NFZ: sprawy sądowe w III kwartale 2011 roku

0
925

Od stycznia do końca września 2011 roku zakończyło się 386 spraw sądowych przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia, z czego największą liczbę – 158 (41 procent) stanowiły sprawy związane ze świadczeniami udzielanymi ponad limity.

Kolejną grupę stanowiły 63 sprawy o zapłatę (16 procent wszystkich spraw). W tym czasie zakończyło się również 14 spraw z tytułu „ustawy 203″ (czyli 4 procent wszystkich) oraz 6 spraw z zakresu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (stanowiących 2 procent wszystkich spraw). Dodatkowo zakończonych zostało 143 innych postępowań sądowych (37 procent ogółu). W omawianym okresie zakończyło się 7 spraw mniej niż w analogicznym okresie 2010 r.

W III kwartale 2011 roku zostało wszczętych 168 spraw (tj. o 18 spraw więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym). W 62 postępowaniach Fundusz występował jako powód (37 procent). Pozostałych 106 spraw (tj. 63 procent ogółu), wszczętych w III kwartale 2011 r., toczyło się przeciwko Funduszowi, z czego największą grupę stanowiły postępowania związane ze świadczeniami ponadlimitowymi (tzw. nadwykonaniami). W omawianym okresie sprawozdawczym wszczęte zostały 76 tego typu sprawy, przy czym 28 spraw stanowiły wezwania do próby ugodowej. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego ze wszystkich 168 wszczętych spraw 147 postępowań znajdowało się w toku I instancji, natomiast 21 spraw zostało zakończonych. Sprawy zakończone dotyczyły w szczególności nadwykonań: zawarto 14 ugód, a w 4 przypadkach do ugody nie doszło. W porównaniu do III kwartału 2010 r. w bieżącym okresie sprawozdawczym wniesiono 10 spraw więcej.

W zakresie spraw sądowych zakończonych prawomocnym orzeczeniem (łącznie ze sprawami karnymi i karnoskarbowymi z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy) w tym okresie prawomocnym orzeczeniem zakończyło się 111 spraw (12 spraw więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym). Z ogółu zakończonych postępowań 67 spraw toczyło się przeciwko Funduszowi, z czego największą grupę stanowiły nadwykonania. Zdecydowana większość postępowań z tyt. nadwykonań (84 procent) zakończyła się na etapie wezwania do próby ugodowej, w wyniku czego Fundusz zawarł ze świadczeniodawcami 30 ugód. Kolejnych 8 postępowań zakończyło się brakiem podpisania ugody. W tych sprawach świadczeniodawcy mogą w przyszłości wnieść pozwy przeciwko Funduszowi. Pozostałe 5 spraw z postępowania z tytułu nadwykonań zakończyły się na korzyść Funduszu, tj. oddaleniem powództwa.

Kolejną grupą postępowań przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia były sprawy z tytułu „ustawy 203″. W bieżącym okresie sprawozdawczym zakończyło się 5 tego typu spraw: w jednej sprawie zapadł wyrok zasądzający od NFZ, dwa postępowania zakończyły się na korzyść Funduszu, tj. oddaleniem powództwa i odmową przyjęcia skargi kasacyjnej. W kolejnej sprawie zawarto ugodę, a jedno postępowanie zakończyło się wyrokiem w części, zasądzającej od Funduszu i w części oddalającej powództwo.

Pozostałe sprawy przeciwko NFZ zakończone w III kwartale 2011r. dotyczyły m.in. postępowań o zapłatę wynikających z wykonania umowy, innych postępowań o zapłatę, potrąceń w związku z refundacją recept – łącznie 19 spraw. W 9 sprawach zapadł wyrok korzystny dla Funduszu – oddalający powództwo, 5 postępowań zakończyło się wyrokiem zasądzającym od NFZ, 4 sprawy zakończyły się podpisaniem ugody, a w trzech przypadkach – do ugody nie doszło. Dodatkowo jedna sprawa zakończyła się umorzeniem postępowania (cofnięcie pozwu).

Poza sprawami przeciwko Funduszowi w III kwartale 2011 roku zakończyły się 44 sprawy, w których Fundusz występował jako: powód – 40 spraw, które zakończyły się wyrokiem zasądzającym na rzecz NFZ; pokrzywdzony – 1 sprawa, która zakończyła się wyrokiem zobowiązującym do częściowego naprawienia szkody; organ – 2 postępowania, w których skargi zostały oddalone w całości.

W porównaniu do III kwartału 2010 roku, w bieżącym okresie sprawozdawczym zakończyło się o 51 spraw mniej. W III kwartale 2011 roku wniesionych zostało 6 skarg kasacyjnych, z czego dwie przez Fundusz. Sprawy, w których wniesiono skargi kasacyjne, są sprawami cywilnymi: o zapłatę (4 postępowania) i z tytułu „ustawy 203″ (1 postępowanie), jedna sprawa jest sprawą administracyjną. W III kwartale 2011r. wniesiono tyle samo skarg kasacyjnych co w analogicznym okresie 2010 roku.

W III kwartale 2011 roku zakończyły się 2 skargi kasacyjne (w tym jedna wniesiona przez Fundusz). Zakończone skargi kasacyjne dotyczyły: skargi na bezczynność dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ oraz sprawy cywilnej o zapłatę. W przypadku jednej ze spraw zakończonej w bieżącym okresie sprawozdawczym Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną, w drugiej – wydał postanowienie o odmowie przyjęcia skargi do rozpoznania. W porównaniu do III kwartału 2010 roku w bieżącym okresie sprawozdawczym zakończono 1 skargę kasacyjną mniej.