Pomieszczenia medyczne według nowych przepisów

0
1863

przepisów dotyczących wymagań dla pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych. Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2012 roku.

Nowe rozporządzenie różni się od dotychczas obowiązujących tym, że obejmuje podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarzy i pielęgniarek, a więc wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, bez względu na jej formę.

Rozporządzenie dopuszcza lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu. Utrzymuje jednak zakaz urządzania pokoi chorych poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku. Dopuszczalne jest natomiast lokalizowanie poniżej poziomu tego terenu pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Wprowadzono też całkowity zakaz stosowania zsypów w budynkach szpitala (poprzednie rozporządzenie dopuszczało taką możliwość w określonych przypadkach).

W pomieszczeniach podmiotu leczniczego wprowadzono obowiązek wyodrębnienia  co najmniej jednego pomieszczenia lub miejsca do składowania bielizny czystej,  co najmniej jednego pomieszczenia lub miejsca do składowania bielizny brudnej oraz  co najmniej jednego pomieszczenia lub miejsca na odpady (wcześniej posiadanie takich pomieszczeń było fakultatywne).

W szpitalu lub innym przedsiębiorstwie, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne, oraz w ambulatorium wprowadzono obowiązek wydzielenia co najmniej jednego pomieszczenia porządkowego, ewentualnie w przypadku ambulatorium – miejsca służącego do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych.

Rozporządzenie wprowadziło obowiązek stosowania wyłącznie oświetlenia elektrycznego w salach operacyjnych i pomieszczeniach diagnostyki obrazowej. Jednak w przypadku, gdy nie stanowi to utrudnienia przy wykonywaniu zabiegów operacyjnych i diagnostycznych, dopuszcza się zastosowanie w tych pomieszczeniach oświetlenia dziennego.

W załączniku dotyczącym wymogów dla szpitali dodano zapis, że szpitalny oddział ratunkowy musi spełniać wymagania przewidziane dla szpitala, natomiast pominięto określenie wymogów dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. W odniesieniu do bloku operacyjnego zrezygnowano z wymogu posiadania sali wybudzeń (wcześniej istniał obowiązek jej posiadania, o ile nie zorganizowano sali poza oddziałem). Wprowadzono też obowiązek posiadania przez szpital chłodni dla zwłok w przypadku, gdy szpital nie posiada zakładu patomorfologii;

Wymagania dotyczące ambulatorium zostały rozszerzone w stosunku do poprzednich o obowiązek posiadania co najmniej jednego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, obowiązek urządzenia sterylizatoryjni, obowiązek urządzenia gabinetu diagnostyczno – zabiegowego oraz pokoju do przyjmowania pacjentów w ambulatoriach, w których są wykonywane zabiegi. 

Natomiast w zakładach rehabilitacji leczniczej, według nowego rozporządzenia, sala kinezyterapii musi stanowić odrębne pomieszczenie, a urządzenia wykorzystywane do zabiegów fizykoterapeutycznych należy zlokalizować w sposób zapewniający intymność pacjenta podczas wykonywania zabiegów. Poza tym  w zakładzie rehabilitacji leczniczej muszą znajdować się pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Eliza Michalska – Kowalczyk , radca prawny Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni