Polmed: kontrakty z NFZ o wartości 13 mln zł

0
866

Polmed zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia aneksy do umów w ramach pakietu kontraktów na rok 2012. Łączna wartość umów spółki wynosi 12 872 208,55 zł. Jest to jedynie wartość szacunkowa, ponieważ nie zostały jeszcze zawarte aneksy do wszystkich umów z pozostałymi oddziałami NFZ.

Łączna wartość świadczeń na 2012 rok wynikającą z aneksowanych umów szacowana jest na 6 957 600 zł. Aneksy dotyczą umów zawartych z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Gdańsku na udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wartość usług w tym zakresie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wyniesie 1 227 600 zł. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej) wartość usług w roku 2012 została oszacowana na około 5,6 mln zł. Nie jest możliwe precyzyjne określenie wartości umowy, gdyż rozliczenie tych świadczeń będzie następować w oparciu o zweryfikowane listy świadczeniobiorców zadeklarowanych oraz wykazy udzielonych świadczeń. Kolejny aneks dotyczy świadczeń w zakresie transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej. Ustalono nowe stawki kapitacyjne oraz opłaty w odniesieniu do poszczególnych świadczeń na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Również tutaj rozliczenie świadczeń następować będzie w oparciu o zweryfikowane listy świadczeniobiorców zadeklarowanych oraz wykazy udzielonych świadczeń. Z uwagi na brak możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby świadczeniodawców na powyższych listach, jak i udzielonych świadczeń, nie jest możliwe także precyzyjne określenie wartości tych usług. Zarząd spółki szacuje, iż wartość umowy w 2012 roku wyniesie około 130 000 zł.

Polmed prowadzi sieć placówek ambulatoryjnych, obejmujących obecnie trzy centra medyczne w Starogardzie Gdańskim, centrum medyczne w Rywałdzie, Semlinie, Tczewie, Pinczynie, Zblewie, trzy centra w Gdańsku, centrum w Gdyni, Olsztynie, Sosnowcu, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Prowadzi też ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny w Borzechowie. Centra Polmed świadczą usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i diagnostyki w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, zarówno dla klientów indywidualnych i firm