Polska Federacja Szpital popiera racjonalizację liczby łóżek szpitalnych

0
673

Zarząd Polskiej Federacji Szpitali popiera działania dyrektorów szpitali, które dostosowują liczbę oraz strukturę łóżek zarówno do zasobów kadrowych i norm zatrudnienia, jak i do faktycznych wskaźników obłożenia i przelotowości łóżek leczenia stacjonarnego w szpitalach.

– Popieramy zarówno zmniejszenie liczby łóżek na oddziałach, w których ich wykorzystanie nie przekracza 85-90 procent, jak i też organizacyjne łączenie oddziałów specjalności zabiegowych, czy zachowawczych w oddziały wielodyscyplinarne o profilu zabiegowym, czy zachowawczym, na których obowiązują jednolite normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Uważamy, że utrzymywanie zbyt dużej liczby stacjonarnych łóżek szpitalnych w stosunku do faktycznych potrzeb pacjentów, co ma statystycznie miejsce w skali naszego kraju, jest zjawiskiem niepożądanym dla systemu ochrony zdrowia-  oświadcza w komunikacie Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali.

Federacja uważa także, że należy zwiększyć liczbę hospitalizacji krótkoterminowych oraz liczbę procedur w trybie ambulatoryjnym, jednak podkreśla, że aby można było zrealizować ten postulat, konieczna jest zmiana kryteriów refundacji tego typu świadczeń przez NFZ oraz znaczna poprawa ich finansowania.

Jednocześnie Federacja protestuje przeciwko nazywaniu, racjonalnych działań dyrektorów szpitali „wyprowadzaniem”, czy też „bezmyślną likwidacją łóżek szpitalnych, która zagraża bezpieczeństwu pacjentów”.

Czytaj także: Polska Federacja Szpitali: zmiany wymagają opinii menedżerów>>>

Racjonalizacja liczby oraz struktury łóżek szpitalnych do zasobów kadrowych to efekt wejścia w życie od stycznia 2019 roku norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach, a także chęć optymalnego wykorzystania zasobów łóżkowych w polskich szpitalach.

Polska Federacja Szpitali popiera także wprowadzanie nowych zawodów medycznych, w tym szczególnie opiekunów medycznych w celu wsparcia personelu pielęgniarskiego. Pozytywne ocenia także postulat szerszego wprowadzenia ratowników medycznych do pracy w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz szpitalnych zespołach szybkiego reagowania. PFSz zwraca uwagę na konieczność jednoczasowego uwzględniania nowego personelu medycznego w wymaganiach kadrowych NFZ.

PFSz prowadzi dialog z Ministerstwem Zdrowia, centralą NFZ oraz przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych, zarówno bezpośrednio, jak i na forum Zespołu Trójstronnego w Ochronie Zdrowia i innych. Postuluje też jak najszybszą reorganizację dyżurów szpitali (tzw. dyżury ostre i tępe), tworzenie poziomów referencyjności w ramach sieci szpitali oraz konsorcjów szpitali, między innymi celem poprawy coraz trudniejszej sytuacji placówek pierwszego poziomu szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, jakimi jest wiele szpitali powiatowych oraz część szpitali miejskich.

– Cieszymy się z faktu działania innych organizacji pracodawców szpitali, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim, które mają na celu poprawę sytuacji szpitali w regionie, czy też szpitali o określonym modelu własnościowym. Uważamy, że głos całego środowiska szpitalnego na forum krajowym oraz europejskim jest najbardziej reprezentatywnie artykułowany przez Polską Federację Szpitali oraz Europejską Federację Szpitali HOPE – dodaje prezes Fedorowski.