduszowi, z czego największą grupę stanowiły postępowania związane ze świadczeniami ponadlimitowymi (tzw. nadwykonaniami). W omawianym okresie sprawozdawczym wszczęte zostały 76 tego typu sprawy, przy czym 28 spraw stanowiły wezwania do próby ugodowej. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego ze wszystkich 168 wszczętych spraw 147 postępowań znajdowało się w toku I instancji, natomiast 21 spraw zostało zakończonych. Sprawy zakończone dotyczyły w szczególności nadwykonań: zawarto 14 ugód, a w 4 przypadkach do ugody nie doszło. W porównaniu do III kwartału 2010 r. w bieżącym okresie sprawozdawczym wniesiono 10 spraw więcej.

W zakresie spraw sądowych zakończonych prawomocnym orzeczeniem (łącznie ze sprawami karnymi i karnoskarbowymi z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy) w tym okresie prawomocnym orzeczeniem zakończyło się 111 spraw (12 spraw więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym). Z ogółu zakończonych postępowań 67 spraw toczyło się przeciwko Funduszowi, z czego największą grupę stanowiły nadwykonania. Zdecydowana większość postępowań z tyt. nadwykonań (84 procent) zakończyła się na etapie wezwania do próby ugodowej, w wyniku czego Fundusz zawarł ze świadczeniodawcami 30 ugód. Kolejnych 8 postępowań zakończyło się brakiem podpisania ugody. W tych sprawach świadczeniodawcy mogą w przyszłości wnieść pozwy przeciwko Funduszowi. Pozostałe 5 spraw z postępowania z tytułu nadwykonań zakończyły się na korzyść Funduszu, tj. oddaleniem powództwa.

Kolejną grupą postępowań przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia były sprawy z tytułu „ustawy 203". W bieżącym okresie sprawozdawczym zakończyło się 5 tego typu spraw: w jednej sprawie zapadł wyrok zasądzający od NFZ, dwa postępowania zakończyły się na korzyść Funduszu, tj. oddaleniem powództwa i odmową przyjęcia skargi kasacyjnej. W kolejnej sprawie zawarto ugodę, a jedno postępowanie zakończyło się wyrokiem w części, zasądzającej od Funduszu i w części oddalającej powództwo.

Pozostałe sprawy przeciwko NFZ zakończone w III kwartale 2011r. dotyczyły m.in. postępowań o zapłatę wynikających z wykonania umowy, innych postępowań o zapłatę, potrąceń w związku z refundacją recept - łącznie 19 spraw. W 9 sprawach zapadł wyrok korzystny dla Funduszu - oddalający powództwo, 5 postępowań zakończyło się wyrokiem zasądzającym od NFZ, 4 sprawy zakończyły się podpisaniem ugody, a w trzech przypadkach - do ugody nie doszło. Dodatkowo jedna sprawa zakończyła się umorzeniem postępowania (cofnięcie pozwu).

Poza sprawami przeciwko Funduszowi w III kwartale 2011 roku zakończyły się 44 sprawy, w których Fundusz występował jako: powód - 40 spraw, które zakończyły się wyrokiem zasądzającym na rzecz NFZ; pokrzywdzony - 1 sprawa, która zakończyła się wyrokiem zobowiązującym do częściowego naprawienia szkody; organ - 2 postępowania, w których skargi zostały oddalone w całości.

W porównaniu do III kwartału 2010 roku, w bieżącym okresie sprawozdawczym zakończyło się o 51 spraw mniej. W III kwartale 2011 roku wniesionych zostało 6 skarg kasacyjnych, z czego dwie przez Fundusz. Sprawy, w których wniesiono skargi kasacyjne, są sprawami cywilnymi: o zapłatę (4 postępowania) i z tytułu „ustawy 203" (1 postępowanie), jedna sprawa jest sprawą administracyjną. W III kwartale 2011r. wniesiono tyle samo skarg kasacyjnych co w analogicznym okresie 2010 roku.

W III kwartale 2011 roku zakończyły się 2 skargi kasacyjne (w tym jedna wniesiona przez Fundusz). Zakończone skargi kasacyjne dotyczyły: skargi na bezczynność dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ oraz sprawy cywilnej o zapłatę. W przypadku jednej ze spraw zakończonej w bieżącym okresie sprawozdawczym Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną, w drugiej - wydał postanowienie o odmowie przyjęcia skargi do rozpoznania. W porównaniu do III kwartału 2010 roku w bieżącym okresie sprawozdawczym zakończono 1 skargę kasacyjną mniej.

