Polmed: wzrost przychodów i strata w I półroczu 2012

0
1102


Grupa Polmed S.A. uzyskała w I półroczu 2012 roku przychody netto ze sprzedaży o wartości 21 549 tys. zł. Jest to więcej o 38 procent niż rok wcześniej, kiedy to przychody wyniosły 15 561 tys. zł. W przeciwieństwie do I półrocza roku 2011 teraz spółka zanotowała stratę w wysokości 1 518 tys. zł.

Rok wcześniej zysk netto ze sprzedaży wyniósł 1 950 tys. zł.  W komentarzu do wyników zarząd podkreśla, że w ostatnich dwóch latach Polmed ze spółki prowadzącej działalność głównie w województwie pomorskim, stała się ogólnopolską siecią placówek medycznych, uruchamiając w tak krótkim okresie 11 nowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt oddziałów. Otwarcie nowych oddziałów było niezbędne, aby uzyskać efekt ogólnopolskiej sieci centrów medycznych, zdolnej do konkurowania z innymi sieciami medycznymi w kraju. Efekt ten został osiągnięty i spółka w ostatnich dwóch latach pozyskała znaczącą ilość kontraktów na świadczenia medyczne we wszystkich częściach kraju, co zdecydowanie widać w dynamice przychodów za ostatnie okresy. Otwarcie nowych centrów medycznych wiązało się ze znacznymi kosztami inwestycyjnymi oraz kosztami związanymi z bieżąca ich funkcjonalnością, co przekłada się na wynik.

Obecnie zarząd spółki skupia się na restrukturyzacji kosztów przede wszystkim w obszarze usług obcych, czyli tych, które stanowią największą pozycję kosztową w spółce, a dotyczą w największej części usług lekarskich oraz świadczeń medycznych zakupywanych w sieci placówek podwykonawczych.

Znaczna część usług medycznych oferowanych przez Polmed jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2008 roku ich udział w całości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniósł około 70%, w 2009 roku 61%, w 2010 roku 45%, w roku 2011 wyniósł 39%, natomiast w I półroczu 2012 r. stanowił już tylko 29%. Pozostałe przychody są generowane poprzez kontrakty z firmami kupującymi abonamentowe świadczenia medyczne oraz z firmami ubezpieczeniowymi, których łączny udział w 2008 roku wynosił około 23% skonsolidowanych przychodów, w 2009 roku natomiast 34%, w 2010 roku 45%, w roku 2011 54%, a w I półroczu 2012 roku wzrósł do 65%. Pozostałą część przychodów stanowią przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz klientów indywidualnych, których udział w 2008 roku wynosił około 6% przychodów Grupy Kapitałowej, natomiast w 2009 roku udział ten spadł o około 1 punkt procentowy, w 2010 rosnąc do 10%, w roku 2011 osiągnął 7%, natomiast w I półroczu 2012 roku wyniósł 6%.

Polmed prowadzi 15 przychodni zlokalizowanych w największych miastach Polski: w Gdańsku, Poznaniu, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Do końca roku 2012 Polmed zapowiada otwarcie 8 nowych centrów medycznych.