Obrady Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia

0
944

25 września 2012 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbędzie się spotkanie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Tematem spotkania będą między innymi kwestie związane z finansowaniem opieki zdrowotnej w roku 2013.

Uczestnicy spotkania zajmą się szczególnie oceną zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych w poszczególnych województwach, w tym skutków algorytmu podziału środków dla Wojewódzkich Oddziałów NFZ: Mazowieckiego i Śląskiego i wpływu podziału środków na skalę zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województw mazowieckiego i śląskiego. Zespół zapozna się także z prognozami finansowymi NFZ na lata 2012 i 2013 oraz  zasadami kontraktowania świadczeń przez NFZ na 2013 rok, ze szczególnym  uwzględnieniem kwestii zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej i położniczej w kontekście projektu rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych.

W planie spotkania znalazła się także informacja Ministerstwa Zdrowia na temat planów zakładających decentralizację i demonopolizację Narodowego Funduszu Zdrowia.

Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia tworzą przedstawiciele Ministerstw: Zdrowia, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Finansów, Skarbu oraz Ministra Edukacji i Nauki. Stronę pracowników reprezentuje po dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez: Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Stronę pracodawców, reprezentuje po dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez: Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych, Pracodawców RP, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Business Centre Club. Do prac w Zespole, strony mogą dopraszać jako obserwatorów przedstawicieli innych organizacji związkowych i pracodawców działających w sektorze oraz ze strony rządowej przedstawicieli organizacji społecznych i samorządów zawodów medycznych oraz organizacji samorządu terytorialnego.