 

 

 

Od stycznia do końca września 2011 roku zakończyło się 386 spraw sądowych przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia, z czego największą liczbę – 158 (41 procent) stanowiły sprawy związane ze świadczeniami udzielanymi ponad limity.

Kolejną grupę stanowiły 63 sprawy o zapłatę (16 procent wszystkich spraw). W tym czasie zakończyło się również 14 spraw z tytułu „ustawy 203″ (czyli 4 procent wszystkich) oraz 6 spraw z zakresu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (stanowiących 2 procent wszystkich spraw). Dodatkowo zakończonych zostało 143 innych postępowań sądowych (37 procent ogółu). W omawianym okresie zakończyło się 7 spraw mniej niż w analogicznym okresie 2010 r.

W III kwartale 2011 roku zostało wszczętych 168 spraw (tj. o 18 spraw więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym). W 62 postępowaniach Fundusz występował jako powód (37 procent). Pozostałych 106 spraw (tj. 63 procent ogółu), wszczętych w III kwartale 2011 r., toczyło się przeciwko Funduszowi, z czego największą grupę stanowiły postępowania związane ze świadczeniami ponadlimitowymi (tzw. nadwykonaniami). W omawianym okresie sprawozdawczym wszczęte zostały 76 tego typu sprawy, przy czym 28 spraw stanowiły wezwania do próby ugodowej. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego ze wszystkich 168 wszczętych spraw 147 postępowań znajdowało się w toku I instancji, natomiast 21 spraw zostało zakończonych. Sprawy zakończone dotyczyły w szczególności nadwykonań: zawarto 14 ugód, a w 4 przypadkach do ugody nie doszło. W porównaniu do III kwartału 2010 r. w bieżącym okresie sprawozdawczym wniesiono 10 spraw więcej.

W zakresie spraw sądowych zakończonych prawomocnym orzeczeniem (łącznie ze sprawami karnymi i karnoskarbowymi z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy) w tym okresie prawomocnym orzeczeniem zakończyło się 111 spraw (12 spraw więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym). Z ogółu zakończonych postępowań 67 spraw toczyło się przeciwko Funduszowi, z czego największą grupę stanowiły nadwykonania. Zdecydowana większość postępowań z tyt. nadwykonań (84 procent) zakończyła się na etapie wezwania do próby ugodowej, w wyniku czego Fundusz zawarł ze świadczeniodawcami 30 ugód. Kolejnych 8 postępowań zakończyło się brakiem podpisania ugody. W tych sprawach świadczeniodawcy mogą w przyszłości wnieść pozwy przeciwko Funduszowi. Pozostałe 5 spraw z postępowania z tytułu nadwykonań zakończyły się na korzyść Funduszu, tj. oddaleniem powództwa.

Kolejną grupą postępowań przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia były sprawy z tytułu „ustawy 203″. W bieżącym okresie sprawozdawczym zakończyło się 5 tego typu spraw: w jednej sprawie zapadł wyrok zasądzający od NFZ, dwa postępowania zakończyły się na korzyść Funduszu, tj. oddaleniem powództwa i odmową przyjęcia skargi kasacyjnej. W kolejnej sprawie zawarto ugodę, a jedno postępowanie zakończyło się wyrokiem w części, zasądzającej od Funduszu i w części oddalającej powództwo.

Pozostałe sprawy przeciwko NFZ zakończone w III kwartale 2011r. dotyczyły m.in. postępowań o zapłatę wynikających z wykonania umowy, innych postępowań o zapłatę, potrąceń w związku z refundacją recept – łącznie 19 spraw. W 9 sprawach zapadł wyrok korzystny dla Funduszu – oddalający powództwo, 5 postępowań zakończyło się wyrokiem zasądzającym od NFZ, 4 sprawy zakończyły się podpisaniem ugody, a w trzech przypadkach – do ugody nie doszło. Dodatkowo jedna sprawa zakończyła się umorzeniem postępowania (cofnięcie pozwu).

Poza sprawami przeciwko Funduszowi w III kwartale 2011 roku zakończyły się 44 sprawy, w których Fundusz występował jako: powód – 40 spraw, które zakończyły się wyrokiem zasądzającym na rzecz NFZ; pokrzywdzony – 1 sprawa, która zakończyła się wyrokiem zobowiązującym do częściowego naprawienia szkody; organ – 2 postępowania, w których skargi zostały oddalone w całości.

