Olsztyn: nowy punkt pobrań Vitalabo

Autor:
24 października 2017

Laboratoria Medyczne Vitalabo otworzyły 23 października 2017 roku nowy punkt pobrań w Olsztynie. Punkt działa przy ulicy Księdza Jana Hanowskiego 9/52, na parterze bloku  mieszkalnego, na osiedlu Jaroty.

We wrześniu 2017 Vitalabo otworzyło nowy punkt pobrań w Gnieźnie, a w sierpniu 2017 – w Czaplinku i w Sławnie (województwo zachodniopomorskie).

Vitalabo prowadzi 8 laboratoriów i około 90 punktów pobrań, głównie na terenie Polski północnej. Laboratoria Vitalabo zlokalizowane są w Bydgoszczy, w Szpitalu Specjalistycznym Matopat w Toruniu, w Koszalinie, w Chodzieży, w Grudziądzu,  we Włocławku, w Brodnicy i w Lipinie.

Punkty pobrań Vitalabo działają w ponad trzydziestu miejscowościach, na terenie pięciu województw, głównie północnych, takich jak pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie, a także kujawsko-pomorskie i wielkopolskie.

Laboratoria Medyczne Vitalabo powstały w 2003 roku. Wykonują badania dla szpitali, ośrodków zdrowia, indywidualnych praktyk lekarskich, stacji dializ oraz innych laboratoriów, a także firm.

Vitalabo należy do Grupy Alab, którą tworzą także Alab Laboratoria, Laboratoria Medyczne Bruss, Laboratoria Przygoda, Bio-diagnostyka, Białostockie Centrum Analiz Medycznych, laboratoria Vita oraz Amimed.


Laboratoria Medyczne Vitalabo otworzyły 23 października 2017 roku nowy punkt pobrań w Olsztynie. Punkt działa przy ulicy Księdza Jana Hanowskiego 9/52, na parterze bloku  mieszkalnego, na osiedlu Jaroty.

We wrześniu 2017 Vitalabo otworzyło nowy punkt pobrań w Gnieźnie, a w sierpniu 2017 – w Czaplinku i w Sławnie (województwo zachodniopomorskie).

Vitalabo prowadzi 8 laboratoriów i około 90 punktów pobrań, głównie na terenie Polski północnej. Laboratoria Vitalabo zlokalizowane są w Bydgoszczy, w Szpitalu Specjalistycznym Matopat w Toruniu, w Koszalinie, w Chodzieży, w Grudziądzu,  we Włocławku, w Brodnicy i w Lipinie.

Punkty pobrań Vitalabo działają w ponad trzydziestu miejscowościach, na terenie pięciu województw, głównie północnych, takich jak pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie, a także kujawsko-pomorskie i wielkopolskie.

Laboratoria Medyczne Vitalabo powstały w 2003 roku. Wykonują badania dla szpitali, ośrodków zdrowia, indywidualnych praktyk lekarskich, stacji dializ oraz innych laboratoriów, a także firm.

Vitalabo należy do Grupy Alab, którą tworzą także Alab Laboratoria, Laboratoria Medyczne Bruss, Laboratoria Przygoda, Bio-diagnostyka, Białostockie Centrum Analiz Medycznych, laboratoria Vita oraz Amimed.

Inne artykuły

Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali rok 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2022

Podczas zgromadzenia ogólnego, które odbyło się 28 czerwca 2022,  Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali działalność w roku 2021.  W roku tym związek podejmował szereg inicjatyw, między innymi dotyczących walki z pandemią,  szczepień przeciw Covid-19 oraz rehabilitacji pocovidowej.

Związek występował z inicjatywą w zakresie  finansowania ze środków publicznych szczepień, w tym szczepień przeciw grypie dla osób  z grup ryzyka transmisji wirusa grypy (m.in. personel medyczny, osoby 75+, nauczyciele) oraz z propozycją rozszerzenia uprawnień do kwalifikacji osób dorosłych do szczepień przeciw grypie.

Interweniował w zakresie nieograniczania dostępu pacjentów do świadczeń  telemedycznych w oparciu o administracyjne kryteria oraz propozycję wypracowania  standardu opieki telemedycznej.

