OSSP w sprawie pomocy publicznej dla szpitali

Autor:
12 maja 2013

OSSP zwróci się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w sprawie wydania opinii o  możliwości  stosowania pomocy publicznej w sektorze opieki zdrowotnej.  Zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej, możliwość uzyskania takiej wymaga opinii prezesa UOKiK. Opinia ta  poprzedza ewentualną notyfikację Komisji Europejskiej.

Pomoc publiczna to zgodnie z art.107 ust 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomoc udzielana przez państwo członkowskie lub ze źródeł państwowych, w jakiejkolwiek formie, która narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez przywilejowanie niektórych przedsiębiorstw, w zakresie w jakim wpływa  ona negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi.

Organem monitorującym pomoc publiczną w Polsce jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK-u opracowuje corocznie sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania pomocy publicznej. Raport nie uwzględnia jedynie pomocy udzielanej w sektorze rolnictwa oraz tzw. pomocy „de minimis” czyli udzielanej do wysokości 200 tysięcy euro w ciągu 3 lat dla jednego podmiotu. Pomoc „de minimis” przedstawiana jest w osobnym raporcie.

Od roku 2004, czyli od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w raportach tych nie znalazła się pozycja pokazująca wsparcie lub pomoc publiczną dla sektora opieki zdrowotnej. Jednak zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wykonywanie usług medycznych kwalifikowane jest jako działalność gospodarcza, niezależnie od tego, czy koszty świadczeń są pokrywane bezpośrednio przez pacjenta, czy też przez władze publiczne bądź fundusze zdrowia, stąd wsparcie dla sektora opieki zdrowotnej również powinno być w tych raportach uwzględnione.

Na gruncie prawa unijnego podmioty lecznicze podlegają przepisom o pomocy publicznej, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące przesłanki:
1. pomoc udzielana jest przez państwo lub ze środków publicznych
2. podmiot uzyskuje pomoc na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku
3. pomoc ma charakter selektywny(uprzywilejowuje określony podmiot)
4. pomoc grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję na rynku państw członkowskich UE, co ma szczególne znaczenie wobec implementowanej dyrektywy transgranicznej opieki medycznej.

Rodzaje wsparcie i pomocy publicznej w naszym kraju to między innymi zwolnienia z podatku dochodowego SP ZOZ-ów, dotacje na inwestycje i remonty szpitali, pożyczki i gwarancje udzielane podmiotom leczniczym, koszty przekształceń i restrukturyzacji SP ZOZ-ów oraz dotacje PFRON. Pomoc ta może zakłócać konkurencję na rynku europejskim, chociażby dlatego, że podmioty otrzymujące pomoc publiczną będą świadczyły usługi komercyjne, na przykład dla pacjentów zagranicznych w ramach transgranicznej opieki medycznej.

Źródłami pomocy publicznej dla szpitali są: Ministerstwo Zdrowia, urzędy marszałkowskie, urzędy powiatowe czy gminne. Na przykład Ministerstwo Zdrowia przyznało w roku 2012 ponad 644 mln zł dotacji celowych na wydatki majątkowe dla placówek medycznych. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał w roku 2012 szpitalom 300 985 380 zł. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wydał w roku 2012 na dotacje dla placówek  medycznych 63 628 828 zł.

Czy środki te, a także inne, które są co roku przyznawane placówkom, zostały wydatkowane zgodnie z prawem – oceni to UOKiK. Po uzyskaniu opinii Urzędu sprawa może trafić do Komisji Europejskiej, która jest organem nadzorującym udzielanie pomocy publicznej w krajach unijnych (opiniuje i w razie wątpliwości weryfikuje). Środki publiczne przyznane bez zgody Unii muszą być zwrócone wraz z odsetkami.

Pomoc publiczna dla szpitali była tematem przewodnim jednego z paneli dyskusyjnych podczas III Kongresu Szpitali Prywatnych. Temat ten przedstawiał Adam Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

 


OSSP zwróci się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w sprawie wydania opinii o  możliwości  stosowania pomocy publicznej w sektorze opieki zdrowotnej.  Zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej, możliwość uzyskania takiej wymaga opinii prezesa UOKiK. Opinia ta  poprzedza ewentualną notyfikację Komisji Europejskiej.