W porównaniu do III kwartału 2010 roku, w bieżącym okresie sprawozdawczym zakończyło się o 51 spraw mniej. W III kwartale 2011 roku wniesionych zostało 6 skarg kasacyjnych, z czego dwie przez Fundusz. Sprawy, w których wniesiono skargi kasacyjne, są sprawami cywilnymi: o zapłatę (4 postępowania) i z tytułu „ustawy 203″ (1 postępowanie), jedna sprawa jest sprawą administracyjną. W III kwartale 2011r. wniesiono tyle samo skarg kasacyjnych co w analogicznym okresie 2010 roku.

W III kwartale 2011 roku zakończyły się 2 skargi kasacyjne (w tym jedna wniesiona przez Fundusz). Zakończone skargi kasacyjne dotyczyły: skargi na bezczynność dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ oraz sprawy cywilnej o zapłatę. W przypadku jednej ze spraw zakończonej w bieżącym okresie sprawozdawczym Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną, w drugiej – wydał postanowienie o odmowie przyjęcia skargi do rozpoznania. W porównaniu do III kwartału 2010 roku w bieżącym okresie sprawozdawczym zakończono 1 skargę kasacyjną mniej.

 

 

 

Inne artykuły

Konferencja „Medycyna prywatna obecnie i w przyszłości”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.12.2023

Pracodawcy Medycyny Prywatnej, we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych oraz Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, organizują konferencję pt.: „Medycyna prywatna obecnie i w przyszłości”. Wydarzenie odbędzie się 6 grudnia 2023 r. w Nadarzynie (ul. Katowicka 62), w ramach tegorocznych Międzynarodowych Targów Medycznych Warsaw Medical Expo.

Konferencja obfitować będzie zarówno w dyskusje, debaty, opinie, jak i refleksje wokół polskiego systemu ochrony zdrowia. W tegorocznej edycji eksperci skupią się na tematach takich jak m.in.: medycyna prywatna jako trwały element systemu ochrony zdrowia, sztuczna inteligencja – możliwości, nadzieje i zagrożenia, nowoczesne technologie wspierające proces opieki medycznej i ich wpływ na poprawę jakości w ochronie zdrowia, cyberbezpieczeństwo,
a także chirurgia robotowa.

W wydarzeniu udział wezmą znamienici profesjonaliści medyczni, lekarze, menedżerowie podmiotów leczniczych, jak również posłowie i senatorowie nowej kadencji Sejmu i Senatu. Konferencja będzie doskonałą okazją do zaprezentowania osiągnięć oraz dobrych praktyk sektora medycyny prywatnej, a także omówienia wyzwań stojących przed nim w przyszłości.

Już teraz serdecznie zapraszamy Państwa do bezpłatnego udziału w tym wydarzeniu. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod podanym linkiem: https://tiny.pl/c2mff.

Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej.

Przeczytaj teraz

Diagnostyka S.A. uhonorowana tytułem „Firma Dobrze Widziana”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.11.2023

24 listopada odbył się uroczysty finał XIV edycji konkursu „Firma Dobrze Widziana” organizowanego przez Business Centre Club. Diagnostyka S.A. znalazła się w gronie laureatów.

Nagrodę w imieniu spółki odebrała Barbara Kopeć, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Projektami i ESG i Dyrektor Działu Badań i Zrównoważonego Rozwoju. Celem konkursu jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

Tytuł „Firma Dobrze Widziana” może otrzymać każdy członek Business Centre Club – przedsiębiorstwo prywatne, państwowe lub jego oddział. Może być to mała, średnia lub duża firma. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Laureaci konkursu „Firma Dobrze Widziana”, którzy w kolejnych latach kontynuują działania oparte na zasadach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, mogą ubiegać się o tytuł w następnych edycjach konkursu. Tegoroczną edycję konkursu objęła patronatem Marlena Maląg, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz prof. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej.

Przeczytaj teraz

Bezpłatny e-learning dla profesjonalistów służby medycyny pracy organizowany przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.11.2023

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi (partner Pracodawców Medycyny Prywatnej) zaprasza profesjonalistów służby medycyny pracy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w formie e-learningu nt. rozwiązań w zakresie wsparcia zdrowia i jak najdłuższej aktywności zawodowej pracowników.

