Polmed: wzrost przychodów ze sprzedaży abonamentów

0
286

Coraz mniej usług świadczonych przez placówki sieci Polmed jest finansowanych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W pierwszym półroczu 2017 roku udział tych świadczeń w przychodach Grupy Polmed spadł o kolejne 2 procent. Zwiększa się natomiast udział przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży abonamentów.

Udział kontraktów z NFZ w przychodach Grupy w roku 2014 przekraczał 27 procent, w roku 2015 stanowił 24 procent, a w roku 2016 – 20 procent. W I półroczu udział ten spadł o  kolejne dwa punkty procentowe do 18 procent.

Największy udział w strukturze przychodów z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowi podstawowa opieka zdrowotna oraz świadczenia związane z nocną i świąteczną opieką zdrowotną.

Pozostałe przychody Grupy Polmed są generowane poprzez kontrakty z firmami kupującymi abonamentowe świadczenia medyczne oraz z firmami ubezpieczeniowymi, których łączny udział systematycznie wzrasta. W roku 2014 roku wynosił on około 62 procent, w roku 2015 osiągnął prawie 66 procent, a  w roku 2016 i w pierwszej połowie roku 2017 przekroczył poziom 72 procent.

W segmencie korporacyjnym największym klientem Polmed w I półroczu 2017 stało się TU Zdrowie SA, które pod względem generowanych przychodów przekroczyło przychody z NFZ. Spółki grupy PZU to kolejni najwięksi komercyjni odbiorcy usług świadczonych przez Polmed.

Przychody Grupy Polmed w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 53,3 mln zł i były wyższe od przychodów w pierwszym półroczu roku 2016 o 17,5 procenta.

Wskaźniki rentowności pierwszego półrocza 2017 uległy nieznacznemu pogorszeniu, zarówno w odniesieniu do okresu porównawczego, jak i osiągniętych w całym 2016 roku.

Rentowność sprzedaży brutto (tzn. bez kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu) wyniosła 9 procent i była niższa o 1,6 punktu procentowanego od osiągniętej w analogicznym okresie 2016 roku i niższa o 1,2 punktu w porównaniu do zanotowanej za cały 2016 rok.

Rentowność operacyjna EBIT (uwzględniająca koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządzania) wyniosła w pierwszym półroczu 2016 roku 5,4 procenta (w pierwszym półroczu 2016 wynosiła ona 6,9 procenta, a na koniec 2016 roku – 5 procent).

Spadek ten w głównej mierze wynika ze wzrostu kosztów świadczeń wykonywanych u partnerów medycznych. Za  pogorszenie rentowności odpowiadają również koszty funkcjonowania dwóch nowych warszawskich centrów medycznych. Zgodnie ze zrewidowanymi założeniami te centra medyczne powinny osiągnąć swoje progi rentowności do końca 2018 roku.

Pierwsze półrocze 2017 roku Grupa Polmed zamknęła wynikiem netto na poziomie ponad 2.166 tysięcy złotych, co przekłada się na 3,7 procenta rentowności netto.

Polmed S.A. prowadzi centra medyczne zlokalizowane w 13 miejscowościach. Placówki Polmed działają między innymi w Trójmieście, Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu czy w Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.