Pomoc publiczna to zgodnie z art.107 ust 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomoc udzielana przez państwo członkowskie lub ze źródeł państwowych, w jakiejkolwiek formie, która narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez przywilejowanie niektórych przedsiębiorstw, w zakresie w jakim wpływa  ona negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi.

Organem monitorującym pomoc publiczną w Polsce jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK-u opracowuje corocznie sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania pomocy publicznej. Raport nie uwzględnia jedynie pomocy udzielanej w sektorze rolnictwa oraz tzw. pomocy „de minimis” czyli udzielanej do wysokości 200 tysięcy euro w ciągu 3 lat dla jednego podmiotu. Pomoc „de minimis” przedstawiana jest w osobnym raporcie.

Od roku 2004, czyli od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w raportach tych nie znalazła się pozycja pokazująca wsparcie lub pomoc publiczną dla sektora opieki zdrowotnej. Jednak zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wykonywanie usług medycznych kwalifikowane jest jako działalność gospodarcza, niezależnie od tego, czy koszty świadczeń są pokrywane bezpośrednio przez pacjenta, czy też przez władze publiczne bądź fundusze zdrowia, stąd wsparcie dla sektora opieki zdrowotnej również powinno być w tych raportach uwzględnione.

Na gruncie prawa unijnego podmioty lecznicze podlegają przepisom o pomocy publicznej, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące przesłanki:
1. pomoc udzielana jest przez państwo lub ze środków publicznych
2. podmiot uzyskuje pomoc na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku
3. pomoc ma charakter selektywny(uprzywilejowuje określony podmiot)
4. pomoc grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję na rynku państw członkowskich UE, co ma szczególne znaczenie wobec implementowanej dyrektywy transgranicznej opieki medycznej.

Rodzaje wsparcie i pomocy publicznej w naszym kraju to między innymi zwolnienia z podatku dochodowego SP ZOZ-ów, dotacje na inwestycje i remonty szpitali, pożyczki i gwarancje udzielane podmiotom leczniczym, koszty przekształceń i restrukturyzacji SP ZOZ-ów oraz dotacje PFRON. Pomoc ta może zakłócać konkurencję na rynku europejskim, chociażby dlatego, że podmioty otrzymujące pomoc publiczną będą świadczyły usługi komercyjne, na przykład dla pacjentów zagranicznych w ramach transgranicznej opieki medycznej.

Źródłami pomocy publicznej dla szpitali są: Ministerstwo Zdrowia, urzędy marszałkowskie, urzędy powiatowe czy gminne. Na przykład Ministerstwo Zdrowia przyznało w roku 2012 ponad 644 mln zł dotacji celowych na wydatki majątkowe dla placówek medycznych. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał w roku 2012 szpitalom 300 985 380 zł. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wydał w roku 2012 na dotacje dla placówek  medycznych 63 628 828 zł.

Czy środki te, a także inne, które są co roku przyznawane placówkom, zostały wydatkowane zgodnie z prawem – oceni to UOKiK. Po uzyskaniu opinii Urzędu sprawa może trafić do Komisji Europejskiej, która jest organem nadzorującym udzielanie pomocy publicznej w krajach unijnych (opiniuje i w razie wątpliwości weryfikuje). Środki publiczne przyznane bez zgody Unii muszą być zwrócone wraz z odsetkami.

Pomoc publiczna dla szpitali była tematem przewodnim jednego z paneli dyskusyjnych podczas III Kongresu Szpitali Prywatnych. Temat ten przedstawiał Adam Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

 

Inne artykuły

Diagnostyka S.A. uhonorowana tytułem „Firma Dobrze Widziana”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.11.2023

24 listopada odbył się uroczysty finał XIV edycji konkursu „Firma Dobrze Widziana” organizowanego przez Business Centre Club. Diagnostyka S.A. znalazła się w gronie laureatów.

Nagrodę w imieniu spółki odebrała Barbara Kopeć, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Projektami i ESG i Dyrektor Działu Badań i Zrównoważonego Rozwoju. Celem konkursu jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

Tytuł „Firma Dobrze Widziana” może otrzymać każdy członek Business Centre Club – przedsiębiorstwo prywatne, państwowe lub jego oddział. Może być to mała, średnia lub duża firma. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Laureaci konkursu „Firma Dobrze Widziana”, którzy w kolejnych latach kontynuują działania oparte na zasadach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, mogą ubiegać się o tytuł w następnych edycjach konkursu. Tegoroczną edycję konkursu objęła patronatem Marlena Maląg, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz prof. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej.

