Nowe rozwiązania w prawie spółek: projekt przyjęty przez Radę Ministrów

0
832


Rada Ministrów przyjęła projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą reformy struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zawiązania, zmiany i rozwiązania spółek: jawnej, komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zmiany w zakresie reformy struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmują uelastycznienie i unowocześnienie struktury majątkowej spółki przez dopuszczenie konstrukcji udziałów beznominałowych, nadanie instytucji kapitału zakładowego charakteru fakultatywnego i zniesienie minimum kapitałowego i zapewnienie odpowiednich instrumentów ochrony wierzycieli takich jak test wypłacalności i kapitał zapasowy.

Zmiany dotyczą także wprowadzenia regulacji w zakresie reżimu nabywania przez spółkę własnych udziałów oraz dokonywania obniżenia kapitału zakładowego w celach restrukturyzacyjnych, wprowadzenia hierarchii źródeł pokrycia straty i „ożywienia” obowiązku zwoływania zgromadzeń wspólników w warunkach zagrożenia dla wypłacalności spółki.

Proponowane zmiany umożliwiają zawiązanie spółki jawnej i spółki komandytowej poprzez wykorzystanie wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, umożliwienie dokonywania zmian w umowach spółki jawnej i spółki komandytowej oraz spółki z o.o., zawartych przy wykorzystaniu wzorca w systemie teleinformatycznym, i ich rejestracji oraz rozwiązania z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a także obniżenie opłat sądowych od wniosku o pierwszy wpis spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca zamieszczonego w systemie teleinformatycznym, oraz od wniosku o zmianę.

Założenia do projektu dotyczą także zmian zwiększających efektywność egzekwowania obowiązków sprawozdawczych poprzez wpisywanie do KRS okresu, za jaki złożono sprawozdanie finansowe z wyraźnym wskazaniem zakresu dat oraz podanie informacji o dacie końcowej roku obrotowego, co pozwoli na automatyczne generowanie przez system informacji o podmiotach, które nie złożyły sprawozdania finansowego oraz wpisywanie do KRS informacji o braku obowiązku składania sprawozdań finansowych przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.

Proponowane zmiany wprowadzają także ułatwienie polegające na rezygnacji z obowiązku składania do akt rejestrowych wzorów podpisów oraz możliwości posługiwania się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP przy składaniu wniosków do KRS drogą elektroniczną.