Prace legislacyjne

Przedstawiane były stanowiska do kolejnych  projektów ustaw – ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta; ustawy o modernizacji  szpitali; Funduszu Kompensacyjnego, przekazywania danych do Systemu Informacji  Medycznej; Krajowej Sieci Onkologicznej, rachunku kosztów; Krajowego Planu Odbudowy, szczepień przeciw Covid-19 w zakładach pracy; programu pilotażowego Profilaktyka 40 Plus,  w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych  stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii, standardu  organizacyjnego teleporady w ramach POZ, świadczeń gwarantowanych obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, w sprawie programu pilotażowego opieki w ramach sieci  kardiologicznej.

Udział związku w tworzeniu rozwiązań prawno-organizacyjnych był możliwy z uwagi na fakt, iż prezes Anna Rulkiewicz aktywnie uczestniczyła w pracach Rady Dialogu Społecznego (RDS),  spotkaniach z ministrem i wiceministrami zdrowia oraz kierownictwem Narodowego  Funduszu Zdrowia. Pozostali członkowie zarządu również brali czynny udział  w dialogu społecznym. Władze związku uczestniczyły w posiedzeniach  sejmowych i senackich Komisji Zdrowia oraz kluczowych zespołach konsultacyjnych przy  resorcie zdrowia oraz przy NFZ. Dzięki tej współpracy związkowi udało się pozyskać informacje o planowanych działaniach  legislacyjnych, wyjaśniać wiele wątpliwości co do intencji projektodawcy w konsultowanych  dokumentach, a także wypracowywać wspólne rozwiązania w projektowanych regulacjach – i to zarówno tych rangi ustawowej, jak i aktach wykonawczych.

W ramach RDS oraz prac Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia z inicjatywy związku dyskutowano o problemach polskiej opieki zdrowotnej, w tym między innymi o spłacie tzw. „długu zdrowotnego”, o nakładach na ochronę zdrowia, koniecznych zmianach w zakresie  organizacji i finasowania opieki zdrowotnej, a także o wzmacnianiu roli prywatnych  świadczeniodawców w ochronie zdrowia i ich równym traktowaniu.

Dialog na tematy strategiczne

Poza sprawami bieżącymi, kontynuowany był dialog dotyczący strategicznych kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym między innymi zracjonalizowania systemu opieki zdrowotnej, usankcjonowania wspólnych działań sektora publicznego i prywatnego skoncentrowanych na pacjencie, inwestycji w innowacyjne technologie medyczne, zapewnienia wzrostu efektywności opieki zdrowotnej, działań edukacyjnych w zakresie zdrowia publicznego, rozwoju telemedycyny.

Związek niezwykle aktywnie uczestniczył w organizowaniu spotkań z kluczowymi decydentami z obszaru ochrony zdrowia, w tym  przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Prezesem NFZ i AOTMiT, a także  interweniował w sprawach indywidualnych członków u płatników i decydentów. Podejmował działania w sprawie dotarcia do mediów z przekazami na temat sektora medycyny prywatnej.

Udział w konferencjach

Jak co roku związek Pracodawców Medycyny Prywatnej był reprezentowany na  różnego rodzaju konferencjach. 13 stycznia 2021 roku otwarcie konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2021” poprzedziła  sesja „Wyzwania zdrowotne w 2021 roku w dobie pandemii”, w której udział wzięła Anna Rulkiewicz –prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej. Anna Rulkiewicz wzięła także udział w sesji   „Zdrowie Polaków po pandemii – co razem mogą zrobić sektor prywatny i publiczny?”. Uczestnikami  tego panelu byli także: Hubert Bojdo – Prezes spółki Scanmed, Jakub Swadźba – Prezes spółki Diagnostyka i Tomasz Prystacki – Prezes Fresenius Nephrocare Polska – członkowie zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej – oraz Artur Białkowski – Członek Zarządu Medicover.

