Nowe rozporządzenie dotyczące medycyny nuklearnej i radioterapii

0
1766

1 kwietnia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Rozporządzenie wprowadziło między innymi zmiany w świadczeniach w zakresie diabetologii, medycyny nuklearnej oraz radioterapii.

W rozporządzeniu, w części dotyczącej badań genetycznych, dodano punkt na temat diagnostyki cukrzycy monogennej, wykonywanego  w  poradni diabetologicznej lub poradni diabetologicznej dla dzieci.

Świadczenie obejmuje wykonanie badania genetycznego metodami sekwencjonowania DNA i amplifikacji sond zależnej od ligacji, pozwalających ocenić obecność defektów w jednym lub większej liczbie genów: KCNJ11 i ABCC8.

Wymagania dotyczące personelu dotyczą lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii lub w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej lub  lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii.

Wymagania dotyczące tego świadczenia mówią także o dostępnie do badań genetycznych, wykonywanych w laboratorium wpisanym do ewidencji KRLD, które zatrudnia co najmniej jednego diagnostę laboratoryjnego ze specjalizacją w zakresie genetyki medycznej i posiada odpowiednie certyfikaty oraz wykonało co najmniej 200 udokumentowanych badań genetycznych u pacjentów z podejrzeniem cukrzycy monogennej w okresie ostatnich 3 lat, a także o dostępie do badań USG, badań krwi i dostępie do oddziału diabetologicznego lub diabetologicznego dla dzieci (w lokalizacji).

Do rozporządzenia dodany został także punkt mówiący o diagnostyce zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków.

Wymagania dotyczącego tego świadczenia dotyczą personelu (lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej lub w trackie specjalizacji – 2 etaty, pielęgniarka przeszkolona w tym zakresie – 2 etaty, specjalista w zakresie elektroradiologii spełniający podane wymagania oraz fizyk medyczny), organizacji świadczeń (zakład lub pracownia medycyny nuklearnej, w lokalizacji oddział medycyny nuklearnej i dostęp do pracowni przygotowania produktów radiofarmaceutycznych).

Wymagania sprzętowe dotyczą  kamery scyntylacyjnej SPECT lub SPECT/CT,  miernika bezwzględnej radioaktywności produktów radiofarmaceutycznych, miernika skażeń powierzchniowych, miernika mocy dawki promieniowania, miernika skażeń osobistych, płaskiego źródła promieniowania do wykonywania testów wewnętrznych, kamer scyntylacyjnych oraz innych przyrządów koniecznych do wykonania podstawowych wewnętrznych testów kontroli parametrów, wyciągów radiochemicznych, laboratoryjnych osłon osobistych zabezpieczających przed promieniowaniem jonizującym, osłon na strzykawki pochłaniające promieniowanie gamma i bet, kolimatorów do kamery scyntylacyjnej odpowiednich do stosowanych produktów radiofarmaceutycznych oraz  fantomów do przeprowadzania podstawowych wewnętrznych testów kontroli parametrów urządzeń radiologicznych.

W załączniku dotyczącym wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną zakładu radioterapii mowa jest o dwóch akceleratorach liniowych z kolimatorem wielolistkowym i systemem wizualizacji wiązki promieniowania (EPID), generujących co najmniej dwie wiązki promieniowania fotonowego, przy czym co najmniej jedną o niskiej energii między 6–9 MeV, oraz co najmniej jedną o energii powyżej 9 MeV. Wiązki elektronowe powinny posiadać co najmniej trzy energie w zakresie od 6 MeV wzwyż. Wcześniej była mowa o trzech takich urządzeniach.

W punkcie dotyczącym pracowni lub zakładu brachyterapii mowa jest o jednym aparacie do brachyterapii (zdalnego sterowania) do aplikacji źródeł o średniej (MDR) lub wysokiej mocy dawki (HDR, PDR). Wcześniejsze przepisy mówiły o dwóch aparatach.

W załączniku do rozporządzenia zostały dodane także podpunkty dotyczące świadczeń w zakresie hemodiafiltracji (HDF), Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym CGM-RT) u dzieci i młodzieży do 26 roku życia z cukrzycą typu 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej oraz o leczeniu chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny.