PCZ wycofa akcje z obrotu na NewConnect

0
1018

PCZ S.A. na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się 10 września 2015 roku, podejmie uchwałę w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki oraz wycofania ich z alternatywnego obrotu NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Inne uchwały, które również podejmie NWZ, będą dotyczyły między innymi zmian w składzie Rady Nadzorczej PCZ S.A.

Syndyk masy upadłości PCZ S.A. poinformował, że 30 lipca 2015 roku zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki obejmującej likwidację majątku.

Na mocy tego postanowienia wyznaczono sędziego komisarza. Sąd upadłościowy postanowił też wezwać wierzycieli spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości oraz wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia swoich praw i roszczeń w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Syndyk masy upadłości PCZ S.A. poinformował też, że  nie zostanie złożony raport kwartalny spółki za II kwartał 2015 roku, ponieważ syndyk nie otrzymał od zarządu projektu raportu, ani danych pozwalających na jego sporządzenie przez syndyka. Syndyk poinformował, że nie zostały wydane księgi rachunkowe spółki i inne ewidencje dla celów podatkowych oraz korespondencja.

Pod koniec czerwca 2015 spółka PCZ S.A. złożyła wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu.

Polski Holding Medyczny PCZ posiada w sektorze usług medycznych 20 przedsiębiorstw leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym 5 szpitali, 4 sanatoria, 10 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ prowadzi hurtownię farmaceutyczną i hurtownię medyczną oraz kancelarię brokerską w zakresie ubezpieczeń. Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta blisko 400 tys. pacjentów rocznie.