Prezes Anna Rulkiewicz wraz z członkami zarządu PMP –Arturem Białkowskim, Jakubem Swadźbą i Tomaszem Prystackim – uczestniczyli w „VI Kongresie Wyzwań Zdrowotnych”. Poza tym wszyscy członkowie zarządu związku brali aktywny udział w wielu panelach dyskusyjnych organizowanych w ramach „XXX Forum Ekonomicznego” w Karpaczu. Anna Rulkiewicz reprezentowała  również związek na „XIII Europejskim Kongresie Gospodarczym” w sesji plenarnej „Gospodarczy plan dla Polski –Gosodarka, Człowiek, Rozwój”, „PMR Forum Private Healthcare 2021” w dyskusji panelowej „Sektor prywatnej opieki zdrowotnej półtora roku  po pojawieniu się koronawirusa w Polsce – najważniejsze wnioski” oraz „V Kongresie Wizja Zdrowia – diagnoza i przyszłość” i „XVII Forum Rynku Zdrowia” w panelu inauguracyjnym na temat. rządowych i ministerialnych strategii rozwoju systemu ochrony  zdrowia.

Aktywnie działały w roku 2021 także forma tematyczne – forum diagnostyki obrazowej, forum telemedycyny, forum IT, forum medycyny laboratoryjnej, forum pielęgniarek i położnych, forum rehabilitacji, forum ubezpieczeń zdrowotnych, forum szpitali, forum opieki długoterminowej i paliatywno-hospicyjnej oraz forum PR.

Jednym  z sukcesów pracy forów było duże zaangażowanie w prace nad szczepieniami, zmianami w diagnostyce laboratoryjnej, rozwojem telemedycyny w partnerstwie z resortem zdrowia, rozszerzeniem uprawnień do szczepień, rozszerzeniem uprawnień opiekunów medycznych,  dopuszczeniem do szkoleń przez RCKiK mgr biologii, biochemii i mikrobiologii w miejsce techników analityki medycznej oraz skrócenie czasu ich szkolenia z roku do 0,5 roku, jak również doprecyzowanie zdalnej walidacji w serologii oraz możliwości wykonywania testów antygenowych przez diagnostów (początkowo MZ wytypowało tylko apteki jako realizatorów tych testów).

Budowanie pozytywnego wizerunku medycyny prywatnej

W roku 2022 zarząd związku skupi się na rozwoju współpracy z decydentami, na dalszej pracy w ramach Rady Dialogu Społecznego, na wzmocnienie budowania wśród opinii publicznej pozytywnego wizerunku medycyny prywatnej, na bieżącej legislacji, na inicjowaniu rozwiązań legislacyjnych oraz debat publicznych wokół istotnych z punktu widzenia medycyny  prywatnej zagadnień,

Zaplanowano także udział związku w wybranych konferencjach medycznych, w tym w konferencji  – „Priorytety w Ochronie Zdrowia”,, Kongres Wyzwań Zdrowotnych” oraz „Forum Ekonomiczne” w Karpaczu.

Zgromadzenie ogólne Pracodawców Medycyny Prywatnej wybrało nowy zarząd związku. Prezesem został Andrzej Mądrala.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej z nowym zarządem

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej z nowym zarządem

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2022

Pracodawcy Medycyny Prywatnej wybrali nowy zarząd. Prezesem związku został Andrzej Mądrala. Funkcję wiceprezesów pełnią: Artur Białkowski (Medicover) oraz Rafał Krajewski (Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa).

Członkami zarządu zostali natomiast – Barbara Kopeć (Diagnostyka), Ryszard Szcząchor (Centrum Medyczne Aldemed), Jakub Szulc (Alab Laboratroria) oraz Andrzej Podlipski (Scanmed).

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, dotychczas pełniąca przez 4 kadencje funkcję prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej, nie kandydowała do zarządu. Nie kandydowali do zarządu także – Adam Rozwadowski, który pełnił dotychczas funkcję wiceprezesa, oraz Tomasz Prystacki (Fresenius). Członkiem zarządu minionej kadencji był także Jakub Swadźba (Diagnostyka).