—> ZAREJESTRUJ SIĘ <—

➡️ Szkolenie obejmuje 9 modułów:

 • Kompleksowy model przeciwdziałania wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy – rola służby medycyny pracy.
 • Możliwość wykonywania pracy wymagającej określonej sprawności psychofizycznej wraz z wiekiem.
 • Badania w kierunku chorób układu oddechowego u osób starszych.
 • Praca zdalna – szansa i wyzwanie dla starzejących się pracowników.
 • Narząd wzroku – zmiany związane z wiekiem – schorzenia, kryteria zdrowotne.
 • Zmiany w obrębie układu ruchu związane z wiekiem – profilaktyka i zasady ergonomii.
 • Narażenie na czynniki szkodliwe dla układu oddechowego u starzejących się pracowników.
 • Medycyna stylu życia. Jak zdrowo i aktywnie się starzeć?
 • Zdrowie psychiczne u starzejącego się pracownika.

➡️ W czasie trwania szkolenia do Państwa dyspozycji dostępni będą eksperci Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi:

 • Problemy orzecznicze wśród osób starszych, opieka profilaktyczna nad pracownikiem: Marta Wiszniewska, Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, Marcin Rybacki, Jolanta Walusiak-Skorupa.
 • Ergonomia, promocja zdrowia wśród osób starszych: Kinga Polańska, Magdalena Janc, Krzysztof Puchalski, Eliza Goszczyńska.
 • Zdrowie psychiczne osób starszych, wsparcie psychologiczne pracowników: Kaja Staszewska, Edyta Klimczak.

➡️ Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa (10 punktów edukacyjnych*).

*Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

—> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ <—

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Grupa LUX MED zwiększa dostępność do usług z zakresu zdrowia psychicznego w Krakowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.11.2023

Poradnia Zdrowia Psychicznego Harmonia, należąca do Grupy LUX MED, poszerza sieć placówek. Nowe centrum zostało otwarte w Krakowie przy ul. Lublańskiej 34. To znaczący krok firmy w stronę rozwoju usług z zakresu opieki zdrowia psychicznego na terenie Małopolski.

W nowo otwartej placówce pacjenci mogą skorzystać z kompleksowego wsparcia psychologów i psychiatrów, konsultacji dla par, rodzin i dzieci. W ofercie znalazły się również terapie i psychoterapie oraz diagnozowanie zaburzeń. Dodatkowo specjaliści Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia oferują profesjonalną pomoc pracodawcom i pracownikom poprzez programy oraz warsztaty wspomagające samorozwój pod kątem biznesowym.

– Obserwujemy stale rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu szeroko pojętego zdrowia psychicznego i rozwoju, które jest związane z aktualnymi wyzwaniami społecznymi. Naszą odpowiedzią na potrzeby pacjentów jest otwarcie pierwszej Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia w Krakowie. To krok w stronę rozbudowy oferty Grupy LUX MED w stolicy Małopolski, wpisany w naszą strategię. Cieszę się, że mieszkańcy Krakowa i okolic mogą korzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów i tym samym odnaleźć równowagę w życiu prywatnym i zawodowym – mówi Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Udzielenie profesjonalnego wsparcia przez lekarza lub terapeutę Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia zawsze odbywa się na podstawie dokładnego wywiadu i propozycji indywidualnie dobranej formy wsparcia.

– Mamy świadomość, że kompleksowa opieka psychologiczna czy psychiatryczna wymaga specjalistycznej pomocy w zdiagnozowaniu problemu, zalecenia odpowiedniej terapii, ale również budowania partnerskiej relacji z lekarzem lub terapeutą. Dlatego zadbaliśmy o to, by wnętrze naszej krakowskiej poradni było komfortowe i przyjazne dla pacjentów – podkreśla Mariola Pilas-Kołodziej, Dyrektor Centrów Medycznych Harmonia.

Nowoczesne gabinety poradni Grupy LUX MED mieszczą się w dogodnej lokalizacji przy ul. Lublańskiej 34. Poradnia została oficjalnie otwarta 21 listopada.

Przeczytaj teraz

Wielkopolskie placówki Med-Lux dołączają do Grupy Scanmed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.11.2023

Grupa Scanmed, prywatny operator medyczny z portfela Abris Capital Partners, podpisała umowę, w ramach której przejmuje placówki należące do Med-Lux Sp. z o.o. Dzięki tej transakcji Scanmed rozszerza swoją działalność w Wielkopolsce o dwa Centra Medyczne świadczące kompleksową opiekę zdrowotną.

Scanmed od lat stawia na rozwój wysokiej jakości świadczeń pełnoprofilowej opieki medycznej. W zakres działalności Grupy wchodzi podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne, w tym w wielospecjalistycznych ośrodkach w Krakowie, Blachowni oraz Pile. Łącznie Scanmed prowadzi działalność w blisko 40 lokalizacjach w całej Polsce, a dzięki najnowszej inwestycji, w samej Wielkopolsce będzie to już w sumie pięć centrów medycznych i jeden szpital.

