PCZ: wzrost przychodów i zysków w II kwartale 2014

0
865


W II kwartale 2014 roku przychody Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ SA) wyniosły 20.269,8 tys. zł. Rok wcześniej przychody te miały wartość 15.705,4 tys. zł, co oznacza wzrost o 29,1 procent. Grupa PCZ osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 6.916,2 tys. zł, czyli o 60,5 procent więcej niż przed rokiem.

Kwartalny skonsolidowany zysk netto wyniósł 3.980,6 tys. zł i był wyższy o 13,5 procent w stosunku do II kwartału 2013 roku. Najistotniejsze czynniki, jakie miały wpływ na wysokość skonsolidowanych wyników finansowych to koszty działań restrukturyzacyjnych prowadzonych w przejętej 17 grudnia 2013 roku spółce Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o., prowadzącej szpital w Górze w województwie dolnośląskim oraz przesunięcie w czasie zakładanego tempa rozwoju Polskiej Centrali Zaopatrzenia CeFarMed.

Przychody jednostkowe PCZ S.A. wyniosły w II kwartale 2014 roku 8.487,7 tys. zł wobec 7.614,8 tys. zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 11,5 procent. Spółka osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 5.166,5 tys. zł, co oznacza wzrost o 20,3 procent w ujęciu rok do roku. W II kwartale 2014 roku zysk netto był niższy o 33,5 procent w porównaniu do ubiegłorocznego i wyniósł 2.765,4 tys. zł. Na wynik netto miały wpływ koszty modernizacji budynku szpitala w Górze.

W okresie objętym raportem Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. rozwijała działalność hurtowni farmaceutycznej, na prowadzenie której uzyskała zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego 22 lipca 2013 roku i 14 sierpnia 2013 roku.

Natomiast spółka PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. kontynuowała prace budowlane dotyczące szpitala uzdrowiskowego Platan w uzdrowisku Przerzeczyn Zdrój. Spółka PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. zawarła też umowę z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą (DIP) o dofinasowaniu tego projektu. Umowa została zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Inwestycja jest pierwszym etapem rozbudowy istniejącego i funkcjonującego zespołu sanatoriów, zakładu przyrodoleczniczego i przychodni uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska w Przerzeczynie Zdroju. Dzięki realizacji projektu działalność uzdrowiska zostanie poszerzona o rehabilitację kardiologiczną i ogólnoustrojową, wymagające całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w warunkach stacjonarnych.

30 czerwca 2014 roku nastąpił przydział 10.000 obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej tysiąc zł każda i terminie wykupu 30 czerwca 2017 roku.

Polski Holding Medyczny PCZ posiada w sektorze usług medycznych 20 przedsiębiorstw leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym 5 szpitali, 4 sanatoria, 7 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ prowadzi hurtownię farmaceutyczną i hurtownię medyczną oraz kancelarię brokerską w zakresie ubezpieczeń. Grupa jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta około 450 tysięcy pacjentów rocznie.

Plany rozwojowe na rok 2014 związane z realizacją przyjętej strategii obejmują dalszy rozwój hurtowni farmaceutycznej CeFarMed, kontynuację budowy szpitala uzdrowiskowego Platan w Przerzeczynie Zdroju, modernizację infrastruktury parku uzdrowiskowego, modernizację uzdrowiskowej sieci wodociągowej, modernizację sanatorium CIS oraz przejęcie przynajmniej jednego podmiotu medycznego w regionie południowo-zachodniej Polski.