Powstanie Uzdrowisko Skierniewice

0
1038

Prezydent Miasta Skierniewice Leszek Trębski oraz wójt gminy Maków – Jerzy Stankiewicz podpisali kolejne porozumienie międzygminne w ramach wspólnego projektu, jakim jest stworzenie między Łodzią a Warszawą nizinnego uzdrowiska.

Dokument określa główne zadania i obowiązki obydwu partnerów. Obecnie miasto i gmina czekają na rozporządzenie Rady Ministrów, na mocy którego Osiedle Zdrojowe i 3 sołectwa – Maków, Krężce i Dąbrowice otrzymają status tzw. „Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice-Maków”. Szacuje się, że decyzja w tej sprawie zapadnie najpóźniej do końca czerwca 2013 roku.

Podpisane właśnie porozumienie określa zadania, które w związku z nadaniem ww. statusu obie gminy muszą zrealizować. Dotyczy to między innymi powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej, w skład której wchodzić będzie dwóch przedstawicieli Makowa oraz pięciu reprezentantów Miasta Skierniewice. Zatwierdzony zostanie także (przez Radę Miasta Skierniewice) wspólnie opracowany przez obie gminy statut obszaru ochrony uzdrowiskowej. Do celów promocyjnych opracowany zostanie także wspólny logotyp. W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił ogromny postęp prac na rzecz utworzenia w Skierniewicach ośrodka uzdrowiskowo-rekreacyjnego. Zbadano stan techniczny odwiertów źródeł geotermalnych i przygotowano je do eksploatacji, terytorium Skierniewic powiększyło się o 152 ha dawnego poligonu, gdzie w przyszłości planowane jest centrum uzdrowiska, zawarto pierwsze Porozumienie Międzygminne pomiędzy Gminą Miasto Skierniewice a Gminą Maków, utworzono Osiedle Zdrojowe, jako jednostkę pomocniczą Miasta Skierniewice. Opracowana została także ekspertyza dotycząca wpływu utworzenia w Skierniewicach uzdrowiska na lokalny rynek pracy, rozwój przedsiębiorczości, szkolnictwo oraz warunki życia mieszkańców, koncepcja zagospodarowania byłego poligonu na potrzeby tworzenia kompleksu uzdrowiskowo-rekreacyjnego. Opracowano i zatwierdzono także u Ministra Zdrowia operat uzdrowiskowy. W wyniku tych działań uzyskana została pozytywna decyzja Ministra Zdrowia potwierdzająca możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego i leczenia chorób ortopedyczno urazowych, reumatologicznych, układu nerwowego, skóry oraz otyłości.

– Uzyskanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej to kolejny krok milowy, zbliżający Skierniewice i Maków do stworzenie uzdrowiska – mówi prezydent Skierniewice Leszek Trębski – Jest to historyczne przedsięwzięcie, które finalnie może stać się gwarantem dynamicznego rozwoju i setek nowych miejsc pracy.

Skierniewice to blisko 50-tysięczne miasto położone w centrum Polski, pomiędzy dwoma największymi aglomeracjami Łodzią i Warszawą. Maków to 6-tysięczna, rolnicza gmina bezpośrednio sąsiadująca ze Skierniewicami.

Na terenie miasta Skierniewice są zlokalizowane dwa odwierty, o głębokości około 3000 m, ujmujące słoną wodę termalną z poziomu dolnej jury. Odwierty GT-1 i GT-2 są w dyspozycji Miasta Skierniewice. Ujęcia te są czynne i przygotowywane do eksploatacji w systemie dwuotworowym: jeden odwiert jest odwiertem eksploatacyjnym, drugi zaś chłonnym.