Polmed: wzrost przychodów w trzech kwartałach 2017 roku

0
766

W trzech kwartałach 2017 roku przychody z podstawowego zakresu działalności Grupy Polmed wzrosły o ponad 20 procent w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku i wyniosły 81 040 tys. zł. Rok wcześniej przychody te miały wartość 67 446 tys. zł.

Zysk netto za trzy kwartały 2017 (narastająco) wyniósł 4 125 tys. zł. Rok wcześniej zysk miał wartość 4 251 zł.

Większość usług świadczonych przez placówki Polmed jest finansowana ze środków NFZ oraz z kontraktów komercyjnych. Chociaż udział środków publicznych w przychodniach Grupy co roku zmniejsza się, to jednak udział ten wciąż jest znaczy i w liczbach bezwzględnych rośnie.

W okresie trzech kwartałów 2017 roku, pomimo zwiększenia przychodów z kontraktów z NFZ o blisko milion złotych w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016, ich udział spadł o ponad 2 pp – do poziomu 17,8 procenta sprzedaży ogółem.

Największy udział w strukturze przychodów z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowi podstawowa opieka zdrowotna oraz świadczenia związane z nocną i świąteczna opieką zdrowotną. W związku ze zmianami dotyczącymi wprowadzenia sieci szpitali od 1 października 2017 roku spółka nie realizuje kontraktów w zakresie nocnej  i świątecznej opieki w ramach NFZ.

Poza tą zmianą, wprowadzenie sieci szpitali nie ma większego wpływu na działalność spółki Polmed, której zarządzający zawsze podkreślali istnienie wysokiego ryzyka zmian w zakresie publicznego systemu ochrony zdrowia, w związku z czym stale przygotowywali się na reformy w tym zakresie.

Spółka, wobec niepewnej sytuacji kontraktów pochodzących z sektora publicznego, od dłuższego czasu skupiała się na poszukiwaniu kontraktów przede wszystkim w sektorze komercyjnym, co przełożyło się na zmniejszenie udziału przychodów z kontraktów z NFZ z ponad 50 procent przed jeszcze kilkoma laty, do 17,8 procenta w niniejszym okresie sprawozdawczym.

Pozostałe przychody są generowane poprzez kontrakty z firmami kupującymi abonamentowe świadczenia medyczne oraz z firmami ubezpieczeniowymi, których łączny udział systematycznie wzrasta. W roku 2014 roku wynosił on około 62 procent, w roku 2015 osiągnął prawie 66 procent, a w roku 2016 i za 3 kwartały roku 2017 znacznie przekroczył poziom 70 procent.

W tym segmencie największym klientem w okresie od stycznia do września 2017 roku było Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie,  które ma już większy udział w sprzedaży (18,7 procenta) niż kontrakty z NFZ (17,8 procenta).

Pozostałych ośmiu największych klientów posiada łączny udział w przychodach Grupy Polmed na poziomie około 33 procent, żaden jednak z tych kontrahentów nie przekracza 10 procent wartości w łącznych przychodach Grupy.

Resztę stanowią przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz klientów indywidualnych, których udział pomimo znaczącego wzrostu nominalnego (14,3 procenta za trzy kwartały 2017 do 3-ech kwartałów 2016) w strukturze spadł i na koniec września 2017 roku wynosił 7,7 procenta. 

W kolejnych okresach spółka nie planuje otwarć nowych centrów medycznych, natomiast będzie się koncentrowała na zacieśnianiu współpracy ze zbudowaną siecią partnerów medycznych w całym kraju. Spółka podejmuje też  działania mające na celu pozyskiwanie większej ilości kontraktów z sektora komercyjnego (prywatnego), który stopniowo marginalizuje znaczenie zależnych w dużym stopniu od sytuacji politycznej kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Polmed S.A. prowadzi centra medyczne zlokalizowane w 13 miejscowościach. Placówki Polmed działają między innymi w Trójmieście, Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu czy w Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.