Przeczytaj teraz

Bezpłatny e-learning dla profesjonalistów służby medycyny pracy organizowany przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.11.2023

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi (partner Pracodawców Medycyny Prywatnej) zaprasza profesjonalistów służby medycyny pracy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w formie e-learningu nt. rozwiązań w zakresie wsparcia zdrowia i jak najdłuższej aktywności zawodowej pracowników.

—> ZAREJESTRUJ SIĘ <—

➡️ Szkolenie obejmuje 9 modułów:

 • Kompleksowy model przeciwdziałania wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy – rola służby medycyny pracy.
 • Możliwość wykonywania pracy wymagającej określonej sprawności psychofizycznej wraz z wiekiem.
 • Badania w kierunku chorób układu oddechowego u osób starszych.
 • Praca zdalna – szansa i wyzwanie dla starzejących się pracowników.
 • Narząd wzroku – zmiany związane z wiekiem – schorzenia, kryteria zdrowotne.
 • Zmiany w obrębie układu ruchu związane z wiekiem – profilaktyka i zasady ergonomii.
 • Narażenie na czynniki szkodliwe dla układu oddechowego u starzejących się pracowników.
 • Medycyna stylu życia. Jak zdrowo i aktywnie się starzeć?
 • Zdrowie psychiczne u starzejącego się pracownika.

➡️ W czasie trwania szkolenia do Państwa dyspozycji dostępni będą eksperci Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi:

 • Problemy orzecznicze wśród osób starszych, opieka profilaktyczna nad pracownikiem: Marta Wiszniewska, Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, Marcin Rybacki, Jolanta Walusiak-Skorupa.
 • Ergonomia, promocja zdrowia wśród osób starszych: Kinga Polańska, Magdalena Janc, Krzysztof Puchalski, Eliza Goszczyńska.
 • Zdrowie psychiczne osób starszych, wsparcie psychologiczne pracowników: Kaja Staszewska, Edyta Klimczak.

➡️ Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa (10 punktów edukacyjnych*).

*Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

—> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ <—

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Grupa LUX MED zwiększa dostępność do usług z zakresu zdrowia psychicznego w Krakowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.11.2023

Poradnia Zdrowia Psychicznego Harmonia, należąca do Grupy LUX MED, poszerza sieć placówek. Nowe centrum zostało otwarte w Krakowie przy ul. Lublańskiej 34. To znaczący krok firmy w stronę rozwoju usług z zakresu opieki zdrowia psychicznego na terenie Małopolski.

W nowo otwartej placówce pacjenci mogą skorzystać z kompleksowego wsparcia psychologów i psychiatrów, konsultacji dla par, rodzin i dzieci. W ofercie znalazły się również terapie i psychoterapie oraz diagnozowanie zaburzeń. Dodatkowo specjaliści Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia oferują profesjonalną pomoc pracodawcom i pracownikom poprzez programy oraz warsztaty wspomagające samorozwój pod kątem biznesowym.

– Obserwujemy stale rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu szeroko pojętego zdrowia psychicznego i rozwoju, które jest związane z aktualnymi wyzwaniami społecznymi. Naszą odpowiedzią na potrzeby pacjentów jest otwarcie pierwszej Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia w Krakowie. To krok w stronę rozbudowy oferty Grupy LUX MED w stolicy Małopolski, wpisany w naszą strategię. Cieszę się, że mieszkańcy Krakowa i okolic mogą korzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów i tym samym odnaleźć równowagę w życiu prywatnym i zawodowym – mówi Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Udzielenie profesjonalnego wsparcia przez lekarza lub terapeutę Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia zawsze odbywa się na podstawie dokładnego wywiadu i propozycji indywidualnie dobranej formy wsparcia.

– Mamy świadomość, że kompleksowa opieka psychologiczna czy psychiatryczna wymaga specjalistycznej pomocy w zdiagnozowaniu problemu, zalecenia odpowiedniej terapii, ale również budowania partnerskiej relacji z lekarzem lub terapeutą. Dlatego zadbaliśmy o to, by wnętrze naszej krakowskiej poradni było komfortowe i przyjazne dla pacjentów – podkreśla Mariola Pilas-Kołodziej, Dyrektor Centrów Medycznych Harmonia.

