Pielęgniarki będą mogły się kształcić na studiach niestacjonarnych

0
1165

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, wprowadza zmiany, dzięki którym więcej osób będzie mogło podjąć kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej.

Projektowana zmiana gwarantuje, że treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach będą takie same, jak dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej.

Kształcenie takie będą więc mogły podejmować przede wszystkim osoby pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo, w tym również przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, na przykład ratowników medycznych czy opiekunów medycznych.

Zmiana ta wpłynie na realizację jednego z priorytetów przyjętych w dokumencie o charakterze strategiczno-wdrożeniowym pod nazwą „Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, w tym celu operacyjnego, jakim jest wspieranie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych.

W 2015 roku wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tysiąc mieszkańców w Polsce wynosił 5,2, natomiast średni wskaźnik pielęgniarek na 1 tysiąc mieszkańców w krajach OECD wynosił 9,0 (wg OECD).

Zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo wpisuje się także w działania zawarte w dokumencie pod nazwą „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, opracowanym w grudniu 2017 roku przez zespół powołany przez ministra zdrowia. Zgodnie ze Strategią jednym z priorytetów będzie podjęcie działań na rzecz zwiększenia liczby przyjmowanych kandydatów na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo przy uwzględnieniu jakości kształcenia oraz dążenie do osiągnięcia wskaźnika liczby pielęgniarek w Polsce na poziomie średniego wskaźnika OECD (9,4 dla 2016 roku) w okresie 15 lat.

Rozważana jest także realizacja nowego projektu systemowego mającego na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej (do wykorzystania w ramach POWER pozostało około 132 mln zł) w ramach Osi V Wsparcie dla Obszaru Zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020.

Projektowana ustawa stworzy więc możliwość uczelniom publicznym i niepublicznym  ubiegania się na równych zasadach o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na współfinansowanie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w ramach tego projektu systemowego, prowadzonych w formie niestacjonarnej.

Zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 i 650), zwanej dalej „ustawą”, nie jest możliwe prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w formie niestacjonarnej. Natomiast w przypadku kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym jest możliwość prowadzenia studiów w formie niestacjonarnej.