Nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców

0
1477

Opublikowana została nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowców. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki badań narządu wzroku, narządu słuchu, układu sercowo-naczyniowego.

Z przepisów wynika, że zmiany dotyczą między innymi badań kierowców chorych na serce i na cukrzycę, a także cierpiących na padaczkę.

Na przykład osoby, u których stwierdzono bradyarytmie, tachyarytmie, objawy dusznicy bolesnej, omdlenia, ostry zespół wieńcowy, stabilną dusznicę bolesna, stan po przezskórnej interwencji wieńcowej, stan po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych, udar lub atak niedokrwienny, stan po przeszczepie serca lub po operacji zastawek, nadciśnienie złośliwe czy wrodzoną wadę serca mogą ubiegać się lub posiadać prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, a także C1, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem. Osoby takie muszą spełnić warunki dotyczące wdrożenia leczenia w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawienia pozytywnej opinii lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii lub innego lekarza prowadzącego leczenie oraz zalecanej częstotliwości badań kontrolnych a także pod warunkiem przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego przypadku.

Osoby posiadające niewydolność serca klasy I, II, II, cierpiące na kardiomiopatię przerostową (bez omdleń), zespół długiego QT z omdleniami oraz osoby po wszczepieniu lub wymianie kardiowertera-defibrylatora lub po interwencji kardiowertera-defibrylatora  mogą się ubiegać o prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, także po spełnieniu podanych wyżej warunków.

Natomiast przeciwskazania do osiadania prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wszczepienie defibrylatora, niewydolność serca klasy III i IV, choroba zastawek serca, strukturalne i elektryczne kardiomiopatie oraz zespół długiego QT z omdleniami.

W załączniku dotyczącym badania lekarskiego w zakresie cukrzycy dodano nowe wymagania zdrowotne.  Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T będzie mogła w przyszłości otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia u niej nawracającej ciężkiej hipoglikemii.

Warunkiem otrzymana takiego orzeczenia będzie przedstawienie pozytywnej opinii lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, zawierającej informacje o wdrożeniu w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przeprowadzanie regularnych kontrolnych badań lekarskich.

Natomiast nawracająca ciężka hipoglikemia w porze czuwania stanowi przeciwwskazanie zdrowotne do kierowania pojazdami. Ponowne badanie lekarskie osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T będzie można przeprowadzić po upływie 3 miesięcy od ostatniego takiego epizodu.

Zmiany dotyczą także osób cierpiących na padaczkę. Oznaczają one, że osoba ubiegająca się o wydanie lub posiadająca prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, u której rozpoznano padaczkę i przyjmująca leki przeciwpadaczkowe, będzie mogła w przyszłości otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą brak napadów padaczkowych w ciągu ostatniego roku leczenia oraz pod warunkiem późniejszego przeprowadzania badań kontrolnych co pół roku przez okres dwóch kolejnych lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a następnie w zależności od wskazań lekarza neurologa.

Rozporządzenie zostało opublikowane 22 maja 2018 w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 6 czerwca 2018 roku.