Nowoczesne gabinety poradni Grupy LUX MED mieszczą się w dogodnej lokalizacji przy ul. Lublańskiej 34. Poradnia została oficjalnie otwarta 21 listopada.

Przeczytaj teraz

Wielkopolskie placówki Med-Lux dołączają do Grupy Scanmed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.11.2023

Grupa Scanmed, prywatny operator medyczny z portfela Abris Capital Partners, podpisała umowę, w ramach której przejmuje placówki należące do Med-Lux Sp. z o.o. Dzięki tej transakcji Scanmed rozszerza swoją działalność w Wielkopolsce o dwa Centra Medyczne świadczące kompleksową opiekę zdrowotną.

Scanmed od lat stawia na rozwój wysokiej jakości świadczeń pełnoprofilowej opieki medycznej. W zakres działalności Grupy wchodzi podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne, w tym w wielospecjalistycznych ośrodkach w Krakowie, Blachowni oraz Pile. Łącznie Scanmed prowadzi działalność w blisko 40 lokalizacjach w całej Polsce, a dzięki najnowszej inwestycji, w samej Wielkopolsce będzie to już w sumie pięć centrów medycznych i jeden szpital.

Grupa Scanmed od lat stawia na rozwój działalności w wybranych częściach Polski. Chcemy świadczyć opiekę w trakcie całej diagnostyczno-terapeutycznej ścieżki pacjenta – od profilaktyki, przez diagnostykę, po leczenie. Koncentrujemy się na rozwoju w województwach, w których jesteśmy już obecni, aby usługi, które będzie mógł otrzymać pacjent, były kompleksowe. Dołączenie spółki Med-Lux do Grupy Scanmed to ważny krok w tym kierunku, liczymy, że nie ostatni w tym roku. Cieszymy się, że do naszego zespołu dołączą kolejni wykwalifikowani specjaliści, którzy razem z nami będą dbać o zdrowie pacjentów – mówi Andrzej Podlipski, Prezes Zarządu Grupy Scanmed.

Abris Capital Partners („Abris”), niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, specjalizująca się w transformacji ESG, zainwestowała w Grupę Scanmed w 2021 roku i od tego czasu z sukcesami współpracuje z zespołem zarządzającym spółki, wspierając go w planach jej rozwoju.

– Od początku współpracy z Grupą Scanmed Abris miał na celu wsparcie spółki w rozwoju oferty, sieci placówek i w inwestycjach w nowe rozwiązania udoskonalające jakość świadczonych usług. Dołączenie placówek Med-Lux do Centrów Medycznych Scanmed to kolejna udana i ważna inwestycja, która jednocześnie umacnia pozycję Scanmed S.A. jako świadczeniodawcy opieki stacjonarnej w Polsce – zaznacza Sylwester Urbanek, Dyrektor Inwestycyjny w Abris Capital Partners.

Med-Lux posiada dwie specjalistyczne przychodnie lekarskie w powiecie poznańskim: w Przeźmierowie i Luboniu. Oba Centra Medyczne Med-Lux otrzymały Certyfikat ISO 9001:2008 w obszarze zarządzania jakością usług medycznych i diagnostycznych. Certyfikat ISO został nadany po raz pierwszy w 2002 roku i od tego czasu jest systematycznie odnawiany. Placówki świadczą kompleksową opiekę medyczną, m.in. badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne oraz konsultacje lekarskie.

– Zawsze dbamy o to, by świadczone przez nas usługi były na jak najwyższym poziomie. Robimy to między innymi poprzez ich kompleksowość, jak i współpracę z wykwalifikowaną kadrą lekarską – podkreśla dr Krystyna Turska-Krotofil, specjalista chorób wewnętrznych i Dyrektor Medyczny Med-Lux. Wiemy, że z Grupą Scanmed łączą nas te same cele i wartości oraz wierzymy, że nasza współpraca pozwoli na wzajemną wymianę doświadczeń zarówno wśród specjalistów, jak i na szczeblu zarządczym – dodaje Magdalena Herman, Członek Zarządu Med-Lux.

Przeczytaj teraz

Coraz więcej dzieci choruje na cukrzycę. Jak poradzić sobie z taką diagnozą?

