PCZ: przejęcie szpitala w Górze

0
919


Spółka PCZ S.A.  nabyła 100 procent udziałów w Powiatowym Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o.o., prowadzącym szpital powiatowy w Górze w województwie dolnośląskim. Zawarcie umowy nastąpiło w wyniku zakończenia postępowania w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań.

PCZ zobowiązał się do zapewnienia kontynuacji prowadzenia działalności szpitala w zakresie udzielania świadczeń leczenia szpitalnego w czterech podstawowych oddziałach, czyli chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ginekologiczno-położniczym i pediatrii co najmniej przez 10 lat licząc od daty podpisania umowy. Nabywca zobowiązał się również do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 5 mln zł w ciągu czterech lat na modernizację obiektów szpitala i wyposażenie ich w sprzęt, pod warunkiem uzyskiwania dalszego finansowania oferowanych świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Elementem umowy jest też zobowiązanie PCZ do zatrudniania personelu medycznego w zakresie zapewniającym wykonywanie dalszej działalności leczniczej realizowanej przez spółkę prowadzącej szpital w Górze.

Spółka PCZ S.A. jest jednostką nadrzędną Polskiego Holdingu Medycznego PCZ. Dzięki przejęciu Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze, które będzie funkcjonowało w Grupie PCZ pod nazwą Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o., rynek obsługiwany przez Holding zwiększy się o około 50 tysięcy pacjentów do 450 tysięcy. W 2012 roku przychody Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o.o. wyniosły około 11 mln zł.

Przejęcie szpitala w Górze stanowi element konsekwentnie realizowanej strategii Polskiego Holdingu Medycznego PCZ w drodze wzrostu organicznego i przejęć innych podmiotów. Strategia Grupy zakłada szeroką, komplementarną i zintegrowaną pionowo ofertę, przy jednoczesnej  koncentracji działalności w regionie południowo-zachodniej Polski, pozwalającej na osiąganie faktycznych efektów synergii. W efekcie Polski Holding Medyczny PCZ jest jednym z  liderów branży medycznej  w skali kraju.

Aktualnie Polski Holding Medyczny PCZ posiada 5 szpitali, 7 przychodni, 4 sanatoria, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, 3 apteki, hurtownię farmaceutyczną oraz hurtownię medyczną.

Od lipca 2011 roku PCZ S.A. jest spółką publiczną. Akcje i obligacje PCZ S.A. są notowane na rynkach NewConnect i Catalyst prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.