Powstanie Narodowa Strategia Onkologiczna

0
799

6 czerwca 2019 roku wejdzie w życie ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej. Strategia, która będzie obejmować lata 2020-2030, ma na celu  obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę.

Jej celem jest poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, rozwój systemu opieki zdrowotnej w obszarze onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Strategia ma także zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w obszarze onkologii, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ma także obejmować opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w obszarze onkologii.

W ramach Strategii ma być prowadzona działalność szkoleniowa i edukacyjna, kształcenie kadr medycznych w obszarze onkologii oraz rozwój badań naukowych mających na celu poprawę i wzrost efektywności oraz innowacyjności leczenia chorób nowotworowych.

Czytaj także: Fundacja bada system opieki onkologicznej>>>

Strategia będzie przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały, na podstawie projektu przedstawionego przez ministra zdrowia. Będzie realizowana w oparciu o harmonogramy wdrażania, obejmujące okres roku kalendarzowego. Dokument będzie aktualizowany nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Podmiotami realizującymi działania określone w Strategii będą organy i instytucje publiczne oraz podmioty działające w systemie ochrony zdrowia. Będą one mogły współdziałać z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi, w tym zrzeszającymi pacjentów onkologicznych, oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wsparciem działań określonych w Strategii.

Strategia będzie finansowana ze środków publicznych. Ustawa wprowadza możliwość finansowania Strategii również ze środków innych niż publiczne, jeżeli taki sposób finansowania zostanie przewidziany w harmonogramie wdrażania.

Organem koordynującym działania określone w Strategii, monitorującym realizację Strategii oraz opracowującym roczne sprawozdania będzie minister zdrowia.

Opracowanie projektu Strategii, projektów aktualizacji oraz projektów harmonogramu wdrażania będzie należało do zadań zespołu do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej, działającego przy ministrze zdrowia.

W jego skład wejdą przedstawiciele ministra zdrowia, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, po jednym przedstawicielu towarzystw onkologicznych oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych. Członków zespołu będzie powoływał i odwoływał minister zdrowia. W pracach zespołu będą mogły również uczestniczyć osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego.

Projekt Narodowej Strategii Onkologicznej wraz z projektem harmonogramu wdrażania Strategii na 2020 rok minister zdrowia zobowiązany będzie przedstawić Radzie Ministrów, nie później niż do 30 listopada 2019 roku.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 22 maja 2019.