PCZ: rozwój Grupy w II kwartale 2013

0
952


Grupa PCZ uzyskała w II kwartale roku 2013 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 15 705 358,25 zł. W ciągu sześciu miesięcy (od 1 stycznia do 30 czerwca 2013) przychody Grupy ze sprzedaż wyniosły 37 588 000,68 zł. Zysk netto w II kwartale 2013 osiągnął wartość 3 506 073,88 zł, a w ciągu I półrocza – 10 656 759,81 zł.

Zarówno przychody jak i zysk Grupy były wyższe niż w analogicznym okresie roku 2012. Przychody jednostkowe PCZ S.A. wyniosły 7.614,8 tys. zł i wzrosły w porównaniu do roku 2012  o 24,3 procent. Spółka osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 4.294,9 tys. zł, co oznacza wzrost o 140,8 procent w stosunku do roku poprzedniego. Jednostkowy zysk netto wzrósł o 207,7 procent w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnął wartość 4.158,0 tys. zł.

W II kwartale 2013 kontynuowano prace adaptacyjne w obiekcie we Wrocławiu przy ulicy Obornickiej 70A z przeznaczeniem na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Działalność dystrybucyjna będzie prowadzona przez spółkę zależną PCZ – Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o.. W obiekcie powstanie również kolejny, czwarty już Oddział Terenowy we Wrocławiu – OT Wrocław Psie Pole, w którym znajdzie się przychodnia specjalistyczna i apteka. Zezwolenie na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał 22 lipca 2013 roku. Dzięki uzyskaniu zezwolenia został spełniony warunek prowadzenia przez CeFarMed działalności w zakresie dystrybucji farmaceutycznej, zarówno do podmiotów tworzących Polski Holding Medyczny PCZ, prowadzących szpitale, przychodnie POZ, przychodnie specjalistyczne, opiekę długoterminową, sanatoria i apteki, jak i do podmiotów spoza Grupy Kapitałowej.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 11 czerwca 2013 zatwierdził  listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną w ramach Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” Schemat 1.1. D2 “Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania znalazł się projekt spółki PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. pod nazwą „Budowa szpitala uzdrowiskowego Platan I w uzdrowisku Przerzeczyn Zdrój”. Kwota dofinansowania wynosi 2.597.995,33 zł. Zamiarem Grupy PCZ jest zwiększenie skali i zakresu działalności sanatoryjno-uzdrowiskowej na terenie miejscowości Przerzeczyn Zdrój, w drodze pełnego wykorzystania właściwości mikroklimatu i naturalnie występujących radoczynno- siarczkowych wód leczniczych, poprzez budowę kolejnych obiektów sanatoryjno-uzdrowiskowych i eksploatację wód uzdrowiskowych.

W dniach 25 marca – 16 maja 2013 roku PCZ przeprowadził publiczną subskrypcję obligacji serii D. 21 maja 2013 nastąpił przydział 10.690 obligacji, a 10 czerwca 2013 miało miejsce pierwsze notowanie obligacji serii D w alternatywnym systemie obrotu ASO Catalyst, na rynkach prowadzonych przez GPW (rynek detaliczny) i BondSpot (rynek hurtowy).

Plany rozwojowe na rok 2013 związane z realizacją przyjętej strategii obejmują oprócz wyżej wymienionych inwestycji także przejęcie podmiotu medycznego w regionie południowo-zachodniej Polski.

Spółka PCA S.A. wraz 9 spółkami handlowymi tworzy grupę kapitałową (Polski Holding Medyczny PCZ, Grupa PCZ). Holding posiada 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta blisko 400 tysięcy pacjentów rocznie.