Grupa Scanmed od lat stawia na rozwój działalności w wybranych częściach Polski. Chcemy świadczyć opiekę w trakcie całej diagnostyczno-terapeutycznej ścieżki pacjenta – od profilaktyki, przez diagnostykę, po leczenie. Koncentrujemy się na rozwoju w województwach, w których jesteśmy już obecni, aby usługi, które będzie mógł otrzymać pacjent, były kompleksowe. Dołączenie spółki Med-Lux do Grupy Scanmed to ważny krok w tym kierunku, liczymy, że nie ostatni w tym roku. Cieszymy się, że do naszego zespołu dołączą kolejni wykwalifikowani specjaliści, którzy razem z nami będą dbać o zdrowie pacjentów – mówi Andrzej Podlipski, Prezes Zarządu Grupy Scanmed.

Abris Capital Partners („Abris”), niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, specjalizująca się w transformacji ESG, zainwestowała w Grupę Scanmed w 2021 roku i od tego czasu z sukcesami współpracuje z zespołem zarządzającym spółki, wspierając go w planach jej rozwoju.

– Od początku współpracy z Grupą Scanmed Abris miał na celu wsparcie spółki w rozwoju oferty, sieci placówek i w inwestycjach w nowe rozwiązania udoskonalające jakość świadczonych usług. Dołączenie placówek Med-Lux do Centrów Medycznych Scanmed to kolejna udana i ważna inwestycja, która jednocześnie umacnia pozycję Scanmed S.A. jako świadczeniodawcy opieki stacjonarnej w Polsce – zaznacza Sylwester Urbanek, Dyrektor Inwestycyjny w Abris Capital Partners.

Med-Lux posiada dwie specjalistyczne przychodnie lekarskie w powiecie poznańskim: w Przeźmierowie i Luboniu. Oba Centra Medyczne Med-Lux otrzymały Certyfikat ISO 9001:2008 w obszarze zarządzania jakością usług medycznych i diagnostycznych. Certyfikat ISO został nadany po raz pierwszy w 2002 roku i od tego czasu jest systematycznie odnawiany. Placówki świadczą kompleksową opiekę medyczną, m.in. badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne oraz konsultacje lekarskie.

– Zawsze dbamy o to, by świadczone przez nas usługi były na jak najwyższym poziomie. Robimy to między innymi poprzez ich kompleksowość, jak i współpracę z wykwalifikowaną kadrą lekarską – podkreśla dr Krystyna Turska-Krotofil, specjalista chorób wewnętrznych i Dyrektor Medyczny Med-Lux. Wiemy, że z Grupą Scanmed łączą nas te same cele i wartości oraz wierzymy, że nasza współpraca pozwoli na wzajemną wymianę doświadczeń zarówno wśród specjalistów, jak i na szczeblu zarządczym – dodaje Magdalena Herman, Członek Zarządu Med-Lux.

Przeczytaj teraz

Coraz więcej dzieci choruje na cukrzycę. Jak poradzić sobie z taką diagnozą?

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.11.2023

Cukrzyca to schorzenie dotykające 0,5 mld ludzi na całym świecie, a w Polsce dotyczy ok. 3 mln osób. Przewiduje się, że do 2030 roku ponad 10% polskiej populacji będzie cierpiało na cukrzycę, jak wynika z raportu „Nowoczesna opieka nad chorymi na cukrzycę”. Dodatkowo, w ciągu ostatnich 15 lat aż dwukrotnie wzrosła liczba zachorowań u dzieci w wieku przedszkolnym. Cukrzyca, gdy zostaje zdiagnozowana u dziecka, staje się wyzwaniem zarówno dla samego dziecka, jak i jego rodziny. Eksperci enel-med radzą, jak postępować w trakcie diagnozy.

Cukrzyca to przewlekła choroba, która wprowadza zmiany w życiu codziennym rodziny oraz może wpłynąć na relacje dziecka z rówieśnikami. Rodzice często odczuwają stres i niepewność związane z leczeniem oraz przyszłością swojej pociechy. Choroba najmłodszego członka rodziny wymaga wprowadzenia zmian w codziennych rutynach, takich jak: wizyty u lekarza, podawanie leków czy specjalna dieta.