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.11.2023

Cukrzyca to schorzenie dotykające 0,5 mld ludzi na całym świecie, a w Polsce dotyczy ok. 3 mln osób. Przewiduje się, że do 2030 roku ponad 10% polskiej populacji będzie cierpiało na cukrzycę, jak wynika z raportu „Nowoczesna opieka nad chorymi na cukrzycę”. Dodatkowo, w ciągu ostatnich 15 lat aż dwukrotnie wzrosła liczba zachorowań u dzieci w wieku przedszkolnym. Cukrzyca, gdy zostaje zdiagnozowana u dziecka, staje się wyzwaniem zarówno dla samego dziecka, jak i jego rodziny. Eksperci enel-med radzą, jak postępować w trakcie diagnozy.

Cukrzyca to przewlekła choroba, która wprowadza zmiany w życiu codziennym rodziny oraz może wpłynąć na relacje dziecka z rówieśnikami. Rodzice często odczuwają stres i niepewność związane z leczeniem oraz przyszłością swojej pociechy. Choroba najmłodszego członka rodziny wymaga wprowadzenia zmian w codziennych rutynach, takich jak: wizyty u lekarza, podawanie leków czy specjalna dieta.

– Cukrzyca na przestrzeni lat dotyka coraz więcej osób, w tym tych najmłodszych aż 7% w skali roku przybywa w Polsce chorujących przedszkolaków. Jednak dla rodziców dziecka, u którego stwierdzono cukrzycę, to nowa rzeczywistość, z którą muszą się zmierzyć, ucząc się zarządzania chorobą i dbania o potrzeby zdrowotne dziecka bardziej niż wcześniej. Jeśli w rodzinie są inne dzieci, to mogą potrzebować więcej uwagi i zrozumienia ze strony rodziców. Cukrzyca wprowadza restrykcje dietetyczne, konieczność przyjmowania leków oraz regularne badania krwi, co wpływa na codzienne życie dziecka. Natomiast najmłodsi diabetycy mogą doświadczać różnych stanów emocjonalnych, które wynikają z choroby i jej zarządzania. Warto zrozumieć, jak cukrzyca może wpływać na stan emocjonalny dziecka oraz jak rodzice mogą pomóc w radzeniu sobie z tymi emocjami – mówi Sylwia Bartczak, psycholog Centrum Medycznego ENEL-MED.

Emocje najmłodszych pod lupą

Dzieci z cukrzycą często doświadczają różnych stanów emocjonalnych, w tym lęku, frustracji, złości, smutku i wstydu. Monitorowanie poziomu cukru we krwi, podawanie insuliny oraz utrzymanie zdrowej diety generują lęk związany z bólem i utratą kontroli nad zdrowiem. Codzienne obowiązki mogą prowadzić do frustracji, a niezrozumienie innych dzieci może wywoływać złość. Utrata pewności siebie i tęsknota za dniem bez trosk o cukrzycę przynoszą smutek. Dodatkowo, publiczne wykonywanie czynności związanych z leczeniem może prowadzić do wstydu. Wspieranie dzieci w radzeniu sobie z tymi emocjami jest istotne, a wsparcie psychologiczne może być pomocne. Izolacja i zmęczenie fizyczne, a także emocjonalne to dodatkowe wyzwania, z którymi niektóre dzieci z cukrzycą mogą się zmagać.

Rodzice niewidzialnymi bohaterami

Rodzice i opiekunowie odgrywają kluczową rolę w procesie akceptacji emocji przez najmłodszych. Przede wszystkim zrozumienie cukrzycy to istotny element pomocy. Rodzice powinni zgłębić wiedzę na temat typów tej choroby, ale także objawów i leczenia poprzez regularne konsultacje z lekarzem oraz pielęgniarką specjalizującą się w tej dziedzinie. Ważne jest, by prowadzić otwartą komunikację, która jest niezbędna do zrozumienia i udzielenia wsparcia. Dziecko powinno się zachęcać do wyrażania uczuć i obaw. Następnie najmłodsi powinni czuć, że mają kontrolę nad swoją chorobą. Należy je zachęcać do samodzielnego zarządzania cukrzycą (podawania insuliny, monitorowania poziomu cukru we krwi – zgodnie z jego wiekiem i zdolnościami). Dodatkowo, należy wspierać dziecko w utrzymaniu aktywności fizycznej oraz w rozmowach o jego obawach i lękach, a w razie potrzeby – skorzystać z pomocy psychologa lub terapeuty.