-Będę kontynuował działania, które zostały podjęte przez prezes Annę Rulkiewicz oraz poprzedni zarząd. Niezwykle ważną kwestią jest wzmacnianie roli prywatnych świadczeniodawców w ochronie zdrowia, którzy w istotny sposób budują bezpieczeństwo zdrowotne Polek i Polaków, i czują się częścią publicznego systemu ochrony zdrowia. Olbrzymią wagę przywiązuje również do utrzymania stałego dialogu ze strona rządową i społeczną – powiedział Andrzej Mądrala, nowy prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Wyboru zarządu dokonano podczas zgromadzenia ogólnego Pracodawców Medycyny Prywatnej, które odbyło się 28 czerwca 2022 roku. Wybrano także członków komisji rewizyjnej, którymi zostali – Adam Rozwadowski (Enel-Med) oraz Iwona Kozak-Michałowska (Synevo).

Zgromadzenie przyjęło także sprawozdanie z działalności związku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Przeczytaj teraz

Nowe kryteria profilaktyki chorób układu krążenia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2022

Od 1 lipca 2022 będą obowiązywały nowe kryteria kwalifikacji do udzielania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia.

Do takiej profilaktyki będą się kwalifikowały osoby znajdujące się na liście pacjentów lekarza POZ, w wieku od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia.

Muszą to być także osoby, które w ciągu ostatnich  5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne takie świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.

Rozporządzenie określa także wymagane procedury medyczne dotyczące tej profilaktyki i warunki ich realizacji. Należy do nich między innymi zlecenie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL‑cholesterolu, HDL‑cholesterolu, triglicerydów i glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 czerwca 2022 roku (poz. 1355).

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Inwestycje AHP w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2022

Grupa American Heart of Poland zrealizowała w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach inwestycje w zakresie zwiększenia dostępności do tlenu. Ze względu na to, że placówka pełniła rolę szpitala zakaźnego dla pacjentów z Covid-19, przykładana jest szczególna waga do przyjmowania pacjentów tego typu i zapewnienia im bezpieczeństwa i komfortu.

Realizowane inwestycje uzyskały dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Pierwsza z nich obejmowała dostawę i montaż zbiornika na ciekły tlen medyczny z myślą o zwiększeniu jego rezerw i racjonalizacji dostaw. Jest to już trzeci zbiornik tego typu, który posiada placówka. Jego montaż wymagał między innymi wykonania dodatkowego fundamentu i rozbudowy ogrodzenia węzła ze zbiornikami. W ramach drugiej inwestycji zrealizowane zostało też przyłącze elektryczne na potrzeby zainstalowanych zbiorników.

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Projekty wdrażane w ramach Funduszu przeciwdziałania Covid-19 pozwoliły również podnieść liczbę punktów poboru tlenu w szpitalu oraz, co się z tym wiąże – zwiększyć możliwości w przyjmowaniu pacjentów z Covid-19. Dzięki modernizacji instalacji tlenu medycznego i rozszerzeniu bazy łóżek wyposażonych w źródło tlenu, katowicka placówka zyskała 8 nowych punktów poboru i obecnie jest w stanie zająć się hospitalizacją nawet 75 pacjentów z Covid-19.

Inwestycje te były realizowane przy dofinansowaniach z Funduszu przeciwdziałania Covid-19, których łączna wartość wyniosła ponad 75 000 zł.

W najbliższym czasie planowane są dalsze działania zwiększające możliwość opieki nad pacjentami covidowymi w Szpitalu im. Św. Elżbiety. Będą to między innymi prace związane z wymianą rozprężalni tlenu medycznego. W tym wypadku inwestycja również będzie realizowana przy wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, tym razem w wysokości 95 000 zł.

Grupa American Heart of Poland prowadzi także szpital w Drawsku Pomorskim, Uzdrowisko Ustroń,  Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii.

W czerwcu 2022 otwarty został taki oddział w szpitalu w Pile.

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w CenterMed w Tarnowie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2022

Przychodnia CenterMed, działająca w Tarnowie przy ulicy Szkotnik 9, otworzyła poradnię chirurgii naczyniowej. Specjalista przyjmujący w poradni oferuje konsultacje oraz badania USG.

Świadczenia poradni są komercyjne. Koszt konsultacji to 350 zł.