– Cukrzyca na przestrzeni lat dotyka coraz więcej osób, w tym tych najmłodszych aż 7% w skali roku przybywa w Polsce chorujących przedszkolaków. Jednak dla rodziców dziecka, u którego stwierdzono cukrzycę, to nowa rzeczywistość, z którą muszą się zmierzyć, ucząc się zarządzania chorobą i dbania o potrzeby zdrowotne dziecka bardziej niż wcześniej. Jeśli w rodzinie są inne dzieci, to mogą potrzebować więcej uwagi i zrozumienia ze strony rodziców. Cukrzyca wprowadza restrykcje dietetyczne, konieczność przyjmowania leków oraz regularne badania krwi, co wpływa na codzienne życie dziecka. Natomiast najmłodsi diabetycy mogą doświadczać różnych stanów emocjonalnych, które wynikają z choroby i jej zarządzania. Warto zrozumieć, jak cukrzyca może wpływać na stan emocjonalny dziecka oraz jak rodzice mogą pomóc w radzeniu sobie z tymi emocjami – mówi Sylwia Bartczak, psycholog Centrum Medycznego ENEL-MED.

Emocje najmłodszych pod lupą

Dzieci z cukrzycą często doświadczają różnych stanów emocjonalnych, w tym lęku, frustracji, złości, smutku i wstydu. Monitorowanie poziomu cukru we krwi, podawanie insuliny oraz utrzymanie zdrowej diety generują lęk związany z bólem i utratą kontroli nad zdrowiem. Codzienne obowiązki mogą prowadzić do frustracji, a niezrozumienie innych dzieci może wywoływać złość. Utrata pewności siebie i tęsknota za dniem bez trosk o cukrzycę przynoszą smutek. Dodatkowo, publiczne wykonywanie czynności związanych z leczeniem może prowadzić do wstydu. Wspieranie dzieci w radzeniu sobie z tymi emocjami jest istotne, a wsparcie psychologiczne może być pomocne. Izolacja i zmęczenie fizyczne, a także emocjonalne to dodatkowe wyzwania, z którymi niektóre dzieci z cukrzycą mogą się zmagać.

Rodzice niewidzialnymi bohaterami

Rodzice i opiekunowie odgrywają kluczową rolę w procesie akceptacji emocji przez najmłodszych. Przede wszystkim zrozumienie cukrzycy to istotny element pomocy. Rodzice powinni zgłębić wiedzę na temat typów tej choroby, ale także objawów i leczenia poprzez regularne konsultacje z lekarzem oraz pielęgniarką specjalizującą się w tej dziedzinie. Ważne jest, by prowadzić otwartą komunikację, która jest niezbędna do zrozumienia i udzielenia wsparcia. Dziecko powinno się zachęcać do wyrażania uczuć i obaw. Następnie najmłodsi powinni czuć, że mają kontrolę nad swoją chorobą. Należy je zachęcać do samodzielnego zarządzania cukrzycą (podawania insuliny, monitorowania poziomu cukru we krwi – zgodnie z jego wiekiem i zdolnościami). Dodatkowo, należy wspierać dziecko w utrzymaniu aktywności fizycznej oraz w rozmowach o jego obawach i lękach, a w razie potrzeby – skorzystać z pomocy psychologa lub terapeuty.

Na równi z rówieśnikami

Również w relacjach z rówieśnikami i w życiu społecznym wsparcie jest na wagę złota. Warto zachęcać dziecko, aby otwarcie rozmawiało o swojej chorobie. Przyjaciele mogą stanowić ważny filar podpory. Rodzic czy opiekun odpowiadają natomiast za komunikację z nauczycielami i personelem szkoły, aby zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo. Należy dostarczyć nauczycielom i szkole zapasowe leki oraz przekąski, które mogą być potrzebne w razie nagłego spadku lub wzrostu poziomu cukru we krwi.

Dziecko z cukrzycą może prowadzić zdrowe i pełne życie, ale potrzebuje wsparcia rodziców, a także otoczenia społecznego, aby radzić sobie z chorobą i emocjami, które mogą się pojawić. Rozmawiając z dzieckiem w sposób otwarty, wspierając je emocjonalnie oraz dając mu odpowiednią wiedzę na temat cukrzycy, można pomóc mu dostosować się do nowej rzeczywistości i prowadzić satysfakcjonujące życie rodzinne czy społeczne – dodaje Sylwia Bartczak, psycholog Centrum Medycznego ENEL-MED.

***

Źródło:
Raport Modern Healtcare Instistute „Nowoczesna opieka nad chorymi na cukrzycę”, Warszawa 2022.

Przeczytaj teraz