Poszerzenie zakresu świadczeń odrębnie finansowanych

0
142

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia dodaje do wykazu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, poza ryczałtem, świadczenia udzielane w związku z leczeniem pęcherzowego oddzielania naskórka.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że zmiana ta jest niezbędna dla zapewnienia istotnej poprawy dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych tym schorzeniem.

Ze względu na potrzebę pilnego wprowadzenia tych rozwiązań zaplanowano wejście ich w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ważnym interesem publicznym, uzasadniającym brak okresu vacatio legis jest konieczność jak najszybszego zapewniania odpowiedniego finansowania świadczeń niezbędnych w leczeniu pacjentów dotkniętych wspomnianą chorobą.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 lipca 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 17 lipca 2019 roku.