Przychodnia Szkotnik w Tarnowie oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i konsultacji specjalistyczne, między innymi w zakresie laryngologii, chirurgii, ortopedii czy pulmonologii. W placówce działa pracownia diagnostyki obrazowej.

Medicover otworzył oryginalne centrum stomatologiczne w Sosnowcu

W Tarnowie CenterMed prowadzi także placówki przy ulicach: Słonecznej 32, Chopina 3, Pułaskiego 92 oraz Zgłobickiej 9.

Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

W czerwcu 2022 CenterMed podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina.  Wspólne działania realizowane przez CenterMed oraz UMCS obejmować będą sferę dydaktyczną i badawczo-rozwojową.

CenterMed współpracuje z UMCS

Przeczytaj teraz

Technologia przyszłości  w Rehasport

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.06.2022

RSQ HOLO zmieni świat medycyny, a już teraz zmienił świat chirurgów w klinice Rehasport. Oparty na systemie HoloLens, pozwala gestami dłoni spojrzeć na hologram operowanego miejsca, umieścić go w dowolnym miejscu w przestrzeni, ale też zajrzeć do dokumentacji medycznej. A wszystko przy pełnej sterylności i gwarancji maksymalnego bezpieczeństwa dla pacjenta.

– Każdy chirurg zastanawia się, jak lepiej i skuteczniej leczyć pacjentów. Celem medycyny jest korzystanie z takich nowinek, które pomagają dbać o zdrowie pacjentów. RSQ HOLO to właśnie taki system, który poprawia planowanie zabiegu i wpływa bezpośrednio na operację – mówi dr hab. Tomasz Piontek, ortopeda z Rehasport.

Kiedyś abstrakcja, dziś służy chirurgom

Lekarze z tej kliniki mogą korzystać z technologii dzięki współpracy z zyskującą światowe uznanie firmą RSQ Technologies. Sam system HoloLens nie jest czymś nowym – to technologia wymyślona kiedyś przez Microsoft. Za pomocą specjalnych gogli, posiadających swój procesor i system czujników, a bez zbędnych kabli, można wyświetlać holograficzne projekcje osadzone w realnej przestrzeni. Widać wtedy obiekty 3D oraz zdjęcia, można je dowolnie przesuwać, by nie zasłaniały pola widzenia. Coś, co było wcześniej abstrakcyjne, dziś jest już wykorzystywane w zaawansowanej medycynie.

– Początkowo może to sprawiać wrażenie kolejnego gadżetu, ale gdy już się wdrożysz w działanie samego RSQ HOLO, to ono uzależnia. Nie wyobrażam sobie artroskopii łokcia bez hologramu tego samego łokcia gdzieś przed swoimi oczami – tłumaczy zalety nowej technologii prof. Przemysław Lubiatowski z Rehasport, specjalista od leczenia urazów kończyny górnej. I opowiada: – Gdy mam do czynienia z większymi uszkodzeniami, złamaniami wieloodłamowymi, to system RSQ HOLO poprawia kontrolę i wyobrażenie o lokalizacji przemieszczonych odłamów. Korekcja kości pod kontrolą holograficznych obrazów zwiększa precyzję.

Maksymalna sterylność – jedna z wielu zalet RSQ HOLO

Lekarze podkreślają, że całość działania odbywa się za pomocą gestów operatora – system jest więc maksymalnie sterylny, nie ma tu dotykania klawiatury, monitora bądź myszki. Nie musi angażować innych osób, żeby np. obsługiwały monitor. W trudnych przypadkach ortopeda może dzięki temu skonsultować się z innym specjalistą z dowolnego miejsca na ziemi, który też zobaczy ten sam obraz.

Nowe technologie to bardziej efektywne leczenie

Jak działa RSQ HOLO? Korzysta z okularów rzeczywistości rozszerzonej. Gogle mapują przestrzeń wokół osoby korzystającej z nich, dzięki temu określają jej pozycję w owej przestrzeni, a także ruchy dłoni. W ten sposób system jest w stanie zapewnić obsługę interakcji z hologramami.

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych.

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie.

Przeczytaj teraz
marmaris escort

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro