Polmed o raporcie NIK: zakupy sprzętu medycznego bez rozeznania

0
853


Według Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed polskie szpitale nie mają na wyposażeniu zbyt wiele sprzętu medycznego. Problemem jest jednak dokonywanie jego zakupu bez właściwego rozpoznania zarówno zapotrzebowania i możliwości danej placówki jak i potrzeb zdrowotnych poszczególnych regionów kraju.

Poza tym brak koordynacji potrzeb zdrowotnych oraz ograniczone środki finansowe często prowadzą do niedopasowania wysokości kontraktów Narodowego Funduszu Zdrowia do możliwości technologicznych sprzętu medycznego i faktycznych potrzeb regionu. Prowadzi to często do sytuacji, w której w pełni sprawny sprzęt nie jest optymalnie wykorzystywany.

Nowoczesna aparatura daje ogromne możliwości kliniczne. Niestety często zdarza się, że możliwości te nie są wykorzystywane, gdyż przed zakupem nie pomyślano o takich aspektach jak szkolenia personelu, czy też odpowiednie serwisowanie urządzeń. Dokonywanie nieprzemyślanych zakupów skutkuje tym, że w niektórych szpitalach specjalistyczny sprzęt nie jest wykorzystywany w ogóle lub korzysta się z niego w bardzo ograniczonym czasie (ze względu na brak środków na dokonanie niezbędnych napraw) oraz zakresie (ze względu np. na brak pacjentów wymagających tych konkretnych badań).

Według Izby Polmed w porównaniu z innymi krajami OECD Polska nadal pozostaje w tyle pod względem średniego poziomu nasycenia zaawansowaną aparaturą medyczną. Sytuacja w Polsce co prawda poprawia się i w ostatnim czasie wzrosła liczba np. tomografów komputerowych oraz rezonansów  magnetycznych przypadających na milion mieszkańców i wynosi ona obecnie odpowiednio 13,5 i 4,8. Jednak średnia OECD wynosi dla tych urządzeń odpowiednio 23,2 oraz 13,3.

Izba stoi na stanowisku, że przed dokonaniem zakupu nowoczesnego sprzętu, placówki ochrony zdrowia powinny dokładnie przeanalizować i uwzględnić wiele czynników między innymi faktyczne potrzeby zdrowotne w danym regionie łącznie z możliwościami i planami płatnika, konieczność zapewnienia szkoleń dla personelu i posiadania specjalistycznej kadry do obsługi sprzętu, wymogi odpowiedniego serwisowania specjalistycznej aparatury itp. Takie postępowanie uchroni jednostki ochrony zdrowia przed sytuacjami, w których inwestuje się ogromne środki finansowe w zakup sprzętu niedopasowanego do potrzeb i możliwości placówki.

Efektywnym narzędziem, które ma pomóc zamawiającemu przy tworzeniu SIWZ, a tym samym przyczynić się do zweryfikowania jego potrzeb w stosunku do technologii oferowanych przez producentów sprzętu medycznego i przyczynić się do nabycia przez placówkę sprzętu odpowiadającego jej potrzebom jest dialog techniczny. Instytucja ta umożliwia zamawiającemu, jeszcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, korzystanie z doradztwa zewnętrznych ekspertów, naukowców, firm konsultingowych czy też ewentualnych przyszłych uczestników postępowania. Skorzystanie z tego narzędzia w procedurze przygotowania zamówienia publicznego umożliwi zamawiającemu optymalne wykorzystanie istniejącej na rynku oferty produktów i usług oraz dopasowanie zamówienia do jego rzeczywistych potrzeb. Zamawiający mogą stosować dialog techniczny od lutego 2013 roku.

Opinia Izby Polmed odnosiła się do opublikowanych przez NIK 19 czerwca 2013 roku wyników kontroli w zakresie zakupów i wykorzystania aparatury medycznej.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed jest największą i najbardziej reprezentatywną organizacją skupiającą producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych w Polsce. Przemysł wyrobów medycznych, jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się i najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki na świecie.