Polmed: umowy z PZU oraz PGNiG

0
1282

Spółka Polmed S.A. zawarła umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług medycznych z PZU Pomoc S.A. oraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie Wielkopolskim Oddziałem Obrotu Gazem w Poznaniu.

Umowa z PZU Pomoc dotyczy świadczenia przez Polmed kompleksowych usług medycznych na rzecz pracowników i klientów PZU (w tym usług z zakresu medycyny pracy). Została zawarta na czas nieokreślony. PZU jest zobowiązane do zapłaty spółce Polmed z tytułu świadczonych usług wynagrodzenia obliczanego jako iloczyn ilości wykonanych usług medycznych oraz ustalonych w umowie cen jednostkowych (model rozliczania typu FFS). Z uwagi na zmienną liczbę zleconych przez PZU usług, jak również zmienną liczbę potencjalnie obsługiwanych pacjentów nie jest możliwe dokładne określenie wartości tej umowy. Dotychczasowa łączna szacowana wartość umów podpisanych z podmiotami z Grupy PZU w okresie ostatnich 12 miesięcy przez Polmed wynosiła około 5 mln zł.

Umowa zawarta z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie Wielkopolskim Oddziałem Obrotu Gazem z Poznania również dotyczy świadczenia usług medycznych. Zarząd Polmedu szacuje wartość tej umowy na około 1.111.000 zł. przez cały okres jej obowiązywania. W wyniku jej zawarcia, szacowana łączna wartość umów pomiędzy Polmedem oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz jego oddziałami wynosi około 12.989.000,00 zł.

Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowych usług medycznych na rzecz pracowników PGNiG (opcjonalnie także na rzecz rodzin pracowników) oraz usług z zakresu medycyny pracy, a także kierowanie pracowników PGNiG na wczasy profilaktyczne. Zawarta została na okres 24 miesięcy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., może jednak ulec wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku przekroczenia kwoty wynagrodzenia przypadającego spółce Polmed ponad kwotę 1.157.760,00 zł.

Sieć placówek Polmed obejmuje 18 centrów medycznych i ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny w Borzechowie. Spółka prowadzi trzy centra medyczne w Starogardzie Gdańskim, centrum medyczne w Rywałdzie, Semlinie, Tczewie, Pinczynie, Zblewie, trzy centra w Gdańsku, centrum w Gdyni, Olsztynie, Sosnowcu, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. W planach jest otwieranie kolejnych ośrodków. W październiku 2010 roku Polmed zadebiutował na GPW.