Na równi z rówieśnikami

Również w relacjach z rówieśnikami i w życiu społecznym wsparcie jest na wagę złota. Warto zachęcać dziecko, aby otwarcie rozmawiało o swojej chorobie. Przyjaciele mogą stanowić ważny filar podpory. Rodzic czy opiekun odpowiadają natomiast za komunikację z nauczycielami i personelem szkoły, aby zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo. Należy dostarczyć nauczycielom i szkole zapasowe leki oraz przekąski, które mogą być potrzebne w razie nagłego spadku lub wzrostu poziomu cukru we krwi.

Dziecko z cukrzycą może prowadzić zdrowe i pełne życie, ale potrzebuje wsparcia rodziców, a także otoczenia społecznego, aby radzić sobie z chorobą i emocjami, które mogą się pojawić. Rozmawiając z dzieckiem w sposób otwarty, wspierając je emocjonalnie oraz dając mu odpowiednią wiedzę na temat cukrzycy, można pomóc mu dostosować się do nowej rzeczywistości i prowadzić satysfakcjonujące życie rodzinne czy społeczne – dodaje Sylwia Bartczak, psycholog Centrum Medycznego ENEL-MED.

***

Źródło:
Raport Modern Healtcare Instistute „Nowoczesna opieka nad chorymi na cukrzycę”, Warszawa 2022.

Przeczytaj teraz

Czy to dobrze, że dekoracje świąteczne pojawiają się tak wcześnie? Psycholog tłumaczy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.11.2023

Akcesoria i ozdoby świąteczne w ofertach niektórych sklepów pojawiły się jeszcze w październiku. Dziś wiele miejsc w przestrzeni publicznej mieni się świątecznymi światełkami i dekoracjami. Wiele osób uważa, że to za wcześnie i niszczy to magiczną atmosferę towarzyszącą Bożemu Narodzeniu. Czy tak jest naprawdę? Zapytaliśmy o to dr Marzenę Sekułę, psychoterapeutkę z Poradni Zdrowia Psychicznego HARMONIA, Grupy LUX MED.

Wiele osób ma wrażenie, że co roku święta zaczynają się wcześniej – w niektórych sklepach asortyment świątecznych ozdób pojawia się jeszcze w październiku. Wiele miejsc dekorowanych jest w świąteczne lampki na początku listopada. Polska nie jest odosobniona. Np. słynna handlowa ulica Oxford Street w Londynie rozbłyskuje świątecznym blaskiem od trzeciego listopada. Chwilę potem już cała stolica Wielkiej Brytanii mieni się bożonarodzeniowymi lampkami.

Od wielu lat toczy się dyskusja, czy to dobrze, że tak wcześnie pojawiają się ozdoby świąteczne. Dr Marzena Sekuła, psychoterapeutka z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia Grupy LUX MED podkreśla, że temat jest rzeczywiście złożony.

– Święta oraz związana z nimi tradycja wywołują pozytywne emocje i przenoszą nas w magiczną, świąteczną rzeczywistość. Pojawiające się ozdoby już na początku listopada znacząco wydłużają okres świąteczny. Dla handlowców to wydłużenie najważniejszego biznesowo momentu roku. Im wcześniej producenci przypomną konsumentom o świątecznych produktach, tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo ich zakupu. Dla niektórych może być to wada. Ale zauważmy także, że „listopad jest uznany za najbardziej depresyjny miesiąc”. Dni stają się krótkie, jest buro i szaro, a do tego często z nieba leje się deszcz. Pojawienie się więc kolorowych, nasyconych czerwienią, złotem i innymi barwami ozdób może zadziałać jak koloroterapia, powodując stymulację wyrzutu dopaminy – neuroprzekaźnika „szczęścia”. Tak więc energia ukryta w świątecznej atmosferze oraz w kolorowych ozdobach może zadziałać jak „dopaminowy opatrunek” na gorsze samopoczucie – wyjaśnia ekspertka.

Tak więc ten „przedświąteczny rozbieg” może mieć i pozytywne i negatywne aspekty. Wszystko zależy na ile świadomie wykorzystamy magię świąt i nie wpadniemy w pułapkę konsumpcyjnego przeżywania tego wyjątkowego czasu.

Przeczytaj teraz