Opublikowano jednolity tekst ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

0
276

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Uwzględnia on zmiany wprowadzone w tej ustawie przez kilkanaście aktów prawnych.

Są to między innymi – ustawa o e-recepcie, ustawa – Prawo przedsiębiorców, ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także ustawa o dowodach osobistych.

Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Mówi między innymi o założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o prawie wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty i o warunkach, jakie musi spełniać lekarz, aby posiadać takie prawo.

Czytaj także: Jednolity tekst ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia>>>

Art. 7 ustawy określa między innymi, w jakim sposób lekarz będący obywatelem innego państwa może ten zawód wykonywać w Polsce – musi posiadać dyplom wydany przez polską szkołę wyższą lub wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a w przypadku kraju nie będącego członkiem Unii – pod warunkiem uznania dyplomu. Osoba taka musi również  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty, musi wykazywać nienaganną postawę etyczną oraz znajomość języka polskiego. Musi również odbyć staż podyplomowy, złożyć z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy, a także uzyskać prawo pobytu na terytorium RP.

Ustawa określa także sposób przeprowadzania egzaminów – Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz odbywania kształcenia podyplomowego lekarza.

Jeden z rozdziałów ustawy dotyczy przeprowadzania eksperymentów medycznych, a inny – zasad wykonywania zawodu lekarza.

Jednolity tekst ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty opublikowany został 21 marca 2019. Dostępny jest na stronie www.dziennikustaw.gov.pl