Podział dodatkowej kwoty na refundację w roku 2018

0
338

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie środków finansowych przeznaczonych w 2018 roku na refundację określa sposób podziału dodatkowych środków przekazanych na ten cel, pochodzących z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W porównaniu do roku 2017, kiedy to na refundację przeznaczono 7,7 mld zł,  kwota refundacji w roku 2018 będzie większa o 1.131.189.000 zł.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu do kwoty 295.071.000 zł, na  finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej do kwoty 26.040.000 zł oraz na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa  w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach (chodzi o leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę), do kwoty 810.078.000 zł.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że przewidziane zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2018 nie będzie powodować przekroczenia 17 procent sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych  w planie finansowym Funduszu.

Ze względu na fakt, iż skutkiem projektowanej zmiany będzie nowelizacja planu finansowego Funduszu w 2018 roku, przyjęto skrócony okres vacatio legis (rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia).

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 roku, stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację został opublikowany  na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 września 2018. Uwagi do projektu można przekazywać